Bilance práce našich poslanců

Prohlédněte si unikátní přehled práce našich poslanců za poslední čtyři roky.

Andrej Babiš 
Předložil návrhů zákonů: 118
Předložil pozměňovacích návrhů: 3
Počet interpelací: 0
Poslanecký profil 

Bohuslav Chalupa
Předložil návrhů zákonů: 18
Předložil pozměňovacích návrhů: 6
Počet interpelací: 6
Poslanecký profil

Miloslav Janulík
Předložil návrhů zákonů: 17
Předložil pozměňovacích návrhů: 1
Počet interpelací: 4
Poslanecký profil

Jiří Zlatuška
Předložil návrhů zákonů: 9
Předložil pozměňovacích návrhů: 13
Počet interpelací: 16
Poslanecký profil

Jiří Holeček
Předložil návrhů zákonů: 11
Předložil pozměňovacích návrhů: 9
Počet interpelací: 2
Poslanecký profil

Matěj Fichtner
Předložil návrhů zákonů: 7
Předložil pozměňovacích návrhů: 16
Počet interpelací: 0
Poslanecký profil

František Petrtýl
Předložil návrhů zákonů: 2
Předložil pozměňovacích návrhů: 0
Počet interpelací: 0
Poslanecký profil

Pavel Čihák
Předložil návrhů zákonů: 21
Předložil pozměňovacích návrhů: 5
Počet interpelací: 0
Poslanecký profil

Miloslava Rutová
Předložil návrhů zákonů: 3
Předložil pozměňovacích návrhů: 0
Počet interpelací: 2
Poslanecký profil

Richard Brabec
Předložil návrhů zákonů: 44
Předložil pozměňovacích návrhů: 0
Počet interpelací: 0
Poslanecký profil

Vlastimil Vozka
Předložil návrhů zákonů: 9
Předložil pozměňovacích návrhů: 0
Počet interpelací: 0
Poslanecký profil

Bronislav Schwarz
Předložil návrhů zákonů: 11
Předložil pozměňovacích návrhů: 9
Počet interpelací: 1
Poslanecký profil

Martina Berdychová
Předložil návrhů zákonů: 11
Předložil pozměňovacích návrhů: 3
Počet interpelací: 1
Poslanecký profil

Zuzana Šánová
Předložil návrhů zákonů: 7
Předložil pozměňovacích návrhů: 2
Počet interpelací: 8
Poslanecký profil

Martin Stropnický
Předložil návrhů zákonů: 17
Předložil pozměňovacích návrhů: 0
Počet interpelací: 0
Poslanecký profil

Jaroslav Faltýnek
Předložil návrhů zákonů: 20
Předložil pozměňovacích návrhů: 0
Počet interpelací: 0
Poslanecký profil

Igor Nykl
Předložil návrhů zákonů: 6
Předložil pozměňovacích návrhů: 0
Počet interpelací: 7
Poslanecký profil

Jana Lorencová
Předložil návrhů zákonů: 15
Předložil pozměňovacích návrhů: 4
Počet interpelací: 6
Poslanecký profil

Margita Balaštíková
Předložil návrhů zákonů: 12
Předložil pozměňovacích návrhů: 1
Počet interpelací: 2
Poslanecký profil

Pavel Šrámek
Předložil návrhů zákonů: 3
Předložil pozměňovacích návrhů: 1
Počet interpelací: 2
Poslanecký profil

Hlena Válková
Předložil návrhů zákonů: 21
Předložil pozměňovacích návrhů: 12
Počet interpelací: 2
Poslanecký profil

