Resortní program

 1. Státní rozpočet, daně, penzijní systém

  Stát není dobrý hospodář. V poskytování svých služeb občanům stát selhává. Jeho aparát je rozsáhlý, pomalý a byrokratický. Naším cílem je stát, který bude štíhlý, levný a bude dobře sloužit občanům. Úspory, kterých bychom dosáhli zrušením zbytečných, duplicitních a nic nepřinášejících institucí a  procesů, jsou odhadovány na desítky miliard korun ročně.

  Prosadíme povinné elektronické faktury ve státní správě, včetně povinného zveřejňování na internetu, s možností porovnat, za kolik jednotlivé resorty služby a zboží nakupují.

  Zajistíme snížení provozních výdajů ministerských resortů o 20 %,  nebudou omezeny výdaje na investice.

  Chceme vrátit sníženou sazbu DPH na 10 %, současně budeme usilovat o  zefektivnění výběru DPH, a tak kompenzovat výpadky na příjmové straně rozpočtu.

  V rámci EU budeme hledat možnosti pro snížení sazby DPH u léků, knih a  tiskovin na nulu.

  Udržíme veřejné rozpočty pod kontrolou a současně nebudeme omezovat oživení ekonomiky, chceme docílit toho, aby v následujících letech deficit českých veřejných financí nebyl vyšší než 3 % HDP. Deficit chceme postupně vyrovnat. Naším cílem je sestavovat vyrovnané rozpočty a dále nezadlužovat naši budoucnost. 

  Daňový systém


  Veškeré zásahy do daňové soustavy musí být promyšlené. Daňová represe, která je v současnosti uplatňována, musí být vystřídána daňovou motivací pro poplatníky. Základním kamenem musí být změna atmosféry, kdy daňový poplatník zřetelně uvidí, že stát zachází s jeho daněmi smysluplně a hospodárně, že platit daně se ve službách vracených od státu vyplácí (princip prospěchu ze zdanění).

  Stabilita a předvídatelnost daňového systému

  Zamezíme častým změnám daňového systému, které komplikují život podnikatelům a zhoršují očekávání do budoucnosti, během následujícího volebního období jasně nastavíme výši daní a udržíme jejich stabilitu.

  Výrazně rozšíříme použití institutu „závazného posouzení“, kdy daňový poplatník bude mít možnost získat závazné právní posouzení své daňové pozice od správce daně dopředu. Toto opatření povede k posílení jistoty daňových poplatníků, předvídatelnosti daňových dopadů a snížení motivace k obcházení daňových pravidel.

  Efektivní a důsledný výběr daní

  Posílením finančních úřadů (dostatek odborníků) chceme urychlit daňové kontroly, ale i např. vracení nadměrných odpočtů.

  Daňovým únikům chceme zamezit především prosazením elektronické výměny dat a účetních záznamů ve všech institucích veřejné správy po vzoru Dánska a jejich soustředěním v centrálním úložišti, které bude spravované ministerstvem financí (výrazné zjednodušení a zefektivnění daňových kontrol a snížení administrativní zátěže).

  Podporujeme projekt jednoho inkasního místa, a to v podobě úplné integrace výběru daní, sociálního a zdravotního pojištění, které umožní plnou harmonizaci základů daně z příjmů fyzických osob a veřejného pojistného. Výběr daní a pojistného bude integrován v rámci Finanční správy ČR, zřízení jednotného inkasního místa tak povede současně ke snížení administrativní náročnosti a umožní prohloubení efektivní kontroly výběru daní.

  Budeme usilovat o zefektivnění výběru DPH. Připojujeme se ke snaze o modernizaci výběru DPH v celé EU, především chceme uplatnit tzv. „obrácené zdanění“ (reverse-charge) i na tuzemské transakce, což zjednoduší podnikatelům život a odstraní přímé navádění k daňovým únikům.

  Daňový mix – základní parametry


  Další zvyšování daní je nepřípustné

  U daně z příjmu právnických osob je naším cílem ponechat sazby na 19 %, do budoucna chceme v souladu s vývojem práva EU přiblížit základ daně z příjmů právnických osob hospodářskému výsledku vykázanému podle mezinárodních účetních standardů.

  Chceme zrušit superhrubou mzdu, mezní sazba celkového odvodového zatížení příjmů fyzických osob bude konstantní (čím více vyděláš, tím více odvedeš do veřejných rozpočtů), odečitatelné paušály pro živnostníky ponecháme. Zásadní je, aby nedošlo ke zvýšení daňové zátěže.
  Spotřební daně budeme měnit pouze v kontextu práva EU, do budoucna chceme udržovat sazby na úrovni minimálních harmonizovaných hodnot, potenciální výpadek rozpočtových příjmů bude vykompenzován efektivnějším bojem s daňovými úniky a zvýšením mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, pokud jde o nabídku zdaněných výrobků a komodit.

  Motivační aspekty a zjednodušení pravidel

  Zavedení daňových úlev pro zaměstnavatele (snížení příspěvků pojistného na sociální zabezpečení u absolventů a zaměstnanců starších 50 let, odčitatelné položky od základu daně z příjmů u nákladů na praxi žáků či rekvalifikaci zaměstnanců starších 50 let).

  Další zjednodušení daňových pravidel v podobě paušalizace vybraných položek, jejichž správa je nákladnější (na straně daňových poplatníků i kontrolujících správců daně) než efekt z výběru (např. cestovní náhrady, zaměstnanecké benefity apod.).

  Penzijní systém


  Prosadíme zavedení separátního důchodového účtu mimo státní rozpočet.

  Zasadíme se o zavedení  tzv. minimálního starobního důchodu. Nedovolíme zpřísňování podmínek pro jeho získání.
  Chceme prosadit výrazněji se promítající zásluhovost v rámci prvního pilíře, chceme ponechat již přijatou valorizaci důchodů o inflaci a o třetinu růstu reálných mezd.

  Chceme zastavit automatické prodlužování věku odchodu do důchodu a navázat na vývoj střední doby dožití, a to s přihlédnutím k délce školní docházky, v současnosti jsme jedinou zemí, která zastropovaný věk odchodu do důchodu nemá.

  Chceme prosadit automatické členství v druhém pilíři pro nové účastníky pracovního trhu, zavedení automatického členství s možností vystoupení z druhého pilíře je kompromisem mezi jeho dobrovolností a dostatečnou robustností systému druhého pilíře.

  V rámci třetího pilíře chceme zvýhodnit riziková povolání a tzv. předdůchody učinit více atraktivními, zavedeme povinnost zaměstnavatele v rizikových kategoriích přispívat na třetí pilíř a současně u rizikových povolání snížíme věkovou hranici pro výplatu důchodů.

 2. Sociální politika a zaměstnanost

  Základním pravidlem funkční sociální politiky státu je princip rovných příležitostí a solidarita s občany, kteří se dostanou nikoli vlastní vinou do tíživé sociální situace. Účinným nastavením kontrolních mechanismů zabráníme zneužívání sociálních dávek. Posílíme celospolečenský tlak na dodržování antidiskriminačního zákona, neboť žádná skupina obyvatel nesmí být neoprávněně znevýhodněna. Funkční trh práce pokládáme za základní podmínku pro zachování sociálního smíru ve společnosti. Priority sociální politiky vidíme v podpoře rodin a  zároveň v zajištění kvalitního života seniorů a osob se zdravotním postižením či znevýhodněním.

  Zavedeme daňové úlevy zaměstnavatelům při zaměstnávání znevýhodněných skupin občanů (zdravotní hendikep, 50+, absolventi, samoživitelky a samoživitelé) na sociálním pojištění, žádná skupina obyvatel nesmí být znevýhodněna při hledání zaměstnání, zajistíme efektivní čerpání dotací EU na rozvoj pracovních míst.

  Budeme usilovat o zásadní změnu přístupu úřadů práce k uchazečům o zaměstnání. Naším cílem je kvalitní poradenství s individuálním přístupem, vhodně cílené rekvalifikační programy a vzdělávání. V nejbližších měsících je třeba prioritně vytvořit ucelený rekvalifikační program pro Moravskoslezský kraj.

  Dávky pro dlouhodobě nezaměstnané podmíníme jejich aktivní snahou o zapojení do pracovního procesu.

  Podpoříme vznik a daňové zvýhodnění pracovních míst na částečný úvazek nebo sdílení pracovních míst u znevýhodněných skupin občanů.

  Zajistíme jasné vymezení a podpoříme rozvoj sociálního podnikání jako významného prvku pro tvorbu pracovních míst pro zdravotně či sociálně znevýhodněné skupiny občanů.

  Podpoříme vznik miniškolek a  podnikových školek s dodržením vzdělávacího programu a odbornosti učitele.

  Legislativně zajistíme efektivnější vymahatelnost výživného.

  Podpoříme rozvoj služeb zajišťujících péči o seniory v přirozeném domácím prostředí nebo v zařízeních rodinného charakteru.

  Zajistíme sociální pomoc potřebným při zachování zásady efektivnosti a hospodárnosti, nastavíme pravidla pro efektivní kontrolu využívání sociálních dávek.

  Poskytování dávek podmíníme plněním podmínek, např. výkonem veřejně prospěšných prací dle zaměření uchazeče, dodržováním povinné školní docházky dětí apod., podmínky budou stanoveny zákonem.

  Podpoříme služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením, které pomohou k jejich zapojení do pracovního a společenského života.

  Budeme prosazovat, aby sociální bydlení řešily obce, protože považujeme za důležité, aby situace sociálního bydlení byla kontrolovatelná, dále budeme prosazovat stanovení maximální výše dávky na bydlení, která nebude překračovat místně obvyklé nájemné.

 3. Právo a spravedlnost

  Právo na spravedlivý proces a rovnost občanů před zákonem jsou principy, na nichž stojí právní stát. Nezávislý, nestranný a  neúplatný soudce je zcela zásadním pilířem demokracie. Justiční systém spadající pod resort spravedlnosti ovlivňuje každodenní život běžného občana, má sílu do něj zásadně zasahovat, může dokonce člověka zbavit svobody. Celý systém musí fungovat profesionálně a podle zákona, dopustí-li se excesu, musí jej uznat a škodu napravit.

  Budeme reformovat justici, včetně jejího institucionálního řešení, s  cílem zkrátit a zefektivnit soudní řízení takovými postupy, které zajistí občanům spravedlivé řešení jejich případu v  souladu s principem dobrých mravů, včetně snadné a rychlé vymahatelnosti práva.

  Zajistíme podporu maximální nezávislosti soudců tím, že vytvoříme orgán s přirozenou odbornou autoritou (Nejvyšší soudcovskou radu), který by lépe než ministerstvo spravedlnosti zajišťoval potřeby justice a její kontrolu. Soudci, kteří mají vykonávat spravedlnost, musí být nezávislí na moci výkonné. Současně je nutné, aby mohla být vůči soudcům vyvozena bez časového limitu kárná odpovědnost za jejich profesní a morální excesy.

  Budeme usilovat o přijetí změn v civilním řízení:

  • Budeme prosazovat přijetí nového občanského soudního řádu.

  • Chceme zajistit jiný systém hodnocení práce soudců, jejich vzdělávání, kvalitnější personální a technické vybavení soudů.

  • Tam, kde dojde ke zneužití postavení dlužníkem (např. bezdůvodné nevyplacení mzdy, nezaplacení náhrady zřejmé škody), zavedeme povinnost uhradit částku (pokutu) až do výše 10násobku žalovaného nároku; z toho 50 % připadne státu za „obtěžování“ zbytečným soudním sporem a zbytek žalobci na náhradu škody a  starostí, které s tím měl; tím dojde k významnému počtu omezení soudních sporů.

  • V  zájmu rychlého rozhodování soudních sporů chceme zavést lhůty pro vydání rozhodnutí s tím, že jejich prodloužení bude možné pouze v odůvodněných případech; dále omezíme možnost, aby odvolací soud vracel věc zpátky na soud prvého stupně, a tím prodlužoval neúnosně řízení.

  • Posílíme dozor soudu nad činností exekutorů, zavedeme důsledný postih exekutorů za jejich excesy a nezákonné postupy a budeme regulovat jejich odměňování s cílem odstranit nepřiměřenost jejich odměn; odměna musí odpovídat skutečnému výkonu exekutora a  jeho zaměstnanců

  • Důsledně a rychle odškodníme každého, kdo byl postižen nespravedlivým postupem a rozhodnutím státu a jeho orgánů, a to včetně vyvození odpovědnosti vůči osobám, které tyto škody svým jednáním způsobily; zavedeme i povinnost státu veřejně se postiženému občanovi nebo jinému subjektu omluvit a poskytnout jednorázové plnění na odškodění, které by se započítávalo do náhrady škody.

  Budeme usilovat o přijetí změn v trestním řízení:

  • Prosadíme nový trestní řád upravující trestní řízení k zajištění spravedlivého, účinného a rychlého projednání trestních věcí, s cílem odstranit dosavadní nepřehlednost a složitost trestního procesu, posílit práva obětí trestných činů, včetně účinnějších možností zabavovat výnosy trestné činnosti a z nich odškodňovat oběti.

  • Posílíme nezávislost státního zastupitelství v zájmu nestranného trestního stíhání a rychlého vyřizování trestních věcí, včetně nároků poškozených; budeme prosazovat naprosté odpolitizování soustavy státního zastupitelství tím, že prosadíme nový způsob jmenování a  odvolávání nejvyššího státního zástupce Parlamentem; zasadíme se o důsledné vyvozování odpovědnosti státních zástupců v případech, kdy dojde k jejich profesnímu selhání či jejich práce nesplňuje požadavky kladené na činnost státních zástupců.

  • Vytvoříme nebo posílíme specializované útvary státního zastupitelství pro boj se závažnou hospodářskou a finanční kriminalitou a  všemi podobami organizovaného zločinu, včetně korupce; budeme tak schopni důsledněji a přísněji postihovat organizovaný zločin, který je jedním z největších bezpečnostních rizik a hrozeb řádného fungování demokraticky zvolených institucí.

  • Zreformujeme vězeňství a zefektivníme programy zacházení s odsouzenými, včetně jejich přípravy na propuštění z výkonu trestu a  jejich uplatnění na trhu práce; prosadíme vyšší zaměstnanost vězňů a daňové úlevy pro jejich zaměstnavatele; jedním z klíčových hledisek při rozhodování o podmíněném propuštění odsouzených musí být jejich snaha odškodnit oběť své trestné činnosti.

  • Vytvoříme podmínky pro široké využívání trestů spojených s dohledem probačního úředníka, které nahradí drahé a neefektivní krátkodobé nepodmíněné tresty; prosadíme pořízení takového elektronického monitorovacího systému (elektronické náramky), který by levně a spolehlivě zajišťoval nepřetržitou kontrolu odsouzených k domácímu vězení; elektronické prostředky kontroly je třeba využívat i k nahrazení vazby v případech, kdy tato není nezbytně nutná.

  • V  rámci ministerstva spravedlnosti zřídíme dlouhodobě chybějící koncepčně-analytický útvar, odpovědný za vypracování a realizaci resortní strategie minimálně pro období deseti let.

 4. Průmysl a podnikání

  Za první republiky jsme byli jednou z nejvyspělejších průmyslových zemí světa. Jména jako Baťa, Škoda, Křižík nebo Kolben a Daněk měla světový zvuk. To je minulost. Přesto průmysl zaměstnává v ČR téměř 38 % ekonomicky aktivních lidí, což je nejvyšší podíl v rámci všech 28 zemí EU. V konkurenceschopnosti jsme ale až na 46. místě na světě, a  pokud jde o podmínky pro podnikání, dokonce až na pětašedesátém místě na světě. Je na čase vytvořit předpoklady k tomu, aby průmysl mohl opět rozvinout své možnosti a země se vrátila mezi špičku nejen v kvantitě, ale i kvalitě.

  Maximálně snížíme administrativní zátěž pro podnikatele, budeme se přitom inspirovat zkušenostmi lídrů v této oblasti, např. Nizozemskem.

  Spolu s  experty z jednotlivých oborů definujeme moderní, ucelenou a prorůstovou průmyslovou politiku ČR a  dlouhodobou vizi rozvoje, stanovíme priority s jasným harmonogramem a personální odpovědnost za úkoly, které z této vize vyplývají.

  Zajistíme efektivnější využití veškerých evropských dotací v programovém období 2014–2020, které by měly směřovat do podpory průmyslu.

  Celá vláda, a v ní v první řadě Ministerstvo průmyslu a obchodu, se musí stát místem podpory českého exportu, klíčové posty, především obchodních radů na zahraničních ambasádách, musejí být obsazeny jazykově vybavenými odborníky bez ohledu na jejich stranickou příslušnost.

  Rozšíříme aktivity agentury CzechInvest při zachování současné podpory investic do tradičních průmyslových odvětví (především strojírenství) a zintenzivníme podporu do nejmodernějších technologií.

  Revidujeme systém podpory obnovitelných zdrojů energie, budeme snižovat jeho likvidační dopady na konkurenceschopnost českého průmyslu a zároveň podpoříme všechny snahy směřující k důslednému prošetření vyplácení podpor stávajícím instalacím fotovoltaických elektráren.

  Zasadíme se o opětovný rozvoj stavebnictví, zajistíme potřebné finanční zdroje na dobudování páteřních částí silniční, železniční i vodní dopravní infrastruktury, energetické infrastruktury, dále podpoříme snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov s  pozitivním vlivem na energetickou bilanci ČR.

  Budeme iniciovat změnu stavební legislativy (stavební zákon, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí – EIA atd.) tak, aby byla stanovena jasná a  transparentní pravidla, která zjednoduší povolování staveb a  zároveň výrazně sníží korupční potenciál v této oblasti.

  Jsme pro rozšíření stávajícího zákona o investičních pobídkách, například o převod části výzkumné kapacity zahraničního investora do ČR apod.

  Podpoříme výuku technických oborů na středních a vysokých školách a  větší propojení praktické výuky s potřebami podnikové sféry.

  Podpoříme mikropůjčky a další formy financování pro malé a střední podnikatele.

  Zjednodušíme přístup k veřejným zakázkám pro malé a střední podnikatele.

  Podpoříme vzdělávání začínajících podnikatelů a rozvoj center sdílených služeb.

  Energetika

  Naším cílem je mít energetiku, která je dobře postavena z hlediska strategického, je bezpečná, spolehlivá, nepodléhá turbulencím trhu, je ekologicky přijatelná a za rozumnou cenu. Musíme maximálně využívat vlastní zdroje, surovinami zbytečně neplýtvat a šetřit především hnědé uhlí pro budoucí generace.

  Přispějeme ke stabilizaci evropské energetické sítě, kde je velmi pokřivený trh a kde se stále zvyšuje nebezpečí velkých výpadků dodávek elektrické energie (blackout).

  Zajistíme schválení Státní energetické koncepce napříč politickým spektrem, aby nedocházelo k zásadním změnám koncepce při změně vládní garnitury.

  Podpoříme dostavbu JE Temelín, neboť je to strategický zdroj a po roce 2030 bude pro ČR nezbytný, před tím důkladně prověříme výhodnost této stavby pro ČR.

  Zajistíme, aby stavba ETE 3, 4 byla financována pouze ze zdrojů ČEZ a nebyla dotována občany.

  Podpoříme další provoz JE Dukovany i po roce 2025, EDU je velmi důležitá nejen jako zdroj elektrické energie, ale i pro další rozvoj regionu.

  Snížíme vývozy elektrické energie, především té, která je vyráběná pálením našeho uhlí. Celkově zvýšíme dohled státu nad energetickými surovinami.

  Zabráníme podobným „projektům“, jako byl masivní rozvoj fotovoltaických elektráren, a budeme usilovat o rozkrytí vlastnické struktury jejich majitelů.

  Podpoříme obnovitelnou energetiku tam, kde to má smysl, tedy na místech, kde je nejvyšší energetická návratnost, nikoliv nejvyšší dotace.

  Zabráníme zvyšování příspěvků na obnovitelné zdroje z veřejných rozpočtů.

  Podpoříme energeticky nezávislé mikroregiony.

  Budeme dále podporovat úsporná opatření, především zateplování domů.

 5. Doprava

  Doprava je jedním z klíčových odvětví ekonomiky našeho státu a  má značný vliv a význam pro hospodářskou stabilitu země. V naší republice se dopravě nedostává patřičné pozornosti a na výsledku ve všech oblastech dopravy je to velmi znát. Pro zlepšení této situace máme řešení a jsme schopni změnit chaos a politikaření na pořádek a odbornou intenzivní práci ve prospěch všech občanů ČR.

  Vytvoříme z ministerstva dopravy suverénní a odborně zastoupený resort, v němž bude rozhodující odbornost, nikoli stranická příslušnost.

  Zpracujeme jasnou, ucelenou celorepublikovou koncepci dopravy (dostavba dálnic a rychlostních silnic, podpora a rozvoj železniční dopravy, zajištění ekonomické a kvalitní dopravní obslužnosti jako základní služby pro občany), která současnému resortu chybí.

  Posílíme finanční příjmy do resortu v zájmu navýšení finančních prostředků na investice a zajistíme přidělení procentuálně větší části z  příjmů (daně, dálniční známky, mýtné), postaráme se o  dočerpání finančních prostředků z Evropských fondů, operačního programu Doprava.

  Chceme využít modelu PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru) k posílení rozvoje dopravní infrastruktury, tento produkt na našem trhu stále chybí.

  Intenzivním rozvojem investic do infrastruktury nastartujeme podporu růstu zaměstnanosti, a tím pádem i  rozvoj regionů a služeb.

  Zvýšíme objem prostředků na opravy a údržbu silniční a železniční sítě s cílem zastavit dlouhodobé podfinancování, které vede k degradaci stavu těchto sítí.

  Zmírníme zatížení silnic podporou rozvoje železniční nákladní dopravy a vodních cest, tím zabráníme devastaci silničních těles přetíženou nákladní dopravou, zavedeme kontroly váhových limitů na silniční síti s jasnými sankcemi za porušení těchto pravidel.

