Program do krajských voleb

Chceme lepší Česko

Programové priority hnutí ANO pro kraje

Bezpečnost v regionech - kraje bez rizik

Bezpečnost je téma, které nyní řeší celá Evropa a Česká republika nesmí být výjimkou. Hnutí ANO migrační krizi a rizika spojená s terorismem rozhodně nepodceňuje. Naší prioritou je bezpečí občanů ČR. Nechceme na našem území přijímat migranty, krize by se měly řešit v místech konfliktů mimo Evropu – v Sýrii, Libyi a Iráku. Problémy musíme řešit na místech, kde konflikty vznikly a odkud utíkají migranti do Evropy. Tyto konflikty by se měly řešit i za cenu možné vojenské intervence.

Kraje sehrávají v oblasti bezpečnosti obyvatel ČR mimořádně důležitou roli. Chceme, aby krajské úřady samostatně a aktivně plnily roli koordinátora činnosti Policie České republiky, samospráv měst a obcí a městských policií působících na území kraje s cílem snížení kriminality a účelného využívání veřejných prostředků v této oblasti. Chceme posílit cizineckou policii v regionech a příslušníky městské policie začlenit do integrovaného záchranného systému. Tím dosáhneme zrychlení dojezdových časů složek integrovaného záchranného systému v případě krizových situací.

Naším cílem bude maximálně ve prospěch bezpečnosti obyvatel všech krajů využít veškeré veřejné finanční zdroje, které jsou v oblasti bezpečnosti k dispozici. Finančně podpoříme program prevence kriminality, zvláště pak rozšiřování kamerových systémů v lokalitách, které jsou z pohledu kriminality problematické. Jsme připraveni převzít odpovědnost za bezpečnost občanů z krajské úrovně, a to velmi proaktivně bez čekání na to, co “nám dá stát.”

Naše bezpečnostní a záchranné systémy fungují velmi dobře. Je však potřeba více investovat do jejich vybavení, kde máme stále co dohánět. Vidět to je na zastaralé technice profesionálních hasičských záchranných sborů nebo na vybavení zdravotní záchranné služby. Proto se chceme cíleně věnovat systematizaci vybavení hasičských záchranných sborů a podpoře jejich akceschopnosti. Tím máme na mysli nejen profesionální hasiče, ale samozřejmě i hasiče dobrovolné, kteří mají nezastupitelnou roli v našem integrovaném záchranném systému. To znamená, že budeme investovat do hasičských zbrojnic i do techniky dobrovolných hasičů. Současně vytvoříme v krajských rozpočtech dostatečnou finanční rezervu určenou na řešení krizových situací na území kraje.

Nedílnou součástí krajské bezpečnostní politiky by měl být důraz na bezpečnost v dopravě (BESIP) a brannou výchovu. Z tohoto pohledu může kraj výrazně ovlivnit výchovu dětí a mládeže ve spojení se školami. Zaměříme se na prevenci a dopravní výchovu dětí, podporu výstavby infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a realizaci dětských dopravních hřišť. Chceme také podpořit širší možnost spolupráce Armády České republiky a prvků IZS se školami nebo outdoorové aktivity v regionech. S tím souvisí i podpora vlasteneckých spolků a hrdosti ke státní symbolice.


Transparentní financování a efektivní řízení krajů

Kraje potřebují jasné, transparentní řízení a zejména hospodárné nakládání s veřejnými financemi. Kraje se nesmí zadlužovat, ale musí chytře investovat do dopravní obslužnosti, sociální péče, vzdělávání, zdravotnictví, péče o životní prostředí, kultury a dalších oblastí. A na to musí mít peníze.

Chceme zefektivnit dohled nad nakládáním s veřejnými prostředky, vymýtit korupci a zavést transparentnost veřejných výdajů. Občanům dáme možnost kontroly nad tím, jak hospodaříme. Obyvatele kraje budeme informovat o stavu krajských financí, majetku, veřejných zakázkách, výsledcích hospodaření kraje i příspěvkových organizací. Nebudeme podporovat byrokracii a nákup zbytečných služeb takzvaně ve prospěch obyvatel kraje.

Je potřeba změnit i systém financování služeb zajišťovaných krajskými úřady. Budeme prosazovat změny v rozpočtovém určení daní. Je nutné, aby byly omezeny pravomoci centrálních úřadů, jako jsou ministerstva, a kraje si mohly své povinnosti plnit samy a na svoji zodpovědnost. Úředníci z Prahy nemohou vědět, co je v kraji potřeba udělat jako první, co je pro kraj nejdůležitější. Každé ministerstvo musí brát zřetel na dopad svých záměrů podle jednotlivých krajů a zároveň zohledňovat regionální specifika. To je náš cíl.

Jako zástupci krajů vytvoříme pobídkové systémy pro aktivní obce a města. Stanovíme jasná pravidla hry u přerozdělování dotací. Nebudeme podporovat nevýdělečné projekty, veřejné aktivity a nebudeme neuváženě udělenými dotacemi poškozovat ekonomiku a svobodnou podnikatelskou soutěž. Naším cílem je férové a kvalitní prostředí pro podnikání. Zaměříme se na podporu start-upů v oblastech s nízkou mírou koncentrace podnikatelů včetně dalšího vzdělávání a rozvoje jak zaměstnanců, tak uchazečů o práci.

Chceme realizovat skutečné územní výzvy, což také znamená vzájemnou spolupráci kraje, měst a obcí. Český venkov přitom vnímáme jako alternativu k životu ve městě s důstojným zázemím, solidní obslužností, standardní dostupností a kvalitou veřejných služeb.


Zdravé zdravotnicntví

V případě zdravotnictví nám jde o vstřícnou péči, vyšší kvalitu služeb, kratší doby strávené v ordinacích a důležitou zdravotní prevenci ve prospěch pacienta. Budeme usilovat o změnu přístupu k vlastnímu zdraví, protože nejjednodušším řešením zdravotních problémů je jim předcházet. To vše musí začínat již od práce s dětmi na základních školách až po dospělé. Bez strategického rozvoje krajské zdravotní péče se to ale neobejde.

Jsme i nadále proti plošné privatizaci krajských a městských nemocnic a poliklinik. To neznamená, že bychom byli proti privátním zdravotnickým zařízením, ale podstatná zdravotní zařízení musejí zůstat v rukou státu, krajů, měst a obcí. V oblasti zdravotnictví dále vidíme mnoho nedostatků i plýtvání penězi. Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami proto vytvoříme plány strategického rozvoje regionálního zdravotnictví tak, abychom usnadnili pacientům cestu k lékaři, zkrátili pobyt v čekárnách a našli peníze na kvalitní lékařskou péči. S tím souvisí i oběh informací mezi lékaři tak, aby pacienti nemuseli obíhat lékaře, ale mohli vyřešit více věcí na jednom místě.

České a krajské zdravotnictví trpí korupcí, netransparentností a neefektivností. Tak kupříkladu Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně je jednou z nejhorších nemocnic vůbec, alespoň co se hospodaření týče. Nemocnice hospodaří s kumulovanou ztrátou přes 700 milionů korun.V normálním světě by taková společnost skončila pravděpodobně v insolvenci a její manažeři by možná byli hnáni k odpovědnosti, zlínská nemocnice však funguje dále bez větších otřesů. Obyvatelé Zlínského kraje tak zaplatili své zdravotnictví prakticky dvakrát – jednou z pojistného na veřejné zdravotní pojištění a podruhé ze svých daní, s nimiž kraj nakládá. V přepočtu na jednoho obyvatele byl právě tento kraj co do objemu dotací jedním z nejštědřejších.

Zavedeme proto centrální nákupy a nákupy ve sdružení, které povedou k výrazným úsporám veřejných peněz. Proč krajské nemocnice nenakupují obvazy společně s fakultními nemocnicemi? Proč se přístroje nenakupují hromadně? Věděli jste, že například v Moravskoslezském kraji je 11 magnetických resonancí, přičemž některé z nich jsou dokonce vzdáleny jen 2 km od sebe? Není tohle právě důkaz absurdního plýtvání veřejnými prostředky? Zavedeme projekt open data krajského zdravotnictví, který na jednom místě ukáže, za kolik peněz a v jaké kvalitě nakupují nemocnice léky, zdravotnický materiál či služby. Díky úsporám budeme tedy myslet i na zdravotnický personál a zvýšení jeho platů.

Neméně důležitá je i ambulantní péče, pohotovosti a záchranky. Zapracujeme na tom, aby tyto složky zdravotního systému měly dostatek zdravotnického personálu, lékařů a sestřiček. Budeme usilovat o jejich lepší finanční ohodnocení, ale motivovat je budeme i aktivní podporou při otvírání ordinací, pomocí se zajištěním bydlení nebo v přístupu ke vzdělání.

Důležité je, aby záchranná služba byla hrazena z krajských peněz, protože kraje znají situaci v regionu nejlépe a mohou tak učinit přítrž situacím, kdy si pacienta záchranné služby přehazuje na příjmu jedna nemocnice s druhou. Zdravotní péči v regionu je třeba koordinovat a to může efektivně dělat jenom kraj.

Na srdci máme i další problémy spojené s našimi blízkými. Léčebny dlouhodobě nemocných nesmějí být jen odkladišti. K tomu je třeba věcná analýza potřeb stavu v regionech, rozšíření počtu hospicových lůžek, lůžek paliativní péče a posílení domácí paliativní péče. Kraj k tomu má velmi dobré prostředky, ale je nutná intenzivní spolupráce se zdravotními pojišťovnami na stanovení úhrad za tuto péči. A možné je využití i takzvaných nepojistných sociálních dávek.


Chytřejší Česko - podpora a rozvoj vzdělávání

Na všech úrovních vzdělávání upřednostňujeme kvalitu před kvantitou. Vytvoříme podmínky, aby mladí učitelé zůstávali věrní svému povolání. Nejde jen o peníze, ale i o celkovou atmosféru na našich školách. Více než kdy jindy je potřeba zapracovat na bezpečnosti žáků, studentů i pracovníků škol. Péči je třeba věnovat zejména mládeži,dlouhodobě a systematicky s ní pracovat.

Problém je nedostatek financí v celém systému, s nímž souvisí i často nízká odbornost pedagogů. Je potřeba lépe ohodnotit kvalitní pedagogy i školní personál, ale velikost školy nemůže být jediným měřítkem pro toto ohodnocení. Zapracujeme na snížení byrokracie na všech stupních vzdělávacího systému. Protože ředitelé škol vyplňu í obrovské množství hlášení pro ústřední orgány a kraje, nezbývá jim čas na samotné žáky a studenty. Zajistíme rozvoj speciálního školství, zejména vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Pozornost zaměříme na optimalizaci počtu speciálních pedagogů z úrovně kraje.

Na základních školách budeme prosazovat výuku podle standardizovaných osnov. Větší důraz budeme klást na intenzivnější výuku finanční a jazykové gramotnosti. Naším dalším cílem je vrátit do gymnázií špičkovou úroveň vzdělávání. Nebudeme slučovat a zavírat školy, ale půjdeme cestou zpřísnění vstupních kritérií.

Důležité je i propojení firem a středního odborného školství. To se týká zejména učňovského školství a středních technických škol s maturitou. Opomíjeno nesmí být ani studium přírodovědných a technických oborů. Budeme zastávat návrat dílen a polytechnického vzdělávání do předškolního, základního a středního školství.

Podporovat chceme i aplikovaný výzkum v přírodovědných a technických oborech. Zaměříme se na fungující podnikatelské inkubátory a umožníme jim spolupráci se sférou aplikovaného výzkumu. Jsme připraveni podpořit aktivity úspěšných regionálních inovačních center.

Podporovat budeme i vznik firemních mateřských škol a jako samozřejmost bereme efektivní využívání národních i evropských dotací.


Pro život všech generací

Fungující sociální politika je základ společenské stability. Role krajů je v tomto případě nezastupitelná. Právo na kvalitní a dostupné sociální služby mají v České republice všichni její obyvatelé bez ohledu na to, která ze složek státu tyto služby zajišťuje.

Máme několik priorit. Těmi nejhlavnějšími je podpora mladých rodin, pomoc osamělým matkám s dětmi a péče o seniory. Důležité je, aby děti žily v důstojných podmínkách, měly kde bydlet, mohly chodit na obědy a vzdělávaly se. Úkolem krajů je toto zajistit. Je potřeba, aby byla znovu podporována výstavba startovacích bytů, domů mezigeneračního soužití a zajištěny byly i všechny další potřebné služby. Nezbytná je podpora i takzvaných terénních služeb, které rodinám pomohou pečovat o jejich blízké, ale zároveň neztratit kontakt s trhem práce. Terénní pracovníci za svoji namáhavou práci přitom musejí být spravedlivě odměňováni.

Důstojné by mělo být i naše stáří. Budeme usilovat o narovnání systému státních penzí a posílíme zásluhovou složku při výpočtu důchodu. Budeme aktivně podporovat volnočasové aktivity pro seniory a služby komunitních nebo mezigeneračních center. Za důležitou považujeme také podporu preventivních programů proti kriminalitě páchané na seniorech. Stáří nemá být období života, ve kterém budeme cítit strach, frustraci a obavy. Chceme starším generacím zajistit větší pocit bezpečí, vyšší ekonomickou úroveň a lepší péči. Prostě chceme, aby život starší generace byl veselejší.

Krajské úřady a jejich koncepce sociálních služeb musí bezpodmínečně zahrnovat větší podporu denních stacionářů a odlehčovacích služeb, podporu ambulantních hospiců a samozřejmostí je i podpora aktivních seniorů a jejich aktivního zapojení do společenského života i dalšího vzdělávání.

Zapracovat je třeba i na dostupnosti dopravy i veřejných, kulturních, sportovních a jiných budov pro osoby se zdravotním postižením. Proto budeme podporovat i jejich zapojení do pracovního procesu.

V současnosti žije v České republice 68,5 tisíce lidí bez domova. Dalším 119 tisícům reálně ztráta domova hrozí. Mezi nejčastější důvody vzniku bezdomovectví jsou dluhy, nezaměstnanost. Zaměříme se proto na monitoring sociálně vyloučených lokalit podle jednotných kritérií, podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, podporu asistentů prevence sociálně patologických jevů, podporu vzdělávání, zaměstnanosti a bydlení včetně výchovy k rodičovství.


Rozvoj dopravní infrastruktury v krajích

Kraje trápí nedokončená páteřní síť dálnic, přímé napojení na hlavní tahy, kvalita silnic II. a III. třídy a silná tranzitní kamionová doprava. Kvalitní komunikace a dobré dopravní spojení jsou přitom stěžejní jak pro obyvatele krajů, firmy a podnikatele v nich, tak jejich návštěvníky.

Naším cílem je masivní podpora dobudování a oprav komunikací II. a III. tříd, realizace dopravní obslužnosti pomocí integrovaných dopravních systémů a omezení tranzitní kamionové dopravy v centrech měst a obcí. Pro všechny kraje, které sousedí s okolními státy, je také třeba urychlit dostavbu páteřních komunikací, které propojí náš stát s okolními zeměmi. Usnadní se tím doprava a podpoří cestovní ruch, což znamená ekonomický přínos pro dané oblasti.

Nezbytné je, aby každý kraj měl zpracovanou vlastní koncepci rozvoje dopravní infrastruktury a s ní související investiční plán. Důležitá jsou i transparentní a hospodárná výběrová řízení. Klíčová je úzká spolupráce krajů se státem u velkých dopravních staveb. Budeme hlídat, aby tyto zakázky nebyly předražené a peníze tak zbyly i na nutné opravy komunikací II. a III. tříd. Na silnicích II. a III. tříd omezíme tranzitní dopravu, která vede k rychlejšímu ničení silnic.

Chceme zajistit, aby i obyvatelé obcí a měst mohli cestovat za přijatelnou cenu. Chceme efektivní spoje a doplňování autobusové dopravy s železniční. Dopravní obslužnost v jednotlivých krajích a transparentní smlouvy se soukromými dopravci jsou naší prioritou. Důležitý je i tlak na vyvedení dopravy z center měst a obcí a budování obchvatů.

Vyvedeme dopravu z center měst tím, že zrušíme zpoplatnění dálničních úseků v okolí velkých měst. Lidé by tak měli ušetřit peníze za dálniční známku a zároveň tím ulehčíme centrům měst, která zatěžuje neúměrná doprava.

Kraje budou iniciovat obchvaty měst a obcí a budou spolupracovat s Ministerstvem dopravy ČR na jejich realizaci. Máme vytipované obchvaty: Znojma, západní část obchvatu Plzně, Bruntálu, Štemberku, Hodonína, Lechovic, Valašského Meziříčí, Karviné, Krnova, Opavy, Frýdku Místku, Pardubic, Chrudimi, Břeclavi, Uherského Brodu, Havlíčkova Brodu, západní obchvat Jihlavy, Příbrami, Mělníku, Roudnice nad Labem, Hradce Králové, Nové Paky, Českých Budějovic, Tábora a dokončení Pražského okruhu.


Péče o životní prostředí

Mnohé kraje se mohou chlubit nádhernou přírodou a krajinou, o kterou se ale musíme citlivě starat. Není možné si z ní jenom brát a nevracet jí nic zpět. Špatná péče o životní prostředí se nám navíc může vymstít.

Poslední léto nám tvrdě ukázalo, co to znamená sucho. Proto je naším cílem udržet vodu v krajině. Podpoříme vznik nových vodních zdrojů v podobě malých vodních nádrží, propojení vodárenských soustav, staveb čistíren odpadních vod v obcích a chránit budeme spodní vody. Obnovíme travní pásy zachycující vodu nejen ve městech, ale i obcích, pustíme se do obnovy mezí a remízků a vůbec znovuvytvoření krásné krajinné mozaiky. Nejde totiž jenom o zachycení vody, ale i o péči o vzácné druhy rostlin a živočichů.

Moc dobře víme o problémech s kvalitou ovzduší. V některých krajích je situace kritická. Je jedno, jestli jde o znečištění dopravou, průmyslem nebo z lokálních zdrojů – vždy to ztěžuje život obyvatelům daného regionu. Proto budeme i nadále využívat národní i evropské dotační tituly, jako jsou například kotlíkové dotace nebo Nová zelená úsporám, abychom zlepšili kvalitu ovzduší a omezili energetickou náročnost. K tomu budeme prosazovat zvýšení pravomocí krajských úřadů při stanovení emisních stropů. Součástí našeho programu je také podpora čisté mobility, tedy podpora CNG, plug-in hybridů a elektromobilů v hromadné dopravě i ve vozovém parku krajských úřadů a jejich organizací.

Naším cílem je i snižování objemu odpadů ukládaných na skládkách a zvýšení objemu recyklace druhotných surovin. Využívat chceme všechny moderní technologie zpracování a využití odpadů včetně jejich energetického využití za podmínky, že půjde o technologie šetrné k životnímu prostředí.

Chceme čistou krajinu. Proto budeme finanční prostředky kraje využívat na průběžné mapování stavu černých skládek a jejich odstraňování. Velký dluh máme i u takzvaných starých ekologických zátěží. V naší republice je stále více než deset tisíc postižených lokalit. Budeme prosazovat další využívání evropských fondů, abychom se těchto starých zátěží zbavili. Budeme revitalizovat brownfields, tedy staré tovární haly, aby nehyzdily naši krajinu, obce a města.

Přeskočit na menu