Program do zastupitelstva Prahy

Volební program hnutí ANO pro Prahu je založen na čtyřech pilířích: ekonomickém, sociálním, péči o prostředí a na správě věcí veřejných. Nepopisuje jen problémy, které nás Pražany trápí – a mnohé z nich již hodně dlouhou dobu, ale nabízí v nich i konkrétní řešení.

Hlavní body programu hnutí ANO

Doprava
Zasadíme se o dobudování severní varianty pražského okruhu a rychlodráhy spojující Letiště Václava Havla s centrem metropole. Dále zpřístupníme a zkvalitníme MHD. Zachováme pro děti do 15 let a pro seniory nad 65 let MHD zdarma, snížíme čekací doby na přestupních uzlech a posílíme přeplněné linky.

Ekonomika
Provedeme celkový audit hospodaření města, kde budeme hledat provozní úspory a zamezíme plýtvání na veřejných zakázkách. Zasadíme se o zprůhlednění hospodaření firem, které vlastní hlavní město Praha a budeme usilovat o efektivní využívání evropských peněz na smysluplné projekty.

Sociální politika
Zasadíme se o vytvoření sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny, startovací bydlení pro mladé a ústupové bydlení pro seniory. Rozšíříme služby pro handicapované občany (pojízdná radnice, bezbariérová metropole).

Bezpečnost
Budeme usilovat o zásadní regulaci hazardu v centru města. Zasadíme se o vytlačení prostituce z centra a protidrogovou prevenci. V duchu prvorepublikové tradice, kdy každá ulice měla svého stálého strážníka, se zasadíme, aby byly na jednotlivé rajony přiděleny stálé služby strážníků městské policie. Ti budou tam, kde jsou opravdu potřeba - na úkor odtahového byznysu.

Zdravotnictví
Rozšíříme sítě lékařských služeb první pomoci tak, aby se nestávalo, že zařízení odmítne ošetřit svého spádového občana. Zasadíme se o navýšení kapacit a lepší funkci pohotovostních ambulancí – dospělé, dětské, zubní.

Veřejná správa
Na všech úřadech zřídíme elektronický objednávkový systém, aby občané měli možnost objednat se předem na konkrétní datum a čas.

Čtyři pilíře

1 Ekonomický pilíř

1.1 Hospodaření města

· zveřejňování aktuálního čerpání rozpočtu prostřednictvím údajů o výdajích a příjmech hlavního města Prahy - včetně všech projektů
· kritické, ale nezaujaté přehodnocení všech dosud nezahájených velkých infrastrukturních projektů (kupř. nových tras metra, ústřední čistírny odpadních vod, dostavba silničního okruhu kolem Prahy) s cílem nalezení výhodnějších alternativ
· nezvyšování daňové a poplatkové zátěže občanů např. zdražováním jízdného MHD a zvyšováním daně z nemovitosti, nebo poplatků za komunální služby a naopak snižování životních nákladů Pražanů např. nabídkou účasti v hromadných aukcích na dodávky plynu a elektřiny. Pokud Praha není schopna vyjít s tím, co od občanů vybere, musí hledat úspory ve vlastní činnosti – omezováním zbytečných výdajů, snižováním často uměle udržovaných činností či hledáním chytrých řešení
· získávání úspor ve veřejných zakázkách mj. centrálním nákupem, elektronickými aukcemi a kvalitní smlouvou, nikoliv kvalifikačními kritérii, která většinu zájemců vyřadí a která splní jen úzký okruh firem a zveřejňováním všech smluv na internetu včetně smluvní dokumentace. Zabrání se tak nejen výsměchu daňovým poplatníkům, kterým jsou kauzy Opencard nebo tunel Blanka
· revize rozpočtových výdajů s cílem najít úspory, které pomohou vylepšit finanční situaci města: hledání dalších možností, jak snížit výdaje u smluv s dodavateli náklady, zejména u IT projektů a služeb, které jsou mnohdy zbytečně zajišťovány externě
· důsledná inventarizace a veřejně dostupná evidence majetku hlavního města Prahy a jednotlivých příspěvkových organizací a následné přehodnocení a zvýšení účinnosti správy městského majetku, zejména nemovitého, aby byl účelně využíván a městu přinášel další příjmy do rozpočtu
· výrazné zlepšení čerpání finanční podpory z fondů Evropské unie pro veřejné instituce i podnikatele působící na území hlavního města, zejména pro rozvoj odvětví, která vytvářejí nová pracovní místa a přinášejí příjmy do pražského rozpočtu
· stálá a účinná podpora projektů, přinášející úsporu provozních nákladů, kupř. modernizaci a postupnou obměnu zdrojů a řízení veřejného osvětlení
· důsledné nasměrování výnosů z privatizace na rozvoj města, nikoli na chod úřadů či na prémie úředníků