Činnost na Ministerstvu spravedlnosti

 • Jsem se zasadila o snížení advokátních tarifů za vymáhání bagatelních pohledávek
 • Vytvořila jsem speciální odbor na ministerstvu, který zahájil reformu vězeňství, ve které pokračoval můj nástupce
 • Vytvořila jsem organizační podmínky a připravila legislativní změny v oblasti trestněprávních předpisů s cílem nahradit vazební stíhání ve vhodných případech elektronickým monitorováním obviněných
 • Zahájila jsem práce na nových procesních kodexech – trestním řádu a občanském soudním řádu
 • Připravila jsem návrh změny zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, kde došlo na straně jedné ke zvýšení odpovědnosti právnických osob za kriminální jednání (zpravidla závažné hospodářské trestné činy), na straně druhé byla rozšířena možnost, aby se ze své odpovědnosti vyvinily doložením svého prokazatelného úsilí předejít v rámci své činnosti spáchání trestných činů
 • Připravila jsem návrhy legislativních změn k odstranění nejpalčivějších problémů, která se ukázaly při aplikaci nového občanského zákoníku
 • Položila jsem základy strategickému řízení rezortu spravedlnosti, na které navázal můj nástupce

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Iniciovala jsem změny v zákoně o obětech trestných činů a v úzké spolupráci s neziskovými organizacemi (jako např. Bílý kruh bezpečí, Rosa, aj.) výrazně zlepšila postavení obětí, zejména těch, které jsou zvláště zranitelné (senioři, děti, hendikepované osoby, oběti násilných a sexuálních zločinů, a další), včetně prosazení bezplatné právní pomoci takovým obětem
 • Spolupodílela jsem se na přípravě návrhů novel zákonů upravujících exekuční řízení, insolvenční zákon, občanský soudní řád a související procesní normy, s cílem zjednodušit a zrychlit soudní řízení
 • Vytvořila jsem pracovní skupinu expertů a připravila návrhy na koncepci nového zákona o znalcích
 • Iniciovala jsem založení expertní pracovní skupiny k vytvoření nového, moderního systému ochranné léčby v České republice
 • Organizovala jsem a převzala záštitu nad odbornými semináři pořádanými v rámci poslanecké sněmovny k aktuálním otázkám justice v širokém smyslu

Miloš Babiš
Předložil návrhů zákonů: 15
Předložil pozměňovacích návrhů: 0
Počet interpelací: 0
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Inicioval jsem a vedu již dva a půl roku proces vytvoření vyhlášky, díky které bude možné používat při stavbě silnic více recyklovaného asfaltu, zeminy a kameniva a předcházet tak vzniku velkého množství stavebních odpadů.
 • Jsem jedním z předkladatelů zákona, který pomůže odškodnit rybáře za škody způsobené chráněným kormoránem.
 • Na výboru pro životní prostředí jsem předložil a prosadil pozměňovací návrh, díky kterému budou moci krajské úřady rozhodnout o odlovu a plašení kormorána, který působí škody rybářům.
 • Jsem jedním z předkladatelů zákona, díky němuž bude možné postihovat odebráním řidičského průkazu neplatiče alimentů na studující nad 18 let věku.
 • Postaral jsem se o zachování jednotného pravidla přednosti v jízdě na kruhových objezdech.
 • Interpelací ministra zemědělství jsem dosáhl zveřejnění strategické studie Vltavské kaskády. Studie byla pořízena z veřejných peněz, ale starostům i občanům záplavami ohrožených obcí byla nepřístupná.
 • Zformuloval jsem a prosadil na výboru pro životní prostředí usnesení, kterým sněmovna uložila vládě zakotvit v zákonech zákaz těžby zlata kyanidovým loužením.
 • Následně jsem interpeloval ministra průmyslu, aby byla s tímto usnesením uvedena do souladu i pozdější surovinová politika ČR.

