Středočeský
kraj

Přeskočit na obsah


Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů.

Níže naleznete obecné informace o zpracování Vašich osobních údajů politickým hnutím ANO 2011, sídlem Babická 2329/2, Praha 4 Chodov, 149 00, email: gdpr@anobudelip.cz (dále jen hnutí) a dále také informace o některých konkrétních zpracováních osobních údajů, které hnutí provádí.

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Informace pro odběratele newsletterů

Informace pro žadatele o členství a čekatele na členství v hnutí

Informace pro členy hnutí

Informace pro sympatizanty hnutí

Informace pro smluvní partnery

Informace pro kandidáty do voleb za hnutí

Informace pro návštěvníky akcí

Rizika a doporučené postupy

Jak nás můžete kontaktovat?

Samozřejmě provádíme i mnoho dalších zpracování osobních údajů. Informace k nim pak předkládáme pouze dotčeným osobám.

Obecné informace

Vaše osobní údaje zpracováváme dle Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení) v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny a při respektování všech Vašich práv.

Při zpracování dodržujeme zejména následující zásady pro zpracování osobních údajů:

 • osobní údaje zpracováváme zákonným a transparentním způsobem,
 • shromažďujeme Vaše osobní údaje výhradně pro legitimní účely a zpracování je prováděno způsobem, který je s těmito účely slučitelný,
 • při zpracování osobních údajů se omezujeme na nezbytné minimum postačující pro naplnění stanovených účelů,
 • k zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování přijímáme veškerá rozumná a dostupná opatření,
 • zpracováváme pouze přesné a aktualizované osobní údaje, nepřesné nebo nadbytečné údaje opravujeme nebo vymazáváme,
 • osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány,
 • zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technicko-organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jakým způsobem chráníme Vaše údaje?

Při zpracování osobních údajů se snažíme postupovat vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity.

Vaše osobní údaje zpracováváme jak v manuální, tak v automatizované podobě. V automatizované podobě je zpracováváme zpravidla v interních systémech hnutí, popř. v interních systémech zpracovatelů.

K Vašim osobním údajům mají přístup jen pověřené osoby hnutí, které jsou zavázány k mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a údajích, o nichž se při výkonu svých činností dozvěděly.

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup i tzv. zpracovatelé - poskytovatelé externích služeb, kteří pro nás pro daný účel zpracovávají Vaše osobní údaje, typicky poskytovatelé softwarových, podpůrných technických, marketingových a analytických služeb. Tito zpracovatelé též dostatečně chrání Vaše osobní údaje a jejich zpracování osobních údajů splňuje všechny požadavky Nařízení. Přístup k Vašim osobním údajům mají jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Se všemi našimi zpracovateli vždy uzavíráme písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro bezpečnost Vašich osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které o Vás zpracováváme,
 • právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,
 • právo na výmaz Vašich osobních údajů v případě, že jsou naplněny podmínky stanovené právními předpisy,
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, kdy na Vaši žádost můžeme za určitých právními předpisy stanovených podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji,
 • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované,
 • právo na námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro naše oprávněné zájmy. V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud obdržíme žádost k uplatnění Vašeho shora uvedeného práva, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle 3-4 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro ochranu našich práv.

V případě, že se budete domnívat, že zpracováváme Vaše osobní údaje neoprávněně, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7)

Osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu

V případě, že jste nám poskytli Vaše osobní údaje dobrovolně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu můžete provést dle způsobu popsaného v daném konkrétním zpracování Vašich osobních údajů nebo vždy zasláním požadavku na adresu sídla hnutí nebo email gdpr@anobudelip.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas (např. na základě oprávněného zájmu hnutí pro prokázání Vámi uděleného souhlasu).

Informace pro odběratele newsletterů

Pokud jste se přihlásili k odběru novinek o hnutí, níže naleznete informace, jak bude hnutí nakládat s Vašimi osobními údaji.

Jaké osobní údaje o Vás budeme zpracovávat a pro jaké účely je bude používat?

Budeme o Vás zpracovávat Vaši emailovou adresu, abychom Vám mohli zasílat novinky týkající se hnutí.

Po jakou dobu budeme Vaši emailovou adresu zpracovávat?

Vaši emailovou adresu budeme zpracovávat po dobu trvání Vašeho souhlasu. Souhlas můžete kdykoli jednoduše odvolat dle níže uvedeného postupu nebo příslušným proklikem, který najdete v každém doručeném emailu.

Jak budeme nakládat s Vaší emailovou adresou?

Vaši emailovou adresu budeme uchovávat v automatizované podobě.

K Vaší emailové adrese budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci hnutí. K Vaší emailové adrese dále mohou mít přístup i tzv. zpracovatelé. Jedná se o třetí osoby, které pro hnutí zpracovávají pro daný účel Vaši emailovou adresu. K Vaší emailové adrese takto mohou mít přístup poskytovatelé externích služeb pro hnutí, zjm. poskytovatelé softwarových, podpůrných technických, marketingových a analytických služeb (např. k Vaší emailové adrese může mít přístup externí společnost, která pro hnutí službu rozesílání newsletterů zajišťuje). Tito zpracovatelé budou též dostatečně chránit Vaše osobní údaje a jejich zpracování osobních údajů bude splňovat všechny požadavky Nařízení. Přístup k Vaší emailové adrese budou mít jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Při zpracování Vaší emailové adresy nebude docházet k profilování na základě automatizovaného zpracování a Vaše osobní údaje nebudou zasílány mimo EU.

Technické zabezpečení

Přenos mezi aplikací generující email a prvním emailovým serverem je šifrován. Na další cestě emailu k příjemci je šifrování závislé na nastavení zapojených emailových serverů.

Poučení o Vašich právech

Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním Vaší emailové adresy je zcela dobrovolné, nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu sídla hnutí nebo na email gdpr@anobudelip.cz.

V případě, že souhlas neudělíte nebo udělený souhlas odvoláte, nehrozí Vám žádná sankce. Pokud tak ale učiníte, nebudeme moci pro tento účel zpracovávat Vaši emailovou adresu, tj. nadále Vám zasílat novinky o hnutí.

Další Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních naleznete v části Jaká jsou Vaše práva.

Informace pro žadatele o členství/čekatele na členství v hnutí

Jak jsme získali Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jste nám sdělili vyplněním registračního formuláře pro žadatele o členství na stránkách hnutí www.anobudelip.cz nebo je uvedli do přihlášky ke členství v hnutí a jejích příloh, kterou jste k nám podali.

Jaké osobní údaje a pro jaké účely o Vás shromažďujeme

V souvislosti s Vaším přijímacím procesem do hnutí jste nám poskytli Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození) a adresní údaje (ulice, obec, číslo popisné, PSČ), které používáme za účelem Vaší identifikace, ověření splnění některých zákonných požadavků pro členství v politických stranách a hnutích dle zákona č. 424/1991 Sb., a dále pro evidenční účely hnutí v souvislosti s přijímacím řízením do hnutí. Též jste nám poskytli Vaše kontaktní údaje (email, tel.), které používáme za účelem Vašeho oslovování a komunikace s Vámi v rámci přijímacího řízení do hnutí. Vaše údaje o profesním zařazení, dosaženém vzdělání, členství v politických stranách nebo hnutích a další popisné údaje obsažené v registračním formuláře (např. důvody, proč se chcete stát členem hnutí) nebo v přihlášce a jejích přílohách (např. čestné prohlášení na přihlášce do hnutí) používáme pro účely přijímacího řízení do hnutí. Údaj o členství v politických stranách též od Vás potřebujeme k ověření splnění zákonných podmínek dle § 2 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., zdali nejste členem jiné politické strany nebo hnutí, což by bylo zákonnou překážkou pro členství v hnutí.

Na základě jakého právního důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu hnutí jakožto právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení pro zpracování Vašich osobních údajů za uvedenými účely. Jak bylo uvedeno výše, pro některé Vaše osobní údaje je právním titulem pro zpracování také zákonná povinnost dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení spočívající v ověření některých podmínek pro členství v politických stranách a hnutích dle zákona č. 424/1991 Sb. V případě, že jste uvedli při registraci na stránkách hnutí důvody, proč se chcete stát členem hnutí, a tyto důvody by mohli být považovány za osobní údaje vypovídající o politických názorech, což je zvláštní kategorie osobních údajů, jsme oprávněni je zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. d) Nařízení v rámci svých oprávněných činností.

Po jakou dobu bude hnutí zpracovávat Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu, tj. po dobu trvání Vašeho přijímacího řízení do hnutí. V případě, že Vaše přihláška do hnutí nebude schválena nebo přijímací proces do hnutí ukončíte, bude o Vás hnutí dále uchovávat Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), adresní údaje a údaje o průběhu Vašeho přijímacího řízení pro evidenční účely hnutí po dobu 1 roku od data takového neschválení přihlášky ke členství/ukončení přijímacího procesu.

Jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány v případě, že se stanete členem hnutí?

Pokud se stanete členem hnutí, budou Vaše osobní údaje zpracovávány způsobem, který naleznete v části Informace o zpracovávání osobních údajů členů.

Co dělat v případě, že dále již nemám zájem stát se členem hnutí

V případě, že již dále nechcete pokračovat v přijímacím procesu do hnutí, kontaktujte příslušného krajského manažera hnutí nebo předsedu příslušné organizace hnutí, do které jste se hlásili nebo nás na adrese gdpr@anobudelip.cz.

Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme

Vaše osobní údaje uchováváme v automatizované podobě interním počítačovém systému hnutí, který je provozován v zabezpečeném prostředí na interním virtuálním serveru. Přenos dat je šifrován a jsou implementovány platné bezpečnostní standardy a protokoly. Přihlášky do hnutí a její přílohy v tištěné podobě poté, co jsou projednány příslušnými organizacemi hnutí, jsou uloženy v centrálním archivu v Hlavní kanceláři hnutí.

K Vašim osobním údajům mají přístup pro shora uvedené účely pouze pověření zaměstnanci a členové hnutí (např. k Vašim osobním údajům má přístup příslušný předseda organizace hnutí, do které se hlásíte).

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup i tzv. zpracovatelé - poskytovatelé externích služeb, kteří pro hnutí pro daný účel zpracovávají Vaše osobní údaje, typicky poskytovatelé softwarových, podpůrných technických, marketingových a analytických služeb (např. Vaše osobní údaje jsou uvedeny v interním počítačovém systému hnutí, který hnutí poskytuje externí společnost). Tito zpracovatelé též dostatečně chrání Vaše osobní údaje a jejich zpracování osobních údajů splňuje všechny požadavky Nařízení. Přístup k Vašim osobním údajům mají jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování a vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Poučení o Vašich právech

Jako subjekt osobních údajů máte dle čl. 15 a násl. Nařízení právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování. Dále máte právo podat námitku vůči zpracování osobních údajů zpracovávaných hnutím na základě oprávněného zájmu. K výkonu těchto práv se můžete na nás kdykoliv obrátit písemně na adresu sídla hnutí anebo emailem na adresu gdpr@anobudelip.cz.

Více k Vašim právům naleznete v části Jaká jsou Vaše práva.

Informace pro členy hnutí

Jak jsme získali Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jste nám sdělili vyplněním registračního formuláře pro žadatele o členství na stránkách hnutí nebo je uvedli do přihlášky ke členství v hnutí a jejích příloh, kterou jste k nám podali. Některé z osobních údajů, které o Vás shromažďujeme, také vyplynuly z Vaše členství k hnutí (např. údaje o úhradě členských příspěvků nebo údaje o zastávaných pozicích v rámci hnutí).

Jaké osobní údaje a pro jaké účely o Vás shromažďujeme

V souvislosti s Vaším členstvím v hnutí o Vás shromažďujeme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození) a adresní údaje (ulice, obec, číslo popisné, PSČ), které používáme za účelem Vaší identifikace jako člena hnutí a dále pro evidenční účely hnutí. Též o Vás shromažďujeme Vaše kontaktní údaje (email, tel.), které používáme za účelem Vašeho oslovování a komunikace s Vámi v souvislosti s činností hnutí a záležitostmi, které z členství v hnutí vyplývají. Vaše údaje o profesním zařazení, dosaženém vzdělání zpracováváme za účelem zařazování a propojování členů hnutí do odborných skupin hnutí a nominování na veřejné funkce a dále pro statistické účely hnutí. Další popisné osobní údaje (např. údaj o členství v politických stranách a hnutích, čestná prohlášení z přihlášky), které jste nám sdělili zejména pro účely přijímacího řízení, dále uchováváme pro evidenční účely hnutí.

V souvislosti s Vaším působením v hnutí a kandidaturou do voleb za hnutí o Vás shromažďujeme také údaje o zastávaných funcích v hnutí, údaje o Vaší kandidatuře za hnutí do voleb a případně údaje o zastávaných veřejných funkcích získaných na základě takových voleb, a to pro opět evidenční účely hnutí a záležitosti, které z těchto působení vyplývají. Též o Vás shromažďujeme údaje o úhradě příspěvků vůči hnutí za účelem evidence úhrady Vašich příspěvků a ochrany právních nároků hnutí.

Na základě jakého právního důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu hnutí jakožto právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení pro zpracování Vašich osobních údajů za uvedenými účely. V případě, že o Vás zpracováváme nějaké osobní údaje, které by mohly být považovány za osobní údaje vypovídající o Vašich politických názorech, což je zvláštní kategorie osobních údajů, jsme oprávněni je zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. d) Nařízení v rámci oprávněných činností politického hnutí.

Po jakou dobu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu, tj. po dobu trvání Vašeho členství v hnutí. V případě, že Vaše členství v hnutí zanikne, budeme o Vás pro evidenční účely hnutí uchovávat dále Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), adresní údaje, údaje o průběhu Vašeho členství a kandidatuře za hnutí po dobu existence hnutí. V případě zániku Vašeho členství o Vás budeme dále po dobu 5 let od zániku Vašeho členství uchovávat údaje o úhradě příspěvků vůči hnutí, a to opět pro evidenční účely hnutí a ochranu právních nároků hnutí.

Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme

Vaše osobní údaje uchováváme v automatizované podobě v interním počítačovém systému hnutí, který je provozován v zabezpečeném prostředí na interním virtuálním serveru. Přenos dat je šifrován a jsou implementovány platné bezpečnostní standardy a protokoly. Přihlášky do hnutí a jejich přílohy v tištěné podobě jsou uloženy v centrálním archivu v Hlavní kanceláři hnutí.

K Vašim osobním údajům mají přístup pro shora uvedené účely pouze pověření zaměstnanci a členové hnutí (např. k Vašim osobním údajům má přístup předseda organizace, do jejíž působnosti spadáte, aby Vás mohl kontaktovat v záležitostech vyplývajících z Vašeho členství).

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup i tzv. zpracovatelé - poskytovatelé externích služeb, kteří pro hnutí pro daný účel zpracovávají Vaše osobní údaje, typicky poskytovatelé softwarových, podpůrných technických, marketingových a analytických služeb (např. Vaše osobní údaje jsou uvedeny v interním počítačovém systému hnutí, který hnutí poskytuje externí společnost). Tito zpracovatelé též dostatečně chrání Vaše osobní údaje a jejich zpracování osobních údajů splňuje všechny požadavky Nařízení. Přístup k Vašim osobním údajům mají jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování a Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Poučení o Vašich právech

Jako subjekt osobních údajů máte dle čl. 15 a násl. Nařízení právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování. Dále máte právo podat námitku vůči zpracování osobních údajů zpracovávaných hnutím na základě oprávněného zájmu. K výkonu těchto práv se můžete na nás kdykoliv obrátit písemně na adresu sídla hnutí anebo emailem na adresu gdpr@anobudelip.cz.

Více k Vašim právům naleznete v části Jaká jsou Vaše práva.

Informace pro sympatizanty hnutí

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Pokud jste se registroval jako sympatizant hnutí, zpracováváme o Vás následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Emailová adresa
 • Rok narození
 • Pohlaví
 • Kraj a okres, v nichž působíte

a dále Vaše adresné údaje (ulice, číslo popisné, město, PSČ), údaje o Vašem zaměstnání a dosaženém vzdělání, pokud jste nám je poskytli.

Pro jaký účel Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem Vaší registrace jako sympatizanta hnutí spočívající v zasílání informací o činnosti hnutí a pozvánek na akce pořádané hnutím. Adresné údaje a údaje o Vašem zaměstnání a dosaženém vzdělání, pokud jste nám je poskytli, nám umožňují Vám zasílat relevantní témata a pozvánky na akce hnutí, které Vás mohou zajímat (např. díky údaji o Vašem bydlišti Vám můžeme zasílat informace o činnosti hnutí a akcích pořádaných hnutím v místě Vašeho bydliště nebo např. dle údaje o Vašem zaměstnání nebo vzdělání Vám můžeme zasílat informace o činnosti hnutí v těchto oborech).

Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu neurčitou do doby, než Váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte.

Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme?

Vaše osobní údaje uchováváme v automatizované podobě v interním počítačovém systému hnutí, který je provozován v zabezpečeném prostředí na interním virtuálním serveru. Přenos dat je šifrován a jsou implementovány platné bezpečnostní standardy a protokoly.

Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno hnutím, tj. k Vašim osobním údajům mají přístup pouze pověření zaměstnanci a členové hnutí (např. k Vašim osobním údajům může mít přístup příslušný předseda místní organizace hnutí v místě Vašeho bydliště, aby Vám mohl zasílat pozvánky na akce hnutí pořádané danou organizací v místě Vašeho bydliště).

K vašim osobním údajům mohou mít dále přístup i tzv. zpracovatelé. Jedná o třetí osoby, které pro hnutí zpracovávají pro daný účel Vaše osobní údaje. K vašim osobním údajům takto mohou mít přístup poskytovatelé externích služeb pro hnutí, zjm. poskytovatelé softwarových, podpůrných technických, marketingových a analytických služeb (např. k Vaší emailové adrese může mít přístup externí společnost, která pro hnutí rozesílá emailem informace o činnosti hnutí). Tito zpracovatelé budou též dostatečně chránit Vaše osobní údaje a jejich zpracování osobních údajů bude splňovat všechny požadavky Nařízení. Přístup k Vašim osobním údajům budou mít jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k profilování na základě automatizovaného zpracování a Vaše osobní údaje nebudou zasílány mimo EU.

Poučení o Vašich právech

Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné, nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu sídla hnutí nebo na email gdpr@anobudelip.cz.

V případě, že souhlas se zpracováním osobních údajů hnutí neposkytnete nebo udělený souhlas odvoláte, nehrozí Vám žádná sankce. Pokud tak ale učiníte, nebudeme Vás moci evidovat jako sympatizanta hnutí a zasílat Vám informace o činnosti hnutí a pozvánky na akce pořádané hnutím.

Informace pro smluvní partnery

Jaké osobní údaje zpracováváme o našich smluvních partnerech?

Osobní údaje našich smluvních partnerů - fyzických osob (dále jen „partner“), které zpracováváme, zahrnují zejména údaje poskytnuté takovými osobami: typicky jméno a příjmení, místo podnikání, IČ, DIČ, číslo účtu, kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo), datum narození, údaje uvedené ve smlouvě, fakturované a hrazené (dlužné) částky, údaje o probíhajícím plnění a komunikace s partnery (či jejich zaměstnanci).

Rodné číslo
Rodné číslo smluvních partnerů budeme zpracovávat pouze, pokud ho sami dobrovolně na smlouvě uvedou nebo to bude vyžadovat právní předpis (pokud to není stanoveno výslovně právním předpisem, netrváme na tom, aby smluvní, partneři rodné číslo na smlouvy uváděli, doporučujeme tedy spíše, aby ho raději do smluv neuváděli).

V případě, že partner – fyzická osoba poskytne hnutí na základě či v souvislosti s uzavřenou smlouvou údaj o svém rodném čísle, souhlasí jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. s tím, abychom toto jeho rodné číslo využívali pro účely evidence smluv, poskytnutých plnění a ochranu práv hnutí, abychom jej za tímto účelem archivovali, zpracovávali a užívali. Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění hnutí na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů či pro jiné účely, ledaže by výslovně stanovily jinak.

Pro jaké účely tyto osobní údaje zpracováváme?

Shora uvedené údaje smluvního partnera zpracováváme pro tyto účely:

 • uzavření a plnění uzavřené smlouvy
 • evidence smluvních vztahů a ochrana našich práv a práv třetích osob (např. dalších smluvních partnerů)
 • plnění právních povinností, zejména předpisů upravujících vedení účetnictví, plnění povinností
 • podle daňových předpisů a dále
 • předpisů upravujících hospodaření a financování politických stran a hnutí

Povinné zveřejňování některých údajů

Jako polickému subjektu nám vyplývá z právních předpisů řada povinností spočívajících ve zveřejňování některých osobních údajů našich smluvních partnerů.

Jedná se zejména o povinnost zveřejňovat osobní údaje v zákonném rozsahu (jméno, příjmení, datum narození, obec trvalého pobytu, hodnota daru/bezúplatného plnění) o osobách, které v náš prospěch uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, a to:

 • ve výročních zprávách a zprávách o financování volebních kampaní
 • na internetových stránkách hnutí – nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí na našich stránkách zveřejněn seznam osob, které v náš prospěch uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění

Údaje o finančních prostředcích na základě poskytnutých darů nebo jiných bezúplatných plnění jsou též uvedeny na našem transparentním účtu, který je ze zákona nepřetržitě přístupný třetím osobám. V této souvislosti zejména upozorňujeme, že osoba, která žádá o provedení platební transakce ve prospěch našeho transparentního účtu (poskytuje dar nebo jiné bezúplatné plnění), musí uvést při platbě účel platební transakce, jinak se vystavuje riziku pokuty.

V neposlední řadě během volební kampaně jsme, pokud tak zákon ukládá, povinni označit prostředek propagace nebo volební propagace šířené prostřednictvím komunikačních médií informací o zpracovateli (tj. označit osobu, která pro nás daný prostředek zpracovala, např. PR agenturu).

Na základě jakého právního důvodu zpracováváme uvedené osobní údaje?

Právním základem zpracování osobních údajů našich smluvních partnerů je nezbytnost plnění smlouvy, oprávněné zájmy hnutí (zájem na evidenci smluvních vztahů a zájmem na ochranu práv hnutí a práv třetích osob (zejména dalších smluvních partnerů podílejících se na plnění, na němž se bude podílet i partner) a plnění zákonných požadavků (zejména vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů a dále předpisů upravujících hospodaření a financování politických stran a hnutí.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Osobní údaje budeme zpracovávat po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování (např. smlouvy budou standardně evidovány po dobu 10 let od jejich zániku). Pokud je doba zpracování stanovena právními předpisy, budeme osobní údaje zpracovávat po takovou dobu, pokud dále uvedené důvody neodůvodní delší dobu zpracování. Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů budeme vycházet zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (iii) obvyklých postupů, (iv) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (v) případných doporučení dozorových orgánů.

Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme?

Pro zpracování osobních údajů využíváme tzv. zpracovatele osobních údajů (poskytovatele externích služeb, kteří nám pro daný účel zpracovávají osobní údaje našich smluvních partnerů). Takovými zpracovateli jsou zejména poskytovatelé softwarových, podpůrných technických, účetních, archivačních, právních, daňových a auditorských služeb.

Osobní údaje smluvních partnerů zpracováváme zejména v automatizované podobě v našich počítačových systémech nebo v počítačových systémech zpracovatelů. Tím samozřejmě není vyloučeno ani zpracování písemností v tištěné podobě v kartotékách.

Osobní údaje smluvních partnerů standardně nepředáváme mimo EU. Může se však stát, že osobní údaje budou zpracovány v počítačovém systému, jehož servery se budou nacházet mimo území EU, i když se takovým situacím snažíme vyhýbat. S ohledem na obvykle užívané systémy by se jednalo nejvýše o systémy využívající servery nacházející se ve Spojených státech amerických.

V takovém případě bychom vybrali jako smluvního partnera společnost, která bude splňovat podmínky schválené Evropskou komisí pro bezpečný přenos dat mezi EU a USA, tzv. Privacy Shield. Pokud bychom předávali osobní údaje mimo EU, budeme smluvní partnery v případě nutnosti o tom vhodným způsobem informovat.

Poučení o právech

Smluvní partner jako subjekt osobních údajů má dle čl. 15 a násl. Nařízení právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo podat námitku vůči zpracování osobních údajů zpracovávaných hnutím na základě oprávněného zájmu. K výkonu těchto práv se může na nás kdykoliv obrátit písemně na adresu sídla hnutí anebo emailem na adresu gdpr@anobudelip.cz.

Více k Vašim právům naleznete v části Jaká jsou Vaše práva.

Informace pro kandidáty do voleb za hnutí

Jaké osobní údaje, pro jaké účely a po jakou dobu shromažďujeme o kandidátech do voleb za hnutí (dále jen „kandidáti“)?

V souvislosti s kandidaturou za hnutí do voleb shromažďujeme o kandidátech jejich identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), adresní údaje (adresa trvalého pobytu), popisné údaje (pohlaví, povolání), a to pro účely podaní kandidátních listin/ přihlášek k registraci příslušnému úřadu. Tyto údaje, které jsou taktéž trvale uveřejněné na www.volby.cz, následně (po konání voleb) společně s údajem o získaných veřejných funkcích, které získali na základě těchto voleb, shromažďujeme o kandidátech nadále pro evidenční účely hnutí, a to po dobu existence hnutí.

Za účelem komunikace s kandidáty shromažďujeme dále o kandidátech jejich kontaktní údaje (telefon, email) a dále pro naše interní účely (zjm. projednání a schválení kandidátních listin příslušnými orgány hnutí včetně evidence informací o kandidátech, které byly podkladem pro schválení jejich kandidatury) čestná prohlášení a životopisy, které nám poskytli a případně reference, které jsme o nich dohledali ve veřejně přístupných zdrojích (na internetu). Tyto údaje uchováváme po dobu volebního období voleb, do nichž kandidovali (reference po dobu volebního období navíc jen v případě, že byli zvoleni v daných volbách).

Na základě jakého právního důvodu zpracováváme uvedené osobní údaje?

Pro některé osobní údaje, jak bylo naznačeno výše, je právním titulem dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení pro zpracování zákonná povinnost, neboť tyto údaje musíme uvádět ze zákona na kandidátních listinách/přihláškách k registraci.

Osobní údaje (identifikační údaje, adresní údaje, čestná prohlášení, životopisy, reference, údaje o kandidatuře, případně jiné popisné údaje), které shromažďujeme o kandidátech pro naše evidenční a interní účely, zpracováváme na základě oprávněného zájmu hnutí jakožto právního titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. V případě, že některé z těchto osobních údajů by mohly být považovány za osobní údaje vypovídající o politických názorech kandidátů, což je zvláštní kategorie osobních údajů, jsme oprávněni je zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. d) Nařízení v rámci oprávněných činností politického hnutí.

Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme

Osobní údaje uchováváme v automatizované podobě v interním počítačovém systému hnutí, který je provozován v zabezpečeném prostředí na interním virtuálním serveru. Přenos dat je šifrován a jsou implementovány platné bezpečnostní standardy a protokoly. Pokud nám poskytli kandidáti některé osobní údaje v tištěné podobě (v prohlášeních), ukládáme je v centrálním archivu v Hlavní kanceláři hnutí.

K těmto osobním údajům mají přístup pro shora uvedené účely pouze pověření zaměstnanci a členové hnutí.

K osobním údajům kandidátů mohou mít přístup i tzv. zpracovatelé - poskytovatelé externích služeb, kteří pro hnutí pro daný účel zpracovávají Vaše osobní údaje, typicky poskytovatelé softwarových, podpůrných technických a analytických služeb (např. osobní údaje kandidátů jsou uvedeny v interním počítačovém systému hnutí, který hnutí poskytuje externí společnost). Tito zpracovatelé též dostatečně chrání osobní údaje a jejich zpracování osobních údajů splňuje všechny požadavky Nařízení. Přístup k osobním údajům mají jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Při zpracování osobních údajů kandidátů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování a tyto osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Poučení o Vašich právech

Kandidát jako subjekt osobních údajů má dle čl. 15 a násl. Nařízení právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo podat námitku vůči zpracování osobních údajů zpracovávaných hnutím na základě oprávněného zájmu. K výkonu těchto práv se může na nás kdykoliv obrátit písemně na adresu sídla hnutí anebo emailem na adresu gdpr@anobudelip.cz.

Více k Vašim právům naleznete v části Jaká jsou Vaše práva.

Informace pro návštěvníky akcí

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vás touto cestou informovali, že na akcích hnutí nebo na jiných obdobných akcích, kterých se účastní představitelé za hnutí, jsou (mohou být) pořizovány fotografie a video záznamy pro propagační účely hnutí.

Hnutí pak následně tyto fotografie a video záznamy propaguje a zveřejňuje přiměřeným způsobem zejména na svých sociálních sítích a internetových stránkách, a to při zachování důstojnosti a cti snímaných účastníků.

Účastí na těchto akcích dáváte hnutí k výše uvedenému souhlas, a to bez nároku na odměnu. Stejně tak, pokud se akce účastníte spolu s Vašimi dětmi, dáváte svůj souhlas i ve vztahu k nim. Proti případnému záznamu Vaší osoby či jeho zveřejnění (případně v jakýchkoliv jiných věcech s tím souvisejících) můžete kontaktovat hnutí na emailu GDPR@anobudelip.cz. Na Vaši žádost budou Vaše fotografie či videozáznamy okamžitě staženy z internetových stránek či sociálních sítí hnutí.

Z pořízených fotografií nebo záznamů hnutí nevytváří při jejich použití evidence o fyzických osobách a ani k nim systematicky nepřiřazuje další osobní údaje, jinak řečeno, nedochází k jejich zpracování ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. nebo čl. 4 odst. 2 Nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Hnutí nenese odpovědnost za záznamy z akce pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Rizika a doporučené postupy

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

 • Pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje poskytnout. Zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají Vašeho osobního života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete nebo údajů určených ke zveřejnění. Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.
 • Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob (Vašich rodinných příslušníků apod.), zamyslete se nad tím, zda je toto předání nutné a potřebné. V případě potřeby si vyžádejte souhlas takovýchto třetích osob.
 • Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů.
 • Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné zvlášť pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem či nás zvlášť kontaktujte.
 • Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem.
 • Pokud budete mít pocit, že z naší strany nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve, a to buď elektronicky na naši e-mailovou adresu gdpr@anobudelip.cz, nebo poštou na naši adresu ANO 2011 se sídlem Babická 2329/2, Chodov, 149 00 Praha 4.
 • Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich práv můžete použít následující kontakty:

ANO 2011
Babická 2329/2
149 00
Praha 4 Chodov
e-mail: gdpr@anobudelip.cz

tel.: + 420 272 192 122

 

Přeskočit na menu