Transparentní financování

Finanční dar není jen cennou podporou, ale i Vaším veřejně projeveným názorem. Ceníme si Vaší odvahy spojit jméno s naším politickým hnutím. Můžete si být jist(á), že každá koruna na našem účtě se transparentně odzrcadlí i na webu.

1. Než nám velkoryse pošlete váš dar, je třeba nejprve uzavřít darovací smlouvu, která musí být podepsána osobou oprávněnou zastupovat hnutí - to zajistí náš zástupce v místě vašeho bydliště: krajským manažer, předseda místní nebo oblastní organizace.
2. Podívejte se na této mapě, kdo z našich lidí je vám nejblíže a smlouvu s vámi uzavře.
3. Vaše smlouva bude následně zpracována a dostanete její kopii.
4. Váš dar se odzrcadlí na našem transparentním účtu, bude také zanesen na webu.

Peněžité dary lze poskytnout pouze bezhotovostním převodem na účet Hnutí, vedený u Komerční banky a.s.

Pro dary na provozní činnost je číslo transparentního účtu 4070217/0100, pro dary na volební kampaň do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 je číslo transparentního účtu 4070217/0100.

Jako variabilní symbol uvede dárce své datum narození ve formátu ddmmrrrr (v případě dárce fyzické osoby) nebo své IČO (v případě dárce právnické osoby).

Důležité upozornění – v platebním příkazu je třeba vždy uvést účel platby – „DAR“

Pro volby do Poslanecké sněmovny 2017 byl zřízen tento volební účet. 

Pro doplňovací volby do Senátu 2018 byl zřízen tento volební účet

VZORY SMLUV pro fyzické a právnické osoby

Přeskočit na menu