Praha

Přeskočit na obsah
Program pražského hnutí ANO

Volební program hnutí ANO pro Prahu na období 2014 -2018 je založen na čtyřech pilířích: ekonomickém, sociálním, péči o prostředí a na správě věcí veřejných. Nejde o obvyklou snůšku planých slibů, ale o problémy, které nás Pražany trápí – a mnohé z nich již hodně dlouhou dobu. Hnutí ANO na problémy pouze neukazuje, ale nabízí v nich i konkrétní řešení.

Doprava
Zasadíme se o dobudování severní varianty pražského okruhu a rychlodráhy spojující Letiště Václava Havla s centrem metropole. Dále zpřístupníme a zkvalitníme MHD. Zachováme pro děti do 15 let a pro seniory nad 65 let MHD zdarma, snížíme čekací doby na přestupních uzlech a posílíme přeplněné linky.

Ekonomika
Provedeme celkový audit hospodaření města, kde budeme hledat provozní úspory a zamezíme plýtvání na veřejných zakázkách. Zasadíme se o zprůhlednění hospodaření firem, které vlastní hlavní město Praha a budeme usilovat o efektivní využívání evropských peněz na smysluplné projekty.

Sociální politika
Zasadíme se o vytvoření sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny, startovací bydlení pro mladé a ústupové bydlení pro seniory. Rozšíříme služby pro handicapované občany (pojízdná radnice, bezbariérová metropole).

Bezpečnost
Hnutí ANO bude usilovat o zásadní regulaci hazardu v centru města. Zasadíme se o vytlačení prostituce z centra a protidrogovou prevenci. V duchu prvorepublikové tradice, kdy každá ulice měla svého stálého strážníka, se zasadíme, aby byly na jednotlivé rajony přiděleny stálé služby strážníků městské policie. Ti budou tam, kde jsou opravdu potřeba na úkor odtahového byznysu.

Zdravotnictví
Rozšíříme sítě lékařských služeb první pomoci tak, aby se nestávalo, že zařízení odmítne ošetřit svého spádového občana. Zasadíme se o navýšení kapacit a lepší funkci pohotovostních ambulancí – dospělé, dětské, zubní.

Veřejná správa
Na všech úřadech zřídíme elektronický objednávkový systém, aby občané měli možnost objednat se předem na konkrétní datum a čas.

1 Ekonomický pilíř

 1. Hospodaření města
 • zveřejňování o aktuálním čerpání rozpočtu prostřednictvím údajů o výdajích a příjmech hlavního města Prahy včetně všech projektů
 • kritické, ale nezaujaté přehodnocení všech dosud nezahájených velkých infrastrukturních projektů (kupř. nových tras metra, ústřední čistírny odpadních vod, dostavba silničního okruhu kolem Prahy) s cílem nalezení výhodnějších alternativ
 • nezvyšování daňové a poplatkové zátěže občanů kupř. zdražováním jízdného MHD a zvyšování daně z nemovitosti nebo poplatků za komunální služby a naopak snižování životních nákladů Pražanů kupř. nabídkou účasti v hromadných aukcích na dodávky plynu a elektřiny: pokud Praha není schopna vyjít s tím, co od občanů vybere, musí hledat úspory ve vlastní činnosti – omezováním zbytečných výdajů, snižováním často uměle udržovaných činností či hledáním chytrých řešení
 • získávání úspor ve veřejných zakázkách mj. centrálním nákupem, elektronickými aukcemi a kvalitní smlouvou, nikoliv kvalifikačními kritérii, která většinu zájemců vyřadí a která splní jen úzký okruh firem a zveřejňováním všech smluv na internetu včetně smluvní dokumentace: zabrání se tak nejen výsměchu daňovým poplatníkům jako jsou kauzy Opencard nebo tunel Blanka
 • revize rozpočtových výdajů s cílem najít úspory, které pomohou vylepšit finanční situaci města: hledání dalších možností, jak snížit u smluv s dodavateli náklady, zejména u IT projektů a služeb, které jsou mnohdy zbytečně zajišťovány externě
 • důsledná inventarizace a veřejně dostupná evidence majetku hlavního města Prahy a jednotlivých příspěvkových organizací a následné přehodnocení a zvýšení účinnosti správy městského majetku, zejména nemovitého, aby byl účelně využíván a městu přinášel další příjmy do rozpočtu
 • výrazné zlepšení čerpání finanční podpory z fondů Evropské unie pro veřejné instituce i podnikatele působící na území hlavního města, zejména pro rozvoj odvětví, která vytvářejí nová pracovní místa a přinášejí příjmy do pražského rozpočtu
 • stálá a účinná podpora projektů, přinášející úsporu provozních nákladů, kupř. modernizaci a postupnou obměnu zdrojů a řízení veřejného osvětlení
 • důsledné nasměrování výnosů z privatizace na rozvoj města, nikoli na chod úřadů či na prémie úředníků

1.2 Územní rozvoj města

 • citlivé a rychlé dokončení územního plánu jako klíčového nástroje rozhodování o využití území včetně posílení vlivu daňových poplatníků na něj, zprůhlednění jeho naplňování a omezení korupce při jeho přípravě a realizaci prostřednictvím dostupnosti na internetu pro každého
 • zpracování nového konceptu územního plánu hl. m. Prahy (původní předchozí vedení hl. m. Prahy zrušilo, a to v několika scénářích umožňujících lepší rozhodování
 • využití rozvojových projektů nejen k zisku pro vyvolené, ale pro daňové poplatníky formou investic developerů do infrastruktury v nejbližším okolí jako jsou školky, obchody, parky nebo pikniková místa
 • podpora vybavenosti přímo v ulicích města, např. drobných obchůdků specializovaných prodejců, řemeslníků a zemědělců místo výstavby nových obchodních center na okraji Prahy
 • podpora lepšího využití hluchých míst a zanedbaných míst mj. městským mobiliářem (lavičky, altány nebo fontány)
 • omezení nové rozbředlé výstavby okrajových částí města bez dostatečné občanské vybavenosti, znehodnocují příměstskou krajinu a ztěžující obyvatelům kvalitní život.
 • zajištění, aby při každé větší veřejné investici, která znamená zásah do území s nutností rekonstrukce povrchové části, bude na konečnou podobu díla vyhlášena veřejná architektonická soutěž
 • důsledné odmítnutí nesmyslných variant tras dopravních staveb, které jsou navzdory věcným argumentům opakovaně prosazovány v nevhodných místech (namátkou jmenujeme alespoň okruh v Suchdole, Dolních Chabrech či v Běchovicích)

1.3 Doprava

 • zachování rozsahu městské hromadné dopravy a současná podpora výstavby tramvajových tratí, zlepšení návaznosti jednotlivých druhů městské hromadné dopravy, zkrácení přestupního času a lepší využívání možnosti a kapacity příměstské dopravy s cílem přitáhnout více cestujících na úkor individuální automobilové dopravy: jednotlivé městské části měly větší slovo při tvorbě tras, časování a návaznosti linek MHD tak, aby DP Praha sloužil skutečně cestujícím, nikoli kmotrům na Britské Panenské ostrovy
 • podpora vzniku nových vnitroměstských zastávek a nových přestupních uzlů železniční dopravy a přizpůsobení stávajících nádraží a zastávek ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty potřebám moderní kolejové dopravy: případná transevropská vysokorychlostní železniční trať by měla vést přes Prahu
 • dokončení obou silničních okruhy a radiální komunikace tak, aby jako doposud trasa dálnice vedla tam, kde si spřátelený podnikatel zakoupil pozemky a nyní čeká na jejich zhodnocení mj. zpracováním rozumných variant a jejich úplným posouzením: uvedený přístup mj. zahrnuje prosazení vedení vnějšího okruhu dále od města současně s výstavbou mostu pro vnitroměstskou dopravu mezi Bohnicemi a Suchdolem, opuštění představy, že východní část okruhu povede sídelními útvary (Běchovice, Černý Most) a revize trasy vnitřního okruhu tak, aby neohrozila vzácnou oblast Povltaví (pokračování Tunelu Blanka)
 • pokračování výstavby záchytných parkovišť na okraji hlavního města Prahy pro občany dojíždějící do zaměstnání z jiných krajů a sjednocení parkovacích zón v jednotlivých městských částech do dvou velkých celků – vnitřní, pokrývající centrum města, a vnější, která vznikne místo ostatních v současnosti zavedených parkovacích zón, což umožní obyvatelům jednotlivých městských částí volný pohyb a parkování i v jiných městských částech než pouze v jedné
 • zavádění mýta není v současné době na pořadu dne, naopak je nezbytná změna v dnešním komplikovaném, málo účinném a korupcí ohroženém systému parkování
 • podpora pěší a cyklistické dopravy jako nejlevnějšího, k životnímu prostředí nejšetrnějšího a mnohdy i nejrychlejšího druhu dopravy mj. propojování cyklostezek podél Vltavy výstavbou pěší a cyklistické lávky v Sedlci, v Braníku Na Jezerce a v Modřanech
 • výrazné zlepšení dostupnosti letiště Václava Havla dostatečným, rychlým, spolehlivým a současně levným železničním spojením s centrem Prahy tak jak tomu je ve většině západoevropských měst
 • urychlení dopravy vypínáním světelné signalizace na dopravně nevytížených křižovatkách v nočních hodinách, doplněním odpočítáváním času na semaforech na vybraných místech a využíváním přednosti zprava ve vybraných zónách, lepším využíváním dispečerského řízení provozu, zejména v dopravních špičkách, a promyšleným zaváděním inteligentních dopravních systémů

2 Sociální pilíř

2.1 Sociální péče

Prevence je obvykle levnější a účinnější než odstraňování důsledků

 • podpora rozumných činností na využití volného času cílových skupin obyvatelstva (děti a mládež, senioři, sociálně vyloučení) z rozpočtu hl. města Prahy, sloužící skutečně cílovým uživatelům a nikoli na rozpočet Prahy přisátým „politickým podnikatelům“, kupř. zavedením výrazných slev na vstupné do institucí zřizovaných hl. městem Prahou
 • cílená podpora rodin s dětmi s nízkými příjmy na straně jedné a omezení zneužívání sociálních dávek na straně druhé
 • důsledné uplatnění principu bezbariérovosti, hrazené jak z rozpočtu metropole, tak na náklady investorů včetně výstavby bezbariérových bytů
 • omezování bezdomovectví nikoli jen nárazově za tuhých zim, ale jako skutečně závažného sociálního problému a současné zapojení bezdomovců do veřejně prospěšných prací
 • podpora péče o seniory v rodinném prostředí zlepšením pečovatelské a tísňové péče a osobní asistence včetně rozumného zapojení neziskových organizací poskytujících sociální služby a využití dobrovolnictví, aniž by se stát zříkal závazků v této oblasti
 • přesně zacílené navýšení kapacity v domech pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením, geriatrických domovů se zvláštním režimem, domů s pečovatelskou službou a denních stacionářů pro seniory, a to za podmínek individuálních přístupu, evropského standardu kvality a finanční dostupnosti

2.2 Zdravotnictví

 • zachování stávající sítě zdravotnických zařízení v Praze, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha nebo městské části, a zlepšení jejich vybavení a kapacit mj. důsledným rozborem nákladů a přínosů a z fondů Evropské unie
 • podpora účinné a levné elektronizaci zdravotnictví a zavedení objednávkového systému, který usnadní přesměrování pacientů do zařízení s volnou kapacitou, aniž by se opakoval pojištěnci draze zaplacený IZIP
 • zlepšení činnosti záchranné lékařské služby jako jedné z klíčových služeb poskytovaných daňovému poplatníku státem
 • podpora cílených preventivních akcí zaměřených na péči o lidské zdraví včetně zlepšení životního stylu
 • zabezpečení dostupnosti lékařské pohotovosti vymezením spádovosti tak, aby lékařské zařízení nemohlo odmítnout nemocného

2.3 Bydlení

 • dokončení úplné privatizace městského bytového fondu, s výjimkou bytů určených pro sociální účely a služebních bytů určených pro stabilizaci zaměstnanců veřejného sektoru, a to spoluprací s městskými částmi a za zcela transparentních podmínek
 • podpora výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny, bytů pro sociálně znevýhodněné a handikepované občany a pro seniory mj. stanovením kvóty pro uvedený typ bydlením u velkých developerských projektů

2.4 Školství

Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné

 • navýšení kapacity mateřských škol a dalších zařízení pro předškolní děti
 • podpora rozvoje základních a středních škol a učňovských zařízení s cílem zlepšit jejich kvalitu
 • zlepšení výuky cizích jazyků na základních a středních školách včetně podpory mezinárodní spolupráce školských zařízení
 • podpora rozumných aktivit dětí a mládeže ve volném čase a současně intenzivnější prevence jejich rizikového chování
 • zlepšení postavení pedagogů ve společnosti
 • rozvoj celoživotního vzdělávání včetně rozumného využití soudobých informačních technologií

2.5 Kultura

 • podpora kulturních příspěvkových organizací hl. města Prahy včetně divadel a Symfonického orchestru hl. města Prahy (FOK) na základě rozumného rozboru jejich hospodaření
 • pokud bude nadále fungovat karta Pražana (opencard), po příslušném rozboru nákladů a přínosů rozšíření jejího využití i na vstup do kulturních institucí zpravovaných hl. městem Prahou
 • důkladné prošetření činnosti bývalých vedení Obecního domu a dohledání viníků jakéhokoliv rozkrádání v této instituci hl. města Prahy
 • důsledné využití kapacit Pražské informační služby tak, aby se stala nejdůležitějším zdrojem informací o historii a kultuře hl. města Prahy, a to jak pro obyvatele metropole, tak zahraniční návštěvníky
 • důsledné poskytování příspěvků na podporu cestovního ruchu z rozpočtu hl. města Prahy podle jednoznačných a stálých pravidel znemožňují podporu pakultury zaměřené vysloveně na zisk za jakoukoli cenu
 • zajištění lepšího využití Kongresového centra a Výstaviště jako skutečných středisek kultury obdobně jako je tomu v jiných evropských velkoměstech

2.6 Sport

 • podpora dlouhodobého financování masového sportu včetně pohybových aktivit dětí a mládeže mj. poplatky z hazardu
 • zřízení a pravidelná údržba nových sportovišť včetně zařízení pro seniory, sociálně slabé a handikepované
 • zřízení volně přístupné databáze sportovních zařízení na internetu, která přehledně zobrazí veškeré možnosti sportovního vyžití v Praze, včetně seznamu nabízených služeb, otevírací doby, ceníku a rezervačního systému.

3. Pilíř péče o prostředí

3.1 Životní prostředí

Zdravé životní prostředí, zdraví lidé

 • omezení škodlivin ohrožujících lidské zdraví, zejména znečištění ovzduší způsobované převážně automobilovou dopravou a stavební činností
 • snižování hlučnosti prostředí
 • zvyšování rozlohy a kvality zelených ploch včetně zahrádkářských kolonií a odpovídající péče o ně důsledným dodržováním územního plánu, zamezujícím schvalování rozvojových projektů poškozujících životní prostředí a ohrožujících lidské zdraví
 • zlepšení nakládání s odpady, mj. podporou recyklace, s výrazným zlepšením jeho účinností
 • oživení sídlištních celků a omezení zahušťování výstavby
 • rozvoj dopravy šetrné k životnímu prostředí
 • podpora informování, výchovy a vzdělávání nejširší veřejnosti a cílových skupin obyvatelstva s cílem získat jejich podporu po péči o životní prostředí a o přírodní a krajinné dědictví

3.2 Památková péče

 • dlouhodobé a hlavně účinné zajištění důsledné ochrany historického dědictví Prahy jak před chátráním, tak przněním soukromými projekty viditelně poškozujícími veřejný zájem
 • rozumná regulace kýčovitých reklam v centru Prahy často znehodnocujících centrum Prahy, světové kulturní dědictví Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)

3.3 Bezpečnost

 • zajištění organizační a odborné připravenosti krizových orgánů hl. města Prahy na zvládání havárií a katastrof mj. jejich modernizací
 • skutečné zlepšení protipovodňových opatření mj. sledováním připravenosti veřejné správy a samosprávy na území hlavního města včetně pravidelného získávání a vyhodnocování hodnověrných údajů o protokolu hlavních vodních toků a rozšíření protipovodňových opatření na ohrožených lokalitách vzdálenějších od Vltavy
 • navýšení počtu městských strážníků v ulicích ve večerních hodinách mj. jejich stabilizací a současným zabezpečením rutinních činností, které nevyžadují přítomnost strážníků, automatizovanými systémy: Městská policie by se měla méně soustředit na pokuty za špatné parkování a více dbát na potírání protiprávních jednání ohrožujících životy, zdraví a majetek občanů
 • sloučení uniformované části Policie České republiky s Městskou policií a vznik Metropolitní policie a pravidelné vyhodnocování účinnosti přijatých bezpečnostních opatření: ve struktuře Policie ČR naopak musí zůstat Služba kriminální policie a vyšetřování pro zajištění nezávislosti vyšetřování na pražských politicích
 • minimalizace počtu heren, které jsou v mnohých případech příčinou kriminálního jednání některých lidí a příčinou tragických lidských osudů
 • účinná regulace prostituce včetně vytlačení prostitutek z Václavského náměstí a dalších částí historického středu města

4. Pilíř správy věcí veřejných

4.1 Správa města

 • větší tolik žádoucí zapojení občanů do rozhodování o věcech, které se jich týkají, kupř. diskusí a kulatých stolů k různých tématům
 • důsledné potírání korupce, kterou je magistrát hlavního města díky předcházejícím vedením nechvalně proslulý, a omezování vlivu „politických podnikatelů“
 • zvýšení nezávislosti a odpovědnosti úředníků tak, aby se státní správa a samospráva staly profesionální, účinnou a uživatelsky přívětivou službou klientům, tedy obyvatelům hl. m. Prahy a jejich hostům: místa vedoucích úředníků magistrátu a v magistrátem řízených organizacích musejí být obsazována manažersky zdatnými odborníky na základě otevřených výběrových řízení a členové vrcholných orgánů musejí nést za své jednání odpovědnost, a to včetně majetkové
 • získávání úspor a omezování výdajů a nepotřebných nákupů při zakázkách, souvisejících s informačními technologiemi, které se za minulých vedení hlavního města Prahy staly zlatým dolem pro pár „vyvolených“
 • zjednodušení komunikace občanů s úřady využitím soudobých informačních technologií mj. vytvořením centrální úřední desky propojením elektronické úřední desky magistrátu a městských částí, aby měl občan všechny informace na jednom místě
 • udržení, popř. získání kontroly nad strategickými poskytovateli veřejných služeb tak, aby jejich hlavním zájmem nebyl zisk za každou cenu, ale spokojenost občanů se službami
 • výrazné zlepšení čerpání financí z fondů EU v období 2014 - 2020, a to zejména na rozvoj na sociální výdaje, městskou infrastrukturu, uskutečňování rozumných podnikatelských záměrů, podporu vědy, výzkumu a technického rozvoje a na výchovu a vzdělávání: blamáž z jejich rozkrádání je ostudou nejen Prahy, ale i České republiky

Přeskočit na menu