1.2 Územní rozvoj města

· citlivé a rychlé dokončení územního plánu jako klíčového nástroje rozhodování o využití území včetně posílení vlivu daňových poplatníků na něj, zprůhlednění jeho naplňování a omezení korupce při jeho přípravě a realizaci dostupností na internetu pro každého
· zpracování nového konceptu územního plánu hl. m. Prahy (původní plán předchozí vedení zrušilo, a to v několika scénářích umožňujících lepší rozhodování)
· využití rozvojových projektů nejen k zisku pro vyvolené, ale pro daňové poplatníky formou investic developerů do infrastruktury v nejbližším okolí jako jsou školky, obchody, parky nebo pikniková místa
· podpora vybavenosti přímo v ulicích města, např. drobných obchůdků specializovaných prodejců, řemeslníků a zemědělců místo výstavby nových obchodních center na okraji Prahy
· podpora lepšího využití hluchých míst a zanedbaných míst mj. městským mobiliářem (lavičky, altány nebo fontány)
· omezení nové rozbředlé výstavby okrajových částí města bez dostatečné občanské vybavenosti, která znehodnocují příměstskou krajinu a ztěžující obyvatelům kvalitní život.
· zajištění, aby při každé větší veřejné investici, která znamená zásah do území s nutností rekonstrukce povrchové části, bude na konečnou podobu díla vyhlášena veřejná architektonická soutěž
· důsledné odmítnutí nesmyslných variant tras dopravních staveb, které jsou navzdory věcným argumentům opakovaně prosazovány v nevhodných místech (namátkou jmenujeme alespoň okruh v Suchdole, Dolních Chabrech či v Běchovicích)

1.3 Doprava
· zachování rozsahu městské hromadné dopravy a současná podpora výstavby tramvajových tratí, zlepšení návaznosti jednotlivých druhů městské hromadné dopravy, zkrácení přestupního času a lepší využívání možnosti a kapacity příměstské dopravy s cílem přitáhnout více cestujících na úkor individuální automobilové dopravy. Jednotlivé městské části budou mít větší slovo při tvorbě tras, časování a návaznosti linek MHD tak, aby DP Praha sloužil skutečně cestujícím, nikoli kmotrům na Britských Panenských ostrovy
· podpora vzniku nových vnitroměstských zastávek a nových přestupních uzlů železniční dopravy a přizpůsobení stávajících nádraží a zastávek ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty potřebám moderní kolejové dopravy. Případná transevropská vysokorychlostní železniční trať by měla vést přes Prahu
· dokončení obou silničních okruhů a radiální komunikace nikoliv tak, aby jako doposud trasa dálnice vedla tam, kde si spřátelený podnikatel zakoupil pozemky a nyní čeká na jejich zhodnocení mj. zpracováním rozumných variant a jejich úplným posouzením: uvedený přístup mj. zahrnuje prosazení vedení vnějšího okruhu dále od města současně s výstavbou mostu pro vnitroměstskou dopravu mezi Bohnicemi a Suchdolem, opuštění představy, že východní část okruhu povede sídelními útvary (Běchovice, Černý Most) a revize trasy vnitřního okruhu tak, aby neohrozila vzácnou oblast Povltaví (pokračování Tunelu Blanka)
· pokračování výstavby záchytných parkovišť na okraji hlavního města Prahy pro občany dojíždějící do zaměstnání z jiných krajů a sjednocení parkovacích zón v jednotlivých městských částech do dvou velkých celků – vnitřní, pokrývající centrum města, a vnější, která vznikne místo ostatních v současnosti zavedených parkovacích zón, což umožní obyvatelům jednotlivých městských částí volný pohyb a parkování i v jiných městských částech než pouze v jedné
· zavádění mýta není v současné době na pořadu dne, naopak je nezbytná změna v dnešním komplikovaném, málo účinném a korupcí ohroženém systému parkování
· podpora pěší a cyklistické dopravy jako nejlevnějšího, k životnímu prostředí nejšetrnějšího a mnohdy i nejrychlejšího druhu dopravy mj. propojování cyklostezek podél Vltavy výstavbou pěší a cyklistické lávky v Sedlci, v Braníku Na Jezerce a v Modřanech
· výrazné zlepšení dostupnosti letiště Václava Havla dostatečným, rychlým, spolehlivým a současně levným železničním spojením s centrem Prahy tak jak tomu je ve většině západoevropských měst
· urychlení dopravy vypínáním světelné signalizace na dopravně nevytížených křižovatkách v nočních hodinách, doplněním odpočítáváním času na semaforech na vybraných místech a využíváním přednosti zprava ve vybraných zónách, lepším využíváním dispečerského řízení provozu, zejména v dopravních špičkách, a promyšleným zaváděním inteligentních dopravních systémů

2 Sociální pilíř

2.1 Sociální péče
Prevence je obvykle levnější a účinnější než odstraňování důsledků
· podpora rozumných činností na využití volného času cílových skupin obyvatelstva (děti a mládež, senioři, sociálně vyloučení) z rozpočtu hl. města Prahy, sloužící skutečně cílovým uživatelům a nikoli na rozpočet Prahy přisátým „politickým podnikatelům“, např. zavedením výrazných slev na vstupné do institucí zřizovaných hl. městem Prahou
· cílená podpora rodin s dětmi s nízkými příjmy na straně jedné a omezení zneužívání sociálních dávek na straně druhé
· důsledné uplatnění principu bezbariérovosti, hrazené jak z rozpočtu metropole, tak na náklady investorů včetně výstavby bezbariérových bytů
· omezování bezdomovectví nikoli jen nárazově za tuhých zim, ale jako skutečně závažného sociálního problému a současné zapojení bezdomovců do veřejně prospěšných prací
· podpora péče o seniory v rodinném prostředí zlepšením pečovatelské a tísňové péče a osobní asistence včetně rozumného zapojení neziskových organizací poskytujících sociální služby a využití dobrovolnictví, aniž by se stát zříkal závazků v této oblasti
· přesně zacílené navýšení kapacity v domech pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením, geriatrických domovech se zvláštním režimem, domech s pečovatelskou službou a denních stacionářích pro seniory, a to za podmínek individuálních přístupu, evropského standardu kvality a finanční dostupnosti

2.2 Zdravotnictví
· zachování stávající sítě zdravotnických zařízení v Praze, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha nebo městské části, a zlepšení jejich vybavení a kapacit mj. důsledným rozborem nákladů a přínosů a z fondů Evropské unie
· podpora účinné a levné elektronizace zdravotnictví a zavedení objednávkového systému, který usnadní přesměrování pacientů do zařízení s volnou kapacitou, aniž by se opakoval pojištěnci draze zaplacený IZIP
· zlepšení činnosti záchranné lékařské služby jako jedné z klíčových služeb poskytovaných daňovému poplatníku státem
· podpora cílených preventivních akcí zaměřených na péči o lidské zdraví včetně zlepšení životního stylu
· zabezpečení dostupnosti lékařské pohotovosti vymezením spádovosti tak, aby lékařské zařízení nemohlo odmítnout nemocného

2.3 Bydlení
· dokončení úplné privatizace městského bytového fondu, s výjimkou bytů určených pro sociální účely a služebních bytů určených pro stabilizaci zaměstnanců veřejného sektoru, a to spoluprací s městskými částmi a za zcela transparentních podmínek
· podpora výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny, bytů pro sociálně znevýhodněné a handikepované občany a pro seniory mj. stanovením kvóty pro uvedený typ bydlením u velkých developerských projektů

2.4 Školství
· navýšení kapacity mateřských škol a dalších zařízení pro předškolní děti
· podpora rozvoje základních a středních škol a učňovských zařízení s cílem zlepšit jejich kvalitu
· zlepšení výuky cizích jazyků na základních a středních školách včetně podpory mezinárodní spolupráce školských zařízení
· podpora rozumných aktivit dětí a mládeže ve volném čase a současně intenzivnější prevence jejich rizikového chování
· zlepšení postavení pedagogů ve společnosti
· rozvoj celoživotního vzdělávání včetně rozumného využití soudobých informačních technologií

2.5 Kultura
· podpora kulturních příspěvkových organizací hl. města Prahy včetně divadel a Symfonického orchestru hl. města Prahy (FOK) na základě rozumného rozboru jejich hospodaření
· pokud bude nadále fungovat karta Pražana (Opencard), po příslušném rozboru nákladů a přínosů rozšíření jejího využití i na vstup do kulturních institucí zpravovaných hl. městem Prahou
· důkladné prošetření činnosti bývalých vedení Obecního domu a dohledání viníků jakéhokoliv rozkrádání v této instituci hl. města Prahy
· důsledné využití kapacit Pražské informační služby tak, aby se stala nejdůležitějším zdrojem informací o historii a kultuře hl. města Prahy, a to jak pro obyvatele metropole, tak zahraniční návštěvníky
· důsledné poskytování příspěvků na podporu cestovního ruchu z rozpočtu hl. města Prahy podle jednoznačných a stálých pravidel znemožňují podporu pakultury zaměřené vysloveně na zisk za jakoukoli cenu
· zajištění lepšího využití Kongresového centra a Výstaviště jako skutečných středisek kultury obdobně, jako je tomu v jiných evropských velkoměstech

2.6 Sport
· podpora dlouhodobého financování masového sportu včetně pohybových aktivit dětí a mládeže mj. i pomocí poplatků z hazardu
· zřízení a pravidelná údržba nových sportovišť včetně zařízení pro seniory, sociálně slabé a handikepované
· zřízení volně přístupné databáze sportovních zařízení na internetu, která přehledně zobrazí veškeré možnosti sportovního vyžití v Praze, včetně seznamu nabízených služeb, otevírací doby, ceníku a rezervačního systému.

3. Pilíř péče o prostředí

3.1 Životní prostředí
· omezení škodlivin ohrožujících lidské zdraví, zejména znečištění ovzduší způsobované převážně automobilovou dopravou a stavební činností
· snižování hlučnosti prostředí
· zvyšování rozlohy a kvality zelených ploch včetně zahrádkářských kolonií a odpovídající péče o ně důsledným dodržováním územního plánu, zamezujícím schvalování rozvojových projektů poškozujících životní prostředí a ohrožujících lidské zdraví
· zlepšení nakládání s odpady, mj. podporou recyklace, s výrazným zlepšením jeho účinností
· oživení sídlištních celků a omezení zahušťování výstavby
· rozvoj dopravy šetrné k životnímu prostředí
· podpora informování, výchovy a vzdělávání nejširší veřejnosti a cílových skupin obyvatelstva s cílem získat jejich podporu po péči o životní prostředí a o přírodní a krajinné dědictví

3.2 Památková péče
· dlouhodobé a hlavně účinné zajištění důsledné ochrany historického dědictví Prahy jak před chátráním, tak před škodlivými soukromými projekty viditelně poškozujícími veřejný zájem
· rozumná regulace kýčovitých reklam v centru Prahy často znehodnocujících centrum Prahy, světové kulturní dědictví Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)

3.3 Bezpečnost
· zajištění organizační a odborné připravenosti krizových orgánů hl. města Prahy na zvládání havárií a katastrof, mj. jejich modernizací
· skutečné zlepšení protipovodňových opatření mj. sledováním připravenosti veřejné správy a samosprávy na území hlavního města včetně pravidelného získávání a vyhodnocování hodnověrných údajů o protokolu hlavních vodních toků a rozšíření protipovodňových opatření na ohrožených lokalitách vzdálenějších od Vltavy
· navýšení počtu městských strážníků v ulicích ve večerních hodinách jejich stabilizací a současným zabezpečením rutinních činností, které nevyžadují přítomnost strážníků, automatizovanými systémy: Městská policie by se měla méně soustředit na pokuty za špatné parkování a více dbát na potírání protiprávních jednání ohrožujících životy, zdraví a majetek občanů
· minimalizace počtu heren, které jsou v mnohých případech příčinou kriminálního jednání některých lidí a příčinou tragických lidských osudů
· účinná regulace prostituce včetně vytlačení prostitutek z Václavského náměstí a dalších částí historického středu města

4. Pilíř správy věcí veřejných

4.1 Správa města
· větší tolik žádoucí zapojení občanů do rozhodování o věcech, které se jich týkají, formou diskusí a kulatých stolů k různým tématům
· důsledné potírání korupce, kterou je magistrát hlavního města díky předcházejícím vedením nechvalně proslulý, a omezování vlivu „politických podnikatelů“
· zvýšení nezávislosti a odpovědnosti úředníků tak, aby se státní správa a samospráva staly profesionální, účinnou a uživatelsky přívětivou službou klientům, tedy obyvatelům hl. m. Prahy a jejich hostům. Místa vedoucích úředníků magistrátu a v magistrátem řízených organizacích musejí být obsazována manažersky zdatnými odborníky na základě otevřených výběrových řízení a členové vrcholných orgánů musejí nést za své jednání odpovědnost, a to včetně majetkové
· získávání úspor a omezování výdajů a nepotřebných nákupů při zakázkách, souvisejících s informačními technologiemi, které se za minulých vedení hlavního města Prahy staly zlatým dolem pro pár „vyvolených“
· zjednodušení komunikace občanů s úřady využitím soudobých informačních technologií mj. vytvořením centrální úřední desky propojením elektronické úřední desky magistrátu a městských částí, aby měl občan všechny informace na jednom místě
· udržení, popř. získání kontroly nad strategickými poskytovateli veřejných služeb tak, aby jejich hlavním zájmem nebyl zisk za každou cenu, ale spokojenost občanů se službami
· výrazné zlepšení čerpání financí z fondů EU v období 2014 - 2020, a to zejména na rozvoj na sociální výdaje, městskou infrastrukturu, uskutečňování rozumných podnikatelských záměrů, podporu vědy, výzkumu a technického rozvoje a na výchovu a vzdělávání: blamáž z jejich rozkrádání je ostudou nejen Prahy, ale i České republiky

Přeskočit na menu