  Podpoříme investice pro přípravu a realizaci potřebných obchvatů měst a  obcí, které zlepší podmínky životního prostředí a bezpečnost občanů v přetížených průtazích obcemi a městy.

  Vytvoříme zásobníky dopravních projektů – investičních akcí pro následnou realizaci, dopravní projekty musí být řešeny novými, ekonomičtějšími technologiemi a pracovními postupy, abychom prodloužili životnost dopravních sítí a zlepšili bezpečnost provozu.

  Prioritními projekty jsou modernizace D1, pokračování Pražského okruhu R1, propojení D1 s D11, dokončení dálnice D8 a plavebního stupně Děčín. Investičními pobídkami chceme podpořit budování logistických center, která přinesou zvýšení zaměstnanosti. Jsme pro rozšíření stávajícího zákona o investičních pobídkách o převod části výzkumné kapacity zahraničního investora do ČR. 


 6. Vnitro

  Česká republika se kvůli zhoršující se ekonomické a sociální situaci velké části obyvatel stává výbušným prostředím, co se týče vnitřní bezpečnosti. Je tedy nutné přijmout celý komplex opatření, aby se situace nejen v této oblasti zklidnila. Zajištění vnitřní bezpečnosti představuje jednu ze základních funkcí každého demokratického státu. Resort vnitra by přitom neměl řešit jen důsledky, ale účinnými nástroji by měl napomoci i preventivním opatřením, kterými se bezpečnostním rizikům dá předcházet.

  Budeme požadovat víc policistů v ulicích, kteří zajistí větší bezpečnost pro občany, navýšení počtu policistů v ulicích dosáhneme zejména důslednou restrukturalizací policejního sboru, v níž se zaměříme na snížení administrativní zátěže.

  Chceme razantnější boj proti organizovanému zločinu, zasadíme se o to, aby měl obviněný povinnost prokázat původ nabytého majetku ve všech případech podezření na závažnou hospodářskou a  finanční kriminalitu a organizovaný zločin (zejména daňové, korupční, drogové zločiny, obchod s lidmi apod.). V případě, že by pachatel nebyl původ svého majetku schopen prokázat, byl by mu takový majetek zdaněn.

  Skoncujeme s byznysem, který vytváří sociálně vyloučené lokality a  zhoršuje bezpečnostní situaci v regionech, někteří takzvaní „podnikatelé“ si z dávky na bydlení dělají vlastní byznys.

  Maximální transparentností snížíme korupci, zavedeme elektronické aukce ve státní správě a samosprávě, pro veřejnou správu zavedeme centrální nákup a všechny zakázky, které se týkají veřejných peněz, zveřejníme na internetu.

  Budeme požadovat vysoký morální kredit lidí, kteří rozhodují o  veřejných penězích, zavedeme institut testů integrity pro osoby působící v orgánech veřejné správy, zkouška spolehlivosti bude mimo jiné spočívat v navození situace, kterou je zkoušená osoba povinna řešit.

  Podpoříme vznik specializovaného protikorupčního úřadu při Vrchním státním zastupitelství a zavedeme právní úpravy institutu účinné lítosti, kdy pachatel nemusí být potrestán, pokud účinně zabrání škodlivému následku korupčního trestného činu.

  Zavedeme centrální registr účtů, nebudeme prolamovat bankovní tajemství, policie bude znát pouze produkty a  klienty bank, bez znalosti pohybu na jejich účtech, v rámci Evropské unie má registr zaveden již řada zemí, je diskutována možnost zavedení centrálního registru v rámci celé EU, zavedení centrálního registru účtů by přispělo k efektivitě a rychlosti trestního řízení a k rozsáhlým úsporám finančních prostředků při vyšetřování, zvýšil by se objem zajištěných finančních prostředků.

  Zavedeme elektronický spis, tzv. e-justici, elektronický spis zrychlí a zlevní trestní řízení, policie, státní zastupitelství i soud si mezi sebou budou předávat spis již jen v elektronické podobě.

  Znovu zřídíme finanční policii, finanční policie se v minulosti velice osvědčila, jde o  složku policie, kterou budou řídit specialisté na potírání daňové a finanční kriminality.

  Budeme požadovat nezávislou kontrolu tajných služeb a sdílení jejich informací o trestné činnosti s policií, část tajných služeb dnes není pod žádnou nezávislou kontrolou, což vede k jejich zneužívání (viz případ Nagyová), policii by pomohlo, kdyby tyto služby měly za povinnost předávání informací o trestných činech, o nichž se dověděly při vlastní činnosti.

  Podpoříme zavedení kontrolní pravomoci NKÚ ve vztahu k samosprávě, tedy i rozšíření pravomoci orgánů NKÚ ve vztahu k nakládání s finančními prostředky státu.

  Zasadíme se o zlepšení podmínek příslušníků HZS a záchranných složek.

  Veřejná správa

  Veřejná správa musí být profesionální, efektivní a uživatelsky přívětivou službou klientům, kterými jsou občané České republiky. Tuto službu mají vykonávat výkonní a vzdělaní úředníci, a to na všech stupních státní správy i krajské a obecní samosprávy. Veřejná správa se musí opírat o přehlednou a stabilní legislativu, která bude srozumitelná občanům, firmám a institucím, a nebude je vystavovat úřední šikaně a nadbytečné byrokratické zátěži.

  Prosadíme přijetí funkčního a kvalitního zákona o státní službě, sjednotíme úpravu pro všechny stupně veřejné správy, tento zákon musí zajistit plné odpolitizování státní správy, jasně definovat kritéria pro přijímání a odměňování úředníků, vytyčit podmínky kariérního postupu a zajistit vysokou úroveň vzdělanosti úředníků.

  Prosadíme důsledné dodržování principu transparentnosti činnosti veřejné správy, průhlednosti procesů a rozhodování o penězích daňových poplatníků.

  Zajistíme efektivitu využívání lidských zdrojů ve veřejné správě – zamezíme nadužívání externích služeb na zajištění základních úkolů veřejné správy.

  Prověříme, jakým způsobem bylo naloženo se závěry nesčetných auditů, které byly provedeny a draze zaplaceny za účelem zefektivnění činnosti veřejné správy, zrušíme nadbytečné agendy.

  Prověříme dosavadní systém e-Governmentu, jeho funkčnost a dopad na ulehčení života běžného občana, elektronický systém veřejné správy nesmí být černá díra na utrácení veřejných peněz, ale skutečně účinným a uživatelsky přátelským systémem pro občany, teze, že občan nemá být zatěžován obíháním úřadů, ale úřady mezi sebou mají bezpečně komunikovat elektronicky, musí být konečně realizována.

  Zavedeme kontaktní centra (případně rozšíříme činnost CzechPointů), odkud bude možné vyřídit všechna podání a odkud bude možné též získat veškeré informace z veřejných registrů.

  Prověříme, zda byly na ministerstvech skutečně beze zbytku zrušeny agendy státní správy, které přešly do kompetence krajských úřadů, duplicity a nadbytečná zaměstnanost v těchto agendách musí být odstraněny.

  Zřídíme centrální registr smluv, který bude přístupný veřejnosti a bude obsahovat texty smluv a metadata ve strojově zpracovatelném formátu, s výjimkou informací chráněných zákonem č. 106/1999 Sb. a zákonem č. 137/2006 Sb. (např. osobní údaje, obchodní tajemství).

  Budeme prosazovat návrh zákona, který zajistí dohledatelnost vlastníků listinných akcií na majitele u českých akciových společností.

  Budeme  prosazovat zákon, který zprůhlední obsazování dozorčích rad státních podniků a státem ovládaných obchodních společností a zajistí účast nezávislých expertů v těchto orgánech.

  Prosadíme nový způsob jmenování a odvolávání Nejvyššího státního zástupce Parlamentem. Podpoříme novelu Ústavy a zákona o NKÚ, která rozšíří kontrolní pravomoci NKÚ ve vztahu k samosprávě, majetkovým účastem státu, veřejnoprávním institucím, jako jsou pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, Regionální rady regionů soudržnosti, Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, veřejné vysoké školy a Česká národní banka. Prezident NKÚ bude jmenován a odvolán Parlamentem.

 7. Místní rozvoj – ministerstvo veřejných investic

  Místní rozvoj spočívá především v kvalitě života, dostatku práce, příznivého životního prostředí a perspektivě pro mladé lidi. Zajištění místního rozvoje má být doménou obcí, které mají mít dostatek prostředků pro jeho dosahování. Proto ANO odmítá koncept dotačního financování obcí a navrhuje posílení rozpočtového určení daní pro obce k zajištění místního rozvoje. Ministerstvo pro místní rozvoj chceme jako „dotační“ ministerstvo transformovat do nového konceptu „ministerstva veřejných investic“. 

  Zavedeme systém centrálního monitoringu veřejných investic a  vyhodnocování jejich efektivity (poměr cena – výkon).

  Budeme řešit agendu zadávání veřejných zakázek a PPP v souladu s potřebami praxe (proveditelnost zakázek, transparentnost, zveřejňování smluv na veřejné zakázky na internetu, účinnost veřejných investic ve prospěch prosperity státu, projekty PPP a jejich výhodnost pro stát).

  Zajistíme úspěšné dočerpání EU fondů z programu Technická pomoc a z Integrovaného operačního programu v období 2007 až 2013.

  Účelně nastavíme fondy EU pro období 2014 až 2020 – co do věcného zaměření i systému financování.

  Přesměrujeme peníze dosud vynakládané ve formě státních dotací do rozpočtového určení daní, a posílíme tak rozpočty obcí, do propočtu rozdělení daní promítneme faktor ekonomické a sociální situace tak, aby rozdělení daní přispívalo k vyrovnávání rozdílů mezi regiony, dotace dlouhodobě nepřinášejí potřebný efekt a představují jen nežádoucí korupční prostor, z dotací ponecháme pouze pomoc při živelních katastrofách.

  Koncepčně vyřešíme bytovou problematiku, úvěry a dotace do bytového fondu budeme poskytovat prostřednictvím bank vybraných transparentním výběrovým řízením (zrušíme Státní fond rozvoje bydlení).

  Agendu cestovního ruchu, tedy koncepci jeho rozvoje a zřizovatelskou funkci vůči agentuře CzechTourism, převedeme pod resort kultury, 80 % turistů přijíždí do ČR za kulturním dědictvím a za památkami, je tedy třeba provázat péči o kulturní dědictví s jeho účinnou propagací.

 8. Zdravotnictví

  Na české zdravotnictví připadá 7,5 % HDP. Pokud bude trvat současný trend neprůhledných toků financí, bude velmi těžké udržet alespoň současnou kvalitu poskytované péče. Do popředí se dostávají zájmy podnikatelského rázu, které se snaží resort postupně privatizovat. Dlouhodobě nesystémový přístup v úhradách péče způsobil problémy s financováním nemocnic. Zdravotnictví tedy začíná být podfinancované, přitom v něm v mnoha případech stále dochází k nákupům předražené zdravotnické techniky, zdravotnického materiálu a nekoncepčním nákupům léčivých přípravků. Zdravotní pojišťovny nefungují jako pojišťovny. Pacienti navíc přispívají na nepřehledné projekty, jako je například IZIP. Přístup k preventivním programům je chaotický. Zcela zásadní je neexistence dlouhodobého strategického plánu a  kontroly využití finančních prostředků. Od roku 1990 nikdy nikdo z vládních odpovědných činitelů občanům nesdělil, na co mají nárok ze standardního pojištění.

  Klademe důraz na odpovědnost jednotlivce za své zdraví, do systému standardní všeobecné zdravotní péče zařadíme jasně definovaný preventivní program, občan, který řádně absolvuje předepsanou prevenci, bude oceněn v podobě bonusu v rámci zdravotního pojištění.

  Budeme prosazovat změnu systému tzv. „regulačních poplatků“, zásadou bude  spravedlnost a solidárnost, aby nebyli znevýhodněni chroničtí a sociálně slabší  pacienti. Zrušíme poplatek za recept a všechny poplatky pro seniory. Výpadek  rozpočtu je s ohledem na celkové náklady resortu zanedbatelný.

  Zasadíme se o prosazení kvalitního zákona o zdravotních pojišťovnách, cílem je zlepšení systému založeného na principech povinného, veřejného a solidárního zdravotního pojištění s možností připojistit se a se zajištěním přehledného toku finančních prostředků z pojišťoven.

  Každý klient zdravotní pojišťovny bude mít k dispozici seznam plně hrazených výkonů, prosadíme on-line veřejně přístupné účty pojišťoven za poskytnutou péči, pacienti si budou moci své účty kontrolovat.

  Zasadíme se o zastavení nákupu předražené zdravotnické techniky, zdravotnického materiálu a nekoncepčnímu budování zdravotnických zařízení a nákupům léčivých přípravků.

  V  rámci zákona o zdravotnických zařízeních budeme prosazovat jejich jasné vymezení pro akutní, následnou a  specializovanou péči a hustotu jejich sítě, krytou povinným pojištěním, občan tak bude vědět, které zařízení v jakém případě navštívit. Budeme prosazovat systémové dobudování specializovaných, špičkově vybavených pracovišť a efektivního a rychlého systému přepravy pacientů. Tím zajistíme účinnou a špičkovou péči všem obyvatelům.

  Zřízením elektronických aukcí léků, zdravotnického materiálu a  zdravotnické techniky s povinností zveřejňovat smlouvy včetně ceny na internetu zajistíme úspory z veřejných peněz.

  Zajistíme racionální a efektivní lékovou politiku tak, aby pro každého pacienta byl dostupný základní lék plně hrazen ze zdravotního pojištění.

  Ve spolupráci se SÚKL posílíme pro pacienty možnosti přístupu k vysoce inovativním lékům a léčebným metodám.

  Postavíme se proti zavádění komerčně řízené péče, proti společnému vlastnictví nemocnic a pojišťoven.

  Zajistíme narovnání sesterských a ošetřovatelských pozic, u kterých chceme jasně definovat práva a povinnosti těchto profesí s plnou odpovědností.

 9. Školství

  Školy, školský a vzdělávací systém a instituce rozvíjející vědu, techniku i společenské aplikace chápeme jako důležité prvky podporující celoživotní úspěšné uplatnění obyvatel, rozvoj vloh a schopností každého jednotlivce. Poskytují kvalifikaci potřebnou pro potřeby trhu práce, konkurenceschopnost firem i  rozvíjení znalostí potřebných pro úspěch v mezinárodní konkurenci. Jsou ale také podmínkou prosperity, úspěšného rozvoje společnosti a předcházení sociálně patologickým jevům. U absolventů škol je dnes nejvýraznějším problémem nadpoloviční nezaměstnanost nekvalifikovaných mladých, které se nepodařilo motivovat ke zvýšení kvalifikace v učebních oborech, nebo vysoká nezaměstnanost odborně vzdělaných tam, kde chybí lepší propojení s firmami, které v daných oborech poskytují zaměstnání. 

  Prosadíme školství, které nabízí vhodné vzdělávací příležitosti odpovídající vlohám a schopnostem žáků, změníme stávající systém, v němž se školám finančně vyplácí hledět především na počty studentů a žáků bez ohledu na kvalitu.

  Podporujeme jazykové vzdělávání nejen v angličtině, ale i v jazycích důležitých pro uplatnění na otevřeném trhu práce i služeb, které jsou pro vyučené a jejich uplatnění důležitější než obecně preferovaná angličtina, a podpoříme i vzdělávání ve finanční gramotnosti.

  Podpoříme motivaci studovat přírodovědné a technické obory již od nižších stupňů škol včetně nematuritních učňovských oborů.

  Nechceme zavádět školné nebo mechanismy zvyšující zadlužování studentů, zdroje financování veřejných škol zabezpečíme efektivnějším nakládáním s  veřejnými financemi.

  Zapojíme firmy a zaměstnavatele do složky praktické výuky v učebních oborech po vzoru Švýcarska či severských zemí.

  Důsledně uplatníme kvalitativní nároky na vysoké školy, aby získaný titul odpovídal vysokoškolské kvalifikaci získané studiem a splněním jeho nároků.

  Posílíme rozhodovací i ekonomickou autonomii veřejných vysokých škol ve vztahu ke státu i jejich vlastní odpovědnost za dosahované výsledky v oblasti výzkumu, vzdělávání i hospodaření či uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

  Zlepšíme nástroje hodnocení výzkumných institucí a jejich potenciál přispívat rozvoji vědění, chceme poskytovat kvalitní zázemí pro terciární vzdělávání a  přispívat ke zlepšování socioekonomických parametrů České republiky a inovačnímu potenciálu firem.

  Podpoříme tělesnou výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu zejména na nižších stupních škol.

  Tělovýchova a sport

  Tělovýchova a sport jsou důležité z hlediska pěstování zdravé společnosti i podpory společensky žádoucích aktivit ve volném čase. Výchova ke zdravému životnímu stylu umožňuje předcházet většímu šíření civilizačních chorob, které vyvolávají zvyšování nákladů na zdravotní péči a nedostatek prostředků na léčení či péči tam, kde problémům nelze předcházet jen životním stylem. Neméně důležitý je sport jako složka pěstující i psychicky zdravou společnost tím, že předchází sociálně nežádoucím projevům agrese, pěstuje zdravé soutěžení včetně smyslu pro čestný souboj, fair-play a slušnost.

  Chceme stabilní prostředí financování sportovních klubů s důrazem na práci s mládeží, prostředí podporující spolufinancování sportovních činností.

  Budeme usilovat o omezení závislosti financování sportovní činnosti na výnosech z loterií a sázek.

  Vytvoříme podmínky daňového zvýhodnění sportovních klubů, fyzických osob a dobrovolníků s přímou vazbou na sport.

  Budeme motivovat privátní subjekty k podpoře mládežnického sportu.

  Chceme důsledně navázat podporu ČOV na koncepci řízení a financování sportu.

  Vyloučíme rozpočtové dotování profesionálních částí sportovních klubů, provozovaných jako obchodní společnosti typu a.s., s.r.o. nebo živností. Státní dotace mohou obdržet jen aktivity amatérské a neziskové. 

  Věda, výzkum, vývoj a inovace


  Z hlediska konkurenceschopnosti České republiky potřebujeme podporu oborů s bezprostředními možnostmi aplikace, jako jsou biotechnologie, nanotechnologie, biochemie, medicína, informatika nebo strojírenství. Neméně jsou však potřebné i společenskovědní disciplíny, které jsou zaměřeny na kulturu a historii České republiky, na pochopení společenských jevů, tendencí uvnitř české společnosti a vztahu k okolí.

  Podpoříme posilování kvality v prostředí vysokých škol i Akademie věd ČR a vytváření podmínek umožňujících budování špičkových škol doktorských studií.

  Budeme usilovat o změny v systému hodnocení a financování výzkumných institucí v kontextu a s využitím zahraničních zkušeností i pozitivních příkladů z praxe, podpoříme prvky vedoucí ke koncentraci pracovišť a omezíme výhody plynoucí z rozsahu na úkor kvality.
  Posílíme odpovědnost za výsledky dosahované ve výzkumu a vývoji za veřejné prostředky, včetně zpřístupňování výsledků v souladu s požadavky EU (Horizon 2020).

  Podpoříme mobilitu výzkumných pracovníků i doktorských studentů mezi našimi a zahraničními výzkumně zaměřenými univerzitami a ústavy, a to zejména zpřístupněním výběrových řízení i pro zahraniční vědecké pracovníky.

  Podpoříme účast vědců z České republiky v programech Evropské výzkumné rady a zapojení tuzemských pracovišť do evropské infrastruktury výzkumu a vývoje, jednou z cest je specifické kofinancování.

  Posílíme podporu aplikovaného výzkumu v přírodovědných a technických oborech studia, včetně rozvoje doktorských studií se zaměřením na aplikovaný výzkum.

  Posílíme možnosti uplatňování poznatků vědy i aplikovaného výzkumu ve firemních inovacích.

  Podpoříme fungující podnikatelské inkubátory a akcelerátory a umožníme jim efektivní přístup ke spolupráci se sférou aplikovaného výzkumu.
  Rozšíříme praxi regionálních inovačních center a uplatníme zkušenosti z míst, kde se osvědčily, zejména s ohledem na podporu aktivit v oblastech s vyšší mírou nezaměstnanosti.

  Podpoříme inovační podnikání na principech venture kapitálu, vytvoříme mechanismy pro návrat vložených investic u úspěšných projektů, stejně jako nástroje pro rychlé zastavení neúspěšných projektů v pilotní fázi.

  Využijeme plně potenciál spolupráce výzkumné sféry s aplikacemi v průmyslu, který je zahrnut v realizovaných nebo připracovaných projektech financovaných operačními programy regionálního rozvoje EU, omezíme možnosti plošného doplácení na nerealisticky koncipované projekty a zrušíme znevýhodnění pražských institucí.
 10. Kultura

  Kultura je vzdělanost, otevřenost, kreativita, odlišnost, tolerance, národní hrdost. Kultura není jenom stále natažená ruka. Jde o  oblast, která na sebe váže řadu jiných činností, a vytváří tak nejen pracovní příležitosti, ale podílí se i nezanedbatelně na tvorbě HDP. Na kulturu je úzce vázaná turistika, která představuje v EU 5,5 % HDP. Samotná kultura v EU vytváří 2,6 % HDP a jako jedna z mála odolávala v uplynulém období zvyšující se nezaměstnanosti. Pracuje v ní 3,1 % obyvatel EU.

  Nedopustíme, aby byl význam kultury nadále podceňován, je nepřijatelný stav, kdy politické strany nominují do čela resortu ministry, kteří se v problematice neorientují, navíc často dochází k jejich výměnám, což je další příčina diskontinuity a nekvalifikované improvizace.

  Zamezíme chaosu a podfinancování resortu, dávno navrhované financování ve výši 1 % státního rozpočtu stále není realitou.

  Posílíme grantové a vícezdrojové financování kultury, je neúnosné, když např. na významné kulturní zařízení ve statutárním městě nepřispívá ani příslušný kraj, ani ministerstvo kultury, vyřešíme situaci kolem Státního fondu kultury.

  Zajistíme dlouhodobé předvídatelné, a tím také efektivní financování péče o zachování kulturního dědictví, které představuje jednu z podstatných složek naší identity a zároveň je důležitou součástí rozvoje turistiky, není přirozený stav, kdy se výše příjmů z cestovního ruchu přiměřeně nepromítá do stavu rozpočtu ministerstva.

  Příspěvkové organizace spadající do gesce MK je třeba postupně transformovat na tzv. veřejnoprávní instituce, zvlášť naléhavé se to jeví v souvislosti s nedávnou krizí kolem Národního divadla.

  Odpolitizujeme jmenování ředitelů klíčových kulturních institucí a členů mediálních rad.

  Podpoříme akviziční činnost galerií a muzeí, která je ochranou před nelegálními vývozy.

  Budeme nadále rozvíjet a vytvářet podmínky pro provoz veřejných knihoven, které patří k jedné z našich kulturních tradic, zpřístupňují občanům intelektuální bohatství, přispívají k celkové vzdělanosti a informovanosti a plní také důležitou sociální roli.

  Budeme více podporovat neprofesionální umění jakožto oblast, která účinně přispívá k aktivizaci občanské společnosti, k sebevzdělávání, k rozvíjení tvořivosti, k integraci seniorů a handicapovaných a  představuje prostor k aktivnímu využití volného času.

  Pro odborníky v kultuře zajistíme důstojné existenční podmínky, jejich mzdy se totiž dlouhodobě pohybují pod celostátním průměrem, některé významné obory v kultuře se tak staly pro mladé lidi zcela neatraktivní.

  Budeme usilovat o intenzivnější a koncepčnější spolupráci MK s ministerstvem školství ve smyslu podpory uměleckých aktivit dětí, pro něž by měla být kultura významným příspěvkem k utváření jejich mravního, intelektuálního i estetického potenciálu.

 11. Zahraniční politika

  Zahraničí politika (ZP) ČR musí být dlouhodobou a konsensuální strategií cílenou na prosazování prioritních národních zájmů. K její aktivní realizaci je pro ČR zásadní pověst důvěryhodného předvídatelného a seriózního partnera. Této charakteristiky nelze dosáhnout bez výrazných kroků v politice vnitřní. Naše kredibilita a s ní schopnost prosazovat své zájmy v oblasti ZP nevzroste, pokud ČR nebude důsledně vycházet z uplatňování vymahatelných principů právního státu, pokud ZP ČR nebude jednotná. To znamená těsnou a korektní spolupráci mezi ústavou definovanými subjekty. ZP musí být nadčasová a nesmí podléhat turbulencím volebních cyklů.  Při její realizaci se neobejdeme bez apolitické profesně zdatné státní správy. Naším největším příspěvkem mezinárodní stabilitě není nic jiného než demokratická a  prosperující ČR.

  Budeme dál prohlubovat a upevňovat naše členství v EU a NATO a kultivovat bilaterální vazby.

  Naše země se musí stát aktivním, konstruktivním, byť i kritickým, nikoli však kapriciózním členem Unie, naše postupy byly leckdy v tomto ohledu chybné až směšné a  především sebepoškozující.

  Naším cílem je dále rozvíjet i naše ekonomické postavení v Evropské unii, EU je pro nás nesmírně důležitá jako strategický ekonomický partner, více než 85 procent našeho exportu jde do členských zemí, zároveň je naší povinností se konstruktivně vymezovat vůči nesmyslné byrokracii.

  Chceme rozvíjet kariérní diplomacii a dohlédnout na to, aby nás v rámci EU i dalších zemí zastupovali kvalitní, vzdělaní a jazykově dobře vybavení odborníci.

  Naším hlavním cílem je rozvíjet dobrou sousedskou politiku jak s Německem, které je naším přirozeným partnerem, tak s Rakouskem, a zejména se zeměmi Visegrádské čtyřky, společně budeme schopni prosadit víc.

  Věrohodným partnerem musíme být i  v rámci NATO a dalších mezinárodních organizací, přiměřeným a efektivním způsobem se budeme nadále účastnit různých mírových misí.

  Na poli obchodní diplomacie navrhneme takové řešení, které bude ku prospěchu uskutečňování našich obchodních zájmů, musíme ukončit přetahování mezi MZV a MPO a vést jednotnou zahraničně-obchodní politiku.

  ČR nemůže a nesmí polevit ve své ZP na poli lidských práv, jde o základní složku a samu podstatu ZP demokratické země, zároveň je třeba citlivě tuto politiku vyvážit s uskutečňováním našich ekonomických zájmů.

  Chceme dlouhodobě vyřešenou otázku energetické bezpečnosti, i tato politika musí být jasná a nesmí podléhat nahodilým změnám a partikulárním zájmům, prioritním úkolem každé vlády bude zajistit stabilitu energetických dodávek, cílem musí být snaha o maximální diverzifikaci.

  Budeme usilovat o to, aby zahraniční politiku vykonávala vysoce kvalifikovaná apolitická státní služba, věčná „personální kreativita“ českou diplomacii nezdobí, stejně tak jako objem rozpočtu MZV, který patří tradičně k nejnižším ze všech resortů.

 12. Obrana a vnější bezpečnost

  Bezpečnostní prostředí ve světě se neustále komplikuje. Situace na Středním a Blízkém východě je stále výbušná a ani po letech nasazení spojeneckých vojsk se nepodařilo plně stabilizovat bezpečnost jak v Afghánistánu, tak v Iráku. Současná občanská válka v Sýrii ukazuje na hluboké rozpory i uvnitř muslimské společnosti, na což rovněž ukazují výsledky arabského jara, dnes reprezentované krizí v Egyptě.  Tento konflikt je zdrojem jak individuálního, tak mezinárodního terorismu, jehož aktivity se přenášejí do států euroatlantické komunity. Na pozadí mezinárodního terorismu je stále aktuálnější hrozba šíření zbraní hromadného ničení a nekontrolovatelná migrace lidí z postižených oblastí. Hnutí ANO si uvědomuje, že existují i další bezpečnostní hrozby, kterým musí být naše společnost schopna čelit. Naštěstí na to nejsme sami a  máme v Evropě a v euroatlantické zóně své spojence.

  Budeme prosazovat, aby Česká republika byla plnohodnotným a důvěryhodným členem Severoatlantické aliance, který buduje svoje kapacity tak, aby byly vyvážené a byly schopny reagovat na projevy hrozeb jak proti České republice, tak podle článku pět Washingtonské úmluvy i proti jejím spojencům, budeme podporovat další posilování transatlantické vazby.

  Budeme spolupracovat na tom, aby Evropská unie pokračovala v budování svých obranných schopností v duchu Společné bezpečnostní a obranné politiky a aby byla Česká republika schopna do těchto schopností přispět úměrnými kapacitami odpovídajícími jejímu potenciálu.

  Zasadíme se o provádění aktivní zahraniční i domácí politiky jako reakci na předvídatelný vývoj hrozeb.

  Zastavíme degradaci Armády České republiky, budeme podporovat dokončení modernizace armády a těch jejích sil, které zvýší schopnosti České republiky podílet se na spojeneckých zahraničních operacích – jak operacích NATO, tak EU nebo OSN, budeme efektivně modernizovat také síly, které může Česká republika nasadit k ochraně vlastních obyvatel při odvrácení reálných bezpečnostních hrozeb a důsledků přírodních a průmyslových katastrof.

 13. Zemědělství

  Díky zvyšujícím se dotacím po vstupu do EU vykazuje české zemědělství kladný hospodářský výsledek. Velmi negativní je však propad výroby většiny důležitých komodit, v jejichž produkci se Česká republika stala nesoběstačnou. Tento propad je přitom v ČR výrazně větší než u okolních zemí, které do EU vstoupily společně s námi, západní země z původní EU naopak výrobu zvyšují. V ČR se výrazně snižuje potenciál zaměstnanosti v zemědělství a navazujících odvětvích, a  tím i příjmy do rozpočtu. Občané ČR jsou navíc vystaveni riziku výrazně nízké soběstačnosti v základních potravinách. Resort zemědělství i celá vláda musí dbát na zajištění soběstačnosti a bezpečnosti u základních potravin, vrátit celému sektoru podporu a lidem pracujícím v zemědělství odpovídající prestiž a zázemí.

  Chceme dosáhnout úplné soběstačnosti v základních potravinách, a to ze současných 70–80 % v rámci ČR, a tím zajistit dostatek kvalitních a bezpečných potravin pro české občany.

  Snížíme DPH u potravin na úroveň 10 %, čímž zlevníme potraviny v naší zemi.

  Využijeme všechny nástroje na podporu intenzivní výroby komodit, které vyžadují větší pracovní náročnost, na úkor podpory „zemědělství“, které je založené pouze na inkasování dotací, toho mimo jiné  docílíme změnou národního nastavení společné zemědělské politiky do roku 2020. V přímých platbách maximálně využijeme přímou podporu do živočišné výroby a intenzivních komodit rostlinné výroby, jako je například ovoce, zelenina a brambory, do českého zemědělství a potravinářství přijde z EU v příštích sedmi letech  každý rok více než 30 mld. Kč a je zásadní  tyto prostředky správně a účelně rozdělit. Tím docílíme kromě tvorby pracovních míst na venkově i pozitivních dopadů na životní prostředí – optimálním střídáním plodin a tvorbou organické hmoty  s kladným dopadem na udržení dlouhodobé úrodnosti půdy.

  Podporou z programu rozvoje venkova zvýhodníme méně rozvinuté regiony, které provozují minimální živočišnou výrobu a produkci s přidanou hodnotou.

  Uděláme maximum v rámci EU pro narovnání podmínek v oblasti národních a regionálních dotací zemědělcům a  potravinářům. Jsme na jednotném trhu bez celních bariér a není možné, aby většina našich západních konkurentů v EU měla násobně větší národní dotace než naši zemědělci a potravináři. To se projevuje především v oblastech, které nejsou podporovány z evropských peněz, například u vepřového či drůbeže. Důsledkem je pak u nás například snížení počtu prasnic na čtvrtinu úrovně před naším vstupem do EU.

  Racionálním způsobem zapojíme české zemědělství do oblasti obnovitelných zdrojů.

  Zajistíme legislativní ochranu zemědělců, výrobců komodit a potravin proti významné síle obchodních řetězců.

  Dozorové orgány kontrolující kvalitu potravin převedeme do gesce ministerstva zemědělství.

  Posílíme kontrolu bezpečnosti dovážených potravin, snížíme byrokracii a  počet nesmyslných kontrol nad rámec požadavků z EU.

  V rámci podpor z EU na investice a propagaci vytvoříme vhodné podmínky pro prodej zemědělských a potravinářských výrobků přímo konečnému spotřebiteli (prodej ze dvora).

  Uvedenými opatřeními vytvoříme 40 tisíc pracovních míst v samotném zemědělství a dalších 80 tisíc v navazujících odvětvích.

 14. Životní prostředí

  Problematika životního prostředí se v dnešní době stala spíše ideologií, nikoliv věcným tématem pro rozumná řešení střetů často velmi různorodých veřejných zájmů. Aby se lidská populace mohla stále rozvíjet, měl by člověk umět krajinu i  poskytnuté přírodní zdroje hospodárně, citlivě a efektivně využívat, zároveň však musí o tuto krajinu náležitě pečovat a její štědrost jí svým dílem vracet. Naším cílem je udržitelné využívání přírodních zdrojů v podmínkách stále se měnící české krajiny.

  Budeme usilovat o rozvoj nízkoemisních zdrojů energie a spolu s tím prosazovat utlumení výroby elektrické energie vyrobené spalováním hnědého uhlí, které by mělo být primárně využito pro výrobu tepelné energie v elektrárnách s vysokou účinností.

  Podpoříme efektivnější využívání odpadů, značné rezervy vidíme především v reálné dostupnosti kontejnerů na tříděný odpad a v absenci kontejnerů na kovový a kompostovatelný odpad, preferujeme ekologicky šetrný, energeticky využitelný způsob likvidace vytříděného komunálního odpadu prostřednictvím vysokoteplotního spalování a bezemisní plazmové gasifikace.

  Prosadíme zpracování tzv. „Zeleného programu“ v regionech s  dlouhodobě špatným životním prostředím, na jehož podobě se budou podílet jak vedení měst a obcí, tak významné výrobní a podnikatelské subjekty a jehož cílem bude formulovat požadavky a opatření, která v dlouhodobém časovém horizontu povedou k nápravě.

  Podpoříme vytvoření strategie pro přizpůsobování se změnám klimatu a  řízení rizik, budeme usilovat o  vytvoření „Systému hodnocení rozsahu a dopadů sucha na území ČRˮ, ve kterém budou pro příslušné stupně sucha legislativně definována opatření zmírňující důsledky jeho dalšího postupu a určeny priority využití dostupných vodních zdrojů.

  Podpoříme vznik nových vodních zdrojů v podobě tzv. malých vodních nádrží na územích, kde se tzv. měkká opatření pro zvýšení retence vody v krajině z dlouhodobého hlediska ukazují jako neúčinná.

  V návaznosti na postupné zavádění účinných technologií čištění emisí racionálně podpoříme zlepšení imisní situace v regionech se zhoršenou kvalitou ovzduší.

  Obnovíme sanaci starých ekologických zátěží prostřednictvím cílených, konkrétních a transparentních projektů, na nichž by se měly podílet i regionální subjekty s přímou vazbou k místu odstraňované zátěže.

  V rámci environmentální legislativy budeme usilovat o srovnání požadavků příslušných zákonů a norem se závaznou legislativou EU, čímž umožníme odstranit mnohdy nadbytečnou a neopodstatněnou regulaci, která negativně ovlivňuje podmínky pro rozumné podnikání, rozvoj území a tvorbu nových hodnot.

  Chceme změnit postavení podnikatelů a investorů v procesech EIA, které se musí stát vůči správním úřadům zcela rovnoprávným, zejména zavedením dosud neexistující možnosti použití standardních opravných prostředků jako jejich obrany před nesprávným úředním postupem.

  Budeme usilovat o zajištění vyšší efektivity při žádostech o  podporu projektů z dotačních programů EU pomocí manažerského řízení jejich přípravy a ze zákona povinnou účastí relevantních odborných institucí, které mohou poskytnout podrobné a přesné informace o jejich finanční a  materiálové náročnosti.

Přeskočit na menu