Stanislav Berkovec
Předložil návrhů zákonů: 21
Předložil pozměňovacích návrhů: 5
Počet interpelací: 2
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Jako člen podvýboru pro dopravu jsem podal pozměňovací návrh, týkající se tzv. svolávacích akcí dovozců automobilů. Zjednodušil občanům i prodejcům kontrolu bezpečnosti vozidel při akcích, podobných aféře Volkswagen.
 • Podal jsem ve spolupráci se Svazem dopravy a průmyslu pozměňovací návrh, který osvobodil od DPH tělesně postižené při koupi speciálních motorových vozidel pro tělesně postižené v kategorii čtyřkolek do 20 kW.
 • Jako člen Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jsem pomáhal kolegovi Ladislavovi Oklešťkovi při jednáních na výboru prosadit tzv. zákon o pohřebnictví.
 • Ve spolupráci s kolegou Ing. Stanislavem Pflégrem, naším velvyslancem v SRN Tomášem Podivínským, Ředitelstvím vodních cest ČR, senátním podvýborem pro dopravu a dalšími subjekty i kolegy jsme pomohli prosadit v německém Bundestagu mezinárodní smlouvu o Labi.
 • Uspořádal jsem několik seminářů na půdě poslanecké sněmovny na témata: řízení silniční dopravy – EU Charter, ČVUT FEL a FD, Policejní akademie: autonomní vozidla, digitalizace a telematika - spolupráce s Prahou na projektu Smart Cities – ICT Operátor Praha, Smart Cities - mezinárodní seminář za účasti zástupců Slovenska, Maďarska, Rakouska, Litvy, Německa a ČR a další

Činnost ve Středočeském kraji

 • Díky mé osobní angažovanosti bylo zamezeno neoprávněnému vyplacení „odstupného“ 10,4 mil. Kč společnosti Středočeské vodárny Kladno – Mělník a.s. V případe causy „Parkovací dům“ bylo ve spolupráci s malým týmem odborníků a za právní pomoci doc. JUDr. Roberta Bezděka zamezeno vyplacení splátky 15 mil. Kč za nefungující dílo, které dodnes nebylo protokolárně přejaté.
 • Povedlo se mi také pomoci se změnou územního plánu, který byl změněn bez vědomí společnosti, která ve Slaném produkuje vejce. To umožní uplatnit nový zákon o likvidaci biologických odpadů, bez kterého by nemohla výroba dál pokračovat. Zároveň to sníží zatížení pro občany Slaného a umožní to druhotnou výrobu energie.
 • Za dobu svého poslaneckého mandátu jsem v regionu i v celé republice zdarma moderoval desítky akcí charitativního, sportovního a společenského charakteru. 

Ivana Dobešová
Předložil návrhů zákonů: 9
Předložil pozměňovacích návrhů: 12
Počet interpelací: 2
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Od vstupu do sněmovny se zasazuji o podporu rozvoje středního odborného vzdělávání, a to prosazením možnosti uzavírání smluv o podpoře žáka ze strany zaměstnavatelů – tedy smluv mezi zaměstnavateli a žáky.
 • Prosadila jsem vstup zaměstnavatelů do vzdělávacího procesu. Školy budou nyní projednávat se zaměstnavateli školní vzdělávací programy, zaměstnavatele zapojí do tvorby koncepčních záměrů školy.
 • Prosadila jsem právní jistoty pro zaměstnavatele, kteří chtějí sami založit soukromou školu, kdy stát poprvé v zákoně deklaruje možnost právnické osoby nebo i několik právnických osob, jejichž předmětem činnosti je podnikání podle zvláštních právních předpisů, založit školu nebo školské zařízení.
 • Dále se mi podařilo prosadit, aby do školského zákona byla začleněna podmínka pro kraje, aby pro střední odborné školy vytvářely zázemí pro praktické vyučování a dbaly při jejich zřizování na dostupnost těchto zázemí praktického vyučování pro žáky, a to jako podmínku existence středních odborných škol.
 • Dále se mi podařilo prosadit změnu termínu přijímacího řízení na vyšší odborné školy, kde tento termín byl sladěn s termíny přijímání na vysoké školy.
 • Velmi zásadní pak vidím můj pozměňovací návrh, týkající se možnosti započtení části studia absolventů vyšší odborné školy v případě přijetí do bakalářského oboru shodného zaměření.

Činnost v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

 • Jako vedoucí stálé delegace do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (PS OBSE) od roku 2015 jako volená místopředsedkyně Hlavního výboru pro lidská práva a humanitární otázky v OBSE, dále jako alternativní člen Stálé delegace do Rady Evropy a členka výboru pro migraci, uprchlíky a vysídlené osoby Rady Evropy jsem se od počátku mého mandátu zabýval otázkou migrace.
 • Ivana Dobešová, která byla na Výročním zasedání PS OBSE v Helsinkách v červenci 2015 ve velké konkurenci protikandidátů zvolena místopředsedkyní Hlavního výboru pro demokracii, lidská práva a humanitární otázky, čímž se dostala jako historicky první člen české delegace do nejužšího Byra Parlamentního shromáždění. Na následujících dvou výročních zasedáních (Tbilisi 2016 a Minsk 2017) posl. I. Dobešová svůj mandát ve výborových volbách bez problémů obhájila.
 • Na výročním zasedání v Tbilisi v červenci 2016 se jí podařilo pro ČR historicky poprvé prosadit k projednání v lidskoprávním výboru rezoluci na téma „Bezpečnostní výzvy spojené s migrací“. Ta byla následně přijata ve výboru i plénu a začleněna jako jedna z dodatkových rezolucí do závěrečného textu Deklarace z Tbilisi.
 • Obrovským úspěchem pro českou delegaci bylo i mé jmenování do vedoucí celé mise Parlamentního shromáždění OBSE, která čítala několik desítek parlamentářů z mnoha členských zemí OBSE, na parlamentní volby v Kyrgyzstánu (říjen 2015) a v Bělorusku (září 2016). I. Dobešovou do této funkce jmenoval předseda PS OBSE a v historii české parlamentní delegace do PS OBSE se tak stalo vůbec poprvé.

 Radka Maxová
Předložil návrhů zákonů: 18
Předložil pozměňovacích návrhů: 32
Počet interpelací: 9+3
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

Celé volební období jsem se zabývala sociální problematikou, za největší úspěchy považuji

 • Prosadila jsem zákon o dětských skupinách, který řeší problematiku nedostatku míst ve školkách a usnadňuje tak situaci rodičům.
 • Bojuji za práva samoživitelů, které jsou znevýhodněni a zaslouží si lepší podmínky
 • Zasazuji se o zálohové výživné, tak aby se stát lépe zastal rodičů, kteří mají právo na výživné, ale dlužník výživné nechce platit.
 • Kritizovala jsem se svými kolegy původní návrh zákona o sociálním bydlení ministryně Marksové, a to především pro nelogické zatížení obcí s velkou odpovědností a s nulovou možností ovlivnit vývoj.
 • Dále jsem předložila Novelu zákona o registrovaném partnerství, kdy si mohou osvojit dítě i nebiologičtí rodiče. Novela by měla umožnit osvojení dítěte partnera v registrovaném partnerství tím druhým, nebiologickým rodičem.
 • Dále jsem celé volební období usilovala o navýšení platů pracovníků v sociálních službách, které jsou výrazně podhodnoceny.

Roman Kubíček
Předložil návrhů zákonů: 16
Předložil pozměňovacích návrhů: 16
Počet interpelací: 2
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Aktivně jsem prosazoval zákony v souladu se závazky Rekonstrukce státu, aktivní podpora protikorupčních zákonů.
 • V žebříčku Rekonstrukce státu jsem se umístil na 18. místě z 200 poslanců.
 • Aktivně jsem podporoval prosazení zákonů v oblasti daní, financí, byl jsem součástí vyjednávacího týmu při projednávání Energetického zákona.
 • Podporoval jsem rozšíření pravomocí NKÚ.
 • Spolupodílel jsem se na tvorbě nového zákona o kontrole a řízení veřejných financí a zákona o hazardních hrách.
 • Dále jsem se aktivně podílel na tvorbě zákona o kontrole a řízení veřejných financí.
 • Prosazoval jsem otevření jednání o dohodách mobilních operátorů vzhledem k cenové politice.

Činnost v Jihočeském kraji

 • Aktivně jsem podporoval dostavbu D3, kdy jsem spolupracoval s Ministerstvem dopravy.
 • Aktivně jsem pomáhal při likvidaci skládky odpadu Hůry u Českých Budějovic, ve spolupráci s ministrem Brabcem.
 • Dále jsem byl u vyjednání dotace na likvidaci skládky odpadu Lhenice.
 • Pomáhal jsem při vyřešení dotačních titulů v obci Stážné.
 • Také jsem podporoval výkupy pozemků pro výstavbu D3.
 • Jako radní Českých Budějovic jsem prosazoval dlouhodobé dopravní koncepce města s cílem odlehčit dopravě (obchvat města, nové městské komunikace, spojení sídlišť, budování P + R záchytných parkovišť)
 • Trvale podporuji zachování otáčivého hlediště v Českém Krumlově

Jan Volný
Předložil návrhů zákonů: 14
Předložil pozměňovacích návrhů: 12
Počet interpelací: 0
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Jako člen Rozpočtového výboru jsem úzce spolupracoval s Ministerstvem financí, kdy jsem prakticky všechny zákony z dílny Ministerstva financí jsem připravoval a prosadil v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně pozměňovací návrhy.

Zejména šlo o tyto zákony:

 • Novela z. o dani z přidané hodnoty, Novela zákona o dani z přijmu, Novela zákona o spořitelních a úvěrových družstev , Novela zákona O dani z přidané hodnoty, Novela zákona o rozpočtovém určení dani, Novela zákona O evidenci tržeb, Novela zákona o hazardních hrách, Novela zákona o loteriích
 • Dále jsem byl členem zemědělského výboru, kde jsem se spolupodílel na těchto zákonech: Novela zákona o vinohradnictví a vinařství, Novela zákona o spotřebních daních, Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, Novela zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

 Roman Procházka
Předložil návrhů zákonů: 17
Předložil pozměňovacích návrhů: 17
Počet interpelací: 10
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Za nejdůležitější zákony, na kterých jsem se spolupodílel jsou: Zákon o registru smluv, Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, Zákon o regulaci reklamy, Zákon o loteriích, Zákon o církvích a náboženských společnostech, Zákon o zadávání veřejných zakázek a další.
 • Podal jsem 17 pozměňovacích návrhů a za klíčové považuji: Zákon o ochraně památkového fondu, Autorský zákon, Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a další.
 • Byl jsem zpravodajem 10 zákonů ve sněmovně – Autorský zákon, Zákon o ochraně památkového fondu, zákon o stavebním spoření, zákon o státním fondu kultury a další.
 • Angažuji se zejména v kultuře, kdy na můj návrh se navýšil rozpočet Ministerstva kultury na památky o 150 miliónů a 100 miliónů na nový Program profesionálních festivalů, na kterém jsem také spolupracoval (např. Pažské jaro, Smetanova Lytomyšl, Český Krumlov apod.)

Činnost v Karlovarském kraji

 • Pomáhal jsem získat mimořádné dotace pro sportovní a uměleckou činnost dětí a mládeže v Karlovarském kraji především pro účast na mezinárodních soutěžích – soubory Městský dechový orchest, Magic star apod.

Zdeněk Soukup
Předložil návrhů zákonů: 16
Předložil pozměňovacích návrhů: 9
Počet interpelací: 11
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Ve Výboru po evropské záležitosti jsem se zaměřil na odmítnutí divoké migrace a islamizace ČR.
 • Založil jsem Platformu pro zachování evropské kultury a jejích hodnot. Jejími členy se stalo přes 60 poslanců, senátorů a europoslanců.
 • Platforma uspořádala na půdě Poslanecké sněmovny 5 konferencí.
 • Navrhoval jsem, aby kazatelé církví a náboženských společností ze zahraničí byli pod kontrolou MK.
 • Jde mi hlavně o prosazení definice evropské kultury do Ústavy a o nově interpretovaná občanská práva, která je třeba vyžadovat spolu s povinnostmi vyplácení sociálních dávek podmínit u zdravých lidí ochotou přijmout práci.

Stanislav Pfléger
Předložil návrhů zákonů: 12
Předložil pozměňovacích návrhů: 3
Počet interpelací:
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Inicioval jsem novely stavebního práva, na kterých jsem poté spolupracoval. Dále jsem spolupracoval na novele zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Zasazoval jsem se o záchranu vodní dopravy ČR, investice do vodních cest ČR atd.
 • Dále jsem se zasazoval o Investice do dopravní infrastruktury, které jsem se snažil koordinovat s Ministerstvem dopravy a SFDI.
 • Spolupracoval jsem na novele zákona EIA (snaha o omezení škod v investicích do dopravní infrastruktury)

Činnost v Ústeckém kraji

 • Spolupracoval jsem na programu RESTART Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.
 • Prosadil a započal jsem projekt průmyslové zóny v Děčíně.
 • Prosadil jsem investice silničního projektu Vilsnická spojka v Děčíně.

Martin Komárek
Předložil návrhů zákonů: 13
Předložil pozměňovacích návrhů: 2
Počet interpelací: 1
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Aktivně jsem podporoval a pomohl prosadit registr smluv
 • Pomohl jsem prosadit zákaz kožešinových farem
 • Jako předseda volebního výboru jsem po dlouhých jednáních zprostředkoval takové znění zákona, které umožnilo Českému rozhlasu otevřít čtvrtou celoplošnou stanici a při tom, nepoškodilo soukromé vysílatele.

Činnost v Libereckém kraji

 • V libereckém kraji jsem podporoval turistický ruch. Založil jsem spolek Liberecko do světa, svět do Liberecka, který bude podporovat turistický ruch v kraji trvale.

Jana Pastuchová
Předložil návrhů zákonů: 16
Předložil pozměňovacích návrhů: 30
Počet interpelací: 7
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Jsem v odborné skupině pro koncepční řešení problematiky života osob s autismem, kde se nám podařilo prosadit:

1)          navazuje na včasný záchyt výskytu autismu v 18. měsíci věk

2)          podporuje jednotné a systémové řešení tohoto problému v celé republice

3)          výuková platforma je pro 500 rodin zajištěna zdarma 

4)          je to konkrétní prosazení vládního usnesení č. 111 z 2/2016

5)          ABA terapie - od podzimu 2017 se začne vyučovat na PF Masarykovy univerzity v Brně. Jako první získala akreditaci od mezinárodního výboru pro certifikaci behaviorálních analytiků.

 • Podala jsem pozměňovací návrhy Novel z. o pomoci v hmotné nouzi, kde společně s kolegy ze senátu se nám podařilo vrátit veřejnou službu jako motivační prvek k aktivitě pro ty, kteří mohou pracovat.
 • Podala jsem pozměňovací návrhy Novely z. o nelékařských zdravotnických povoláních. Za zcela zásadní výsledek v této oblasti považuji to, že jsem prosadila, že zdravotní sestry již nemusí studovat vysokou školu, aby mohly svoji profesi vykonávat plnohodnotně.
 • Dále jsem předložila Pozměňovací návrh Novely zákona o nemocenském pojištění. Zasadila jsem se svým pozměňovacím návrhem o to, aby příslušníci horské služby, vodní záchranáři a členové Českého červeného kříže měli v případě úrazu při zásahu stejné podmínky v rámci čerpání nemocenské jako dobrovolní hasiči apod.

Činnost v Libereckém kraji

 • Společně s mojí asistentkou – právničkou jsme pro občany v nouzi zřídily v poslanecké kanceláři bezplatnou právní poradnu.
 • Jako zastupitelka Jablonce nad Nisou jsem se nebála jít ani proti místnímu vlivnému členu ČSSD A. Gregovi. To mě dostalo až před soud, kdy mě žalovala Gregova firma, která v Jablonci stavební veřejné zakázky získává, pro pomluvu. Nenechala jsem se zastrašit a soud nakonec rozhodnul v můj prospěch.
 • Jako bývalý záchranář se aktivně zapojuji v rámci ukázek práce záchranné služby a také učím děti první pomoci.

Pavel Plzák
Předložil návrhů zákonů: 9
Předložil pozměňovacích návrhů: 0
Počet interpelací: 2
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Opakovaně jsem při projednávání kapitoly rozpočet Úřadu vlády upozorňoval na nesmyslