Zkrácený program

 • Dáme lidem práci

  Stát není dobrý hospodář a zásadně selhává v poskytování služeb občanům. Jsme přesvědčeni, že stát má v době krize investovat a v době růstu šetřit. Zaměstnanost oživíme státními investicemi do dostavby infrastruktury, silnic, železnic a vodních cest. Podpoříme domácí výrobce a vrátíme Česku potravinovou soběstačnost. Daňovým zvýhodněním chceme motivovat zaměstnavatele a dát více možností uplatnění lidem, kteří chtějí pracovat.  


 • Zvýhodníme zaměstnávání absolventů, lidí nad 50 let a hendikepovaných

  Současná nezaměstnanost absolventů činí přibližně 25 %, nezaměstnanost občanů nad 50 let kolem 40 %. Náklady veřejných rozpočtů na jednoho nezaměstnaného jsou cirka 180 tisíc korun ročně. Budeme proto prosazovat zavedení úlev pro zaměstnavatele absolventů a občanů nad padesát let. Zasadíme se o snížení příspěvků pojistného na sociální pojištění placených zaměstnancem. Pro pracující důchodce zajistíme nediskriminační pracovní podmínky bez omezení částky příjmu a bez omezení slevy na dani.

  Podpoříme služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením, které pomohou k jejich zapojení do pracovního a společenského života.


 • Budeme důsledně vybírat daně

  Nejvyšší kontrolní úřad s odvoláním na policejní statistiky uvádí, že loni policie evidovala 916 případů krácení DPH s celkovou škodou 6,3 miliardy korun. Odborné odhady uvádějí, že celkové škody na krácení daní mohou být až desetinásobné. Daňovým únikům chceme zamezit především prosazením elektronické výměny dat a účetních záznamů ve všech institucích veřejné správy po vzoru Dánska a jejich soustředěním v centrálním úložišti, které bude spravované ministerstvem financí (výrazné zjednodušení a zefektivnění daňových kontrol).

 • Zamezíme únikům peněz z veřejných rozpočtů

  Přes veřejné zakázky prochází zhruba 17,5 % hrubého domácího produktu. Přes otevřenou soutěž jich z toho ovšem jde méně než 50 %. Zavedením elektronických aukcí ve státní správě a samosprávě, ale i zavedením centrálního nákupu pro státní správu, zveřejněním smluv na internetu a zprůhledněním celého systému veřejných zakázek zajistíme úsporu min. 60 mld. Kč. Současně se zasadíme o  redukci odčleňování aktivit (nákupu externích služeb, např. právní služby, marketingové poradenství, apod.), čímž uspoříme veřejné prostředky v řádu miliard korun ročně.


 • Snížíme DPH, nezvýšíme přímé daně

  Politici nám tvrdí, že stát má málo peněz přesto, že v porovnání s vyspělými ekonomikami daníme nadprůměrně. Na daních platí naši občané až o pět procent ročního hrubého domácího produktu více. Současně patříme do první trojky zemí, ve kterých v období let 2000–2013 došlo k největšímu zvýšení daní. Další zvyšování daní je pro ANO nepřípustné. Chceme vrátit sníženou sazbu DPH na 10 procent, tento výpadek rozpočtu budeme řešit zefektivněním výběru daní a snížením provozních výdajů ministerstev. Naším cílem je sestavovat vyrovnané rozpočty a dále nezadlužovat naši budoucnost a budoucnost našich dětí.  


 • Prosadíme investice do infrastruktury

  Evropská komise uvádí, že z hrubého domácího produktu by mělo do dopravní infrastruktury plynout 2,5 % prostředků. V České republice je to necelé 1 %. Prostředky EU na infrastrukturu navíc nejsou plně dočerpávány. Zasadíme se o to, aby byly rozpočtové priority stanoveny ve vazbě na celkovou hospodářskou politiku státu a aby byly zohledněny programy financování rozvoje infrastruktury střednědobého charakteru. Prioritními projekty jsou modernizace D1, dostavba Pražského okruhu R1, propojení D1 s D11, dokončení dálnice D8 a plavebního stupně Děčín. Tato opatření přispějí k poklesu nezaměstnanosti, odlehčení přetížené sítě silnic a snížení nehodovosti s pozitivním dopadem do rozpočtu země.  


 • Zlevníme energie

  Každoročně vyvážíme kolem 15 TWh elektrické energie, tím se řadíme k největším exportérům energií v Evropě. Jenže při spalování uhlí vznikají nezanedbatelné externí náklady, které sice v ceně elektřiny započteny nejsou, ale musí je někdo zaplatit. Snížíme proto vývozy elektrické energie, především té, která je vyráběná pálením našeho uhlí a na kterou český občan doplácí až 18 miliard korun ročně na externích nákladech, které vznikají při výrobě elektřiny v uhelných elektrárnách. Nejenže zlevníme energie, ale též zachováme nerostné bohatství naší země pro budoucí generace. Podpoříme všechny snahy směřující k důslednému prošetření vyplácení podpor stávajícím instalacím fotovoltaických elektráren. Budeme prosazovat snížení distribučních poplatků za elektrickou energii a zemní plyn.  


 • Zajistíme jednoduchá a stabilní pravidla pro firmy a investory

  Zamezíme častým změnám daňového systému, které komplikují život podnikatelům a  zhoršují očekávání do budoucnosti, během následujícího volebního období jasně nastavíme výši daní a udržíme jejich stabilitu. Zajistíme nezvyšování již tak dost vysoké administrativní zátěže zaměstnavatelů bruselskými regulacemi, prosadíme povinné elektronické faktury ve státní správě. Investičními pobídkami s jasnými pravidly podpoříme budování průmyslových center, v současných i nevyužívaných průmyslových areálech, která přinesou zvýšení zaměstnanosti.


 • Stejná pravidla pro všechny

  Základní funkce státu, tedy tvorba zákonů a dohled nad jejich dodržováním, jsou zásadně narušeny. Ti, co pravidla určují, je sami porušují. O veřejných prostředcích rozhoduje zpolitizovaná a neprofesionální státní správa. Kontrolní instituce řídí politici, takže kontrolují sami sebe. Našim cílem je omezení prostoru pro korupci zákonem o státní službě, posílením odpovědnosti a odpolitizováním kontrolních institucí. Sjednotíme úpravu pro všechny stupně veřejné správy. Zákon o státní službě musí zajistit plné odpolitizování státní správy, jasně definovat kritéria pro přijímání a odměňování úředníků, vytyčit podmínky kariérního postupu a zajistit vysokou úroveň vzdělanosti úředníků.  


 • Zrušíme trestní a přestupkovou imunitu poslanců a senátorů

  Parlamentní imunita v Česku je světová rarita a činí z našich volených zástupců privilegovanou vrstvu. Např. v Nizozemsku probíhá případné stíhání poslance úplně stejně jako stíhání kteréhokoliv řadového občana. ANO je pro zachování indemnity (nemožnost trestu za ústní projevy ve sněmovně a za hlasování). V ostatních případech jsme pro to, aby stíhání probíhalo úplně stejně jako stíhání jakéhokoliv jiného občana bez rozdílu.  


 • Zajistíme, aby politiky už nekontrolovali politici

  ANO bude prosazovat novelu zákona o střetu zájmů, která pro poslance, senátory, členy vlády a vysoké státní úředníky zavede nově povinnost vyplnit majetková přiznání elektronicky ke dni nástupu do funkce, reportovat a doložit v majetkovém přiznání, v jakých obchodních společnostech vlastní podíly, včetně dokladů o  jednotlivých transakcích a smluvních stranách.


 • Odpolitizujeme vedení Nejvyššího kontrolního úřadu, státních zastupitelství a policie

  Prosadíme nový způsob jmenování a odvolávání nejvyššího státního zástupce, policejního prezidenta a prezidenta NKÚ Parlamentem. Zasadíme se o důsledné vyvozování odpovědnosti státních zástupců v případech, kdy dojde k jejich profesnímu selhání. Prosadíme rozšíření počtu policejních ředitelů, kteří budou ustanoveni na služební místo na dobu pěti let stejně jako policejní prezident. Podpoříme změnu Ústavy a zákona o NKÚ, která rozšíří kontrolní pravomoci NKÚ ve vztahu k samosprávě či veřejnoprávním institucím, jako jsou pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, Česká televize, Český rozhlas a další.

 • Chceme solidární společnost, ale bez zneužívání sociálního systému

  Priority sociální politiky vidíme v podpoře rodin a zároveň v zajištění kvalitního života seniorů a osob se zdravotním postižením či znevýhodněním.

  Prosadíme zavedení separátního důchodového účtu mimo státní rozpočet. Zasadíme se o zavedení tzv. minimálního starobního důchodu. Nedovolíme zpřísňování podmínek pro jeho získání. Chceme prosadit výrazněji se promítající zásluhovost v rámci prvního pilíře, chceme ponechat již přijatou valorizaci důchodů o  inflaci a o třetinu růstu reálných mezd.

  Chceme prosadit automatické členství v druhém pilíři pro nové účastníky pracovního trhu, zavedení automatického členství s možností vystoupení z druhého pilíře je kompromisem mezi jeho dobrovolností a dostatečnou robustností systému druhého pilíře. 


 • Zamezíme vytváření sociálně vyloučených lokalit

  Skoncujeme s byznysem, který vytváří sociálně vyloučené lokality a zhoršuje bezpečnostní situaci v regionech. Někteří takzvaní „podnikatelé“ si z dávky na bydlení dělají vlastní byznys a  sestěhovávají nepřizpůsobivé občany do sociálně vyloučených lokalit. V daném regionu se pak zvyšuje kriminalita, znehodnocují se investice do nemovitostí a to vše vyvolává odpor velké části veřejnosti a napětí ve společnosti, které musí nákladnými zásahy řešit policie. Situace navíc využívají neonacisté i další extremistické skupiny. Dávka na bydlení nesmí automaticky směřovat k soukromému nájemci, výše dávky nesmí překročit v místě obvyklé nájemné.


 • Omezíme hazard, zamezíme lichvě

  ANO je pro přísnou regulaci hazardu. Jsme pro plošnou regulaci počtu heren a  provozoven s hracími automaty a pro přísnou regulaci počtu kasin. Jsme pro vytvoření fondu na financování prevence, léčby a výzkumu z peněz firem provozujících sázkové hry, ze kterého budou financovány veřejně prospěšné projekty a  organizace. Jsme pro alokaci daňových výnosů z hazardu do preventivních programů proti závislosti. Jsme pro novelu zákona o spotřebitelském úvěru, a stanovení maximální sazby u spotřebitelského úvěru. Jsme pro omezení neúměrných sankcí za nesplácení úvěru a kontrolu nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů ze strany ČNB.  


 • Zabráníme zneužívání exekucí

  Posílíme dozor soudu nad činností exekutorů, zavedeme důsledný postih exekutorů za jejich excesy a nezákonné postupy a budeme regulovat jejich odměňování s cílem odstranit nepřiměřenost jejich odměn; odměna musí odpovídat skutečnému výkonu exekutora a jeho zaměstnanců.  


 • Zajistíme dostatečnou ochranu a bezpečnost občanů

  Budeme požadovat více policistů v ulicích. Navýšení počtu policistů v ulicích zajistíme zejména snížením administrativní zátěže policejních složek. Zasadíme se o zlepšení podmínek příslušníků HZS a záchranných složek.


 • Chceme zdravotně nezávadné, kvalitní a cenově dostupné potraviny

  Chceme dosáhnout úplné soběstačnosti v základních potravinách, a to ze současných 70–80 % v rámci ČR, a tím zajistit dostatek kvalitních a  bezpečných potravin pro české občany. Snížíme DPH u potravin na úroveň 10 %, čímž zásadně zlevníme potraviny v naší zemi. V přímých platbách maximálně využijeme přímou podporu do živočišné výroby a intenzivních komodit rostlinné výroby, jako je například ovoce, zelenina a brambory. Podporou živočišné výroby a speciálních rostlinných komodit docílíme kromě tvorby pracovních míst na venkově i pozitivního vlivu na životní prostředí optimálním střídáním plodin a tvorbou organické hmoty  s kladným dopadem na udržení dlouhodobé úrodnosti půdy. V rámci podpor z EU na investice a propagaci vytvoříme vhodné podmínky pro prodej zemědělských a potravinářských výrobků přímo konečnému spotřebiteli.


 • Vrátíme prestiž českému školství a tělovýchově, podpoříme rozšíření počtu školek a středních odborných učilišť

  Zajistíme udržitelné financování rozpočtu kapitoly školství s cílem jejího min. 2% navyšování ročně v návaznosti na zavedení systémových opatření (kariérní řád, predikce kvalifikačních požadavků trhu práce, oborová optimalizace SŠ dle uplatnitelnosti absolventů, financování části normativu VŠ podle vládních rozvojových priorit). Navrhujeme podporu technického odborného vzdělávání od učilišť až po vysoké školy. Podpoříme rozšiřování kooperativního modelu vzdělávání (praktická výuka ve firmách, tzv. duální vzdělávání) včetně nutných legislativních změn a možnosti daňových asignací pro firmy, které jej budou uplatňovat. Nechceme zavádět školné nebo mechanismy zvyšující zadlužování studentů, zdroje financování veřejných škol zabezpečíme efektivnějším nakládáním s veřejnými financemi. Podpoříme také lepší možnosti zřizování školek i potřebné předškolní výchovy a vzdělání v nich. Chceme stabilní prostředí financování sportovních klubů s důrazem na práci s mládeží, prostředí podporující spolufinancování sportovních činností.


 • Zlepšíme zdravotní péči o obyvatelstvo

  Zasadíme se o zastavení nákupu předražené zdravotnické techniky, zdravotnického materiálu a nekoncepčnímu budování zdravotnických zařízení a nákupům léčivých přípravků. V rámci zákona o zdravotnických zařízeních budeme prosazovat jejich jasné vymezení pro akutní, následnou a specializovanou péči a hustotu jejich sítě, krytou povinným pojištěním. Budeme prosazovat systémové dobudování specializovaných, špičkově vybavených pracovišť a efektivního a rychlého systému přepravy pacientů. Tím zajistíme účinnou a špičkovou péči všem obyvatelům. Budeme prosazovat změnu systému tzv. „regulačních poplatků“, zásadou bude spravedlnost a solidárnost, aby nebyli znevýhodněni chroničtí a sociálně slabší pacienti. Zrušíme poplatek za recept a všechny poplatky pro seniory. Výpadek rozpočtu je s ohledem na celkové náklady resortu zanedbatelný.

Přeskočit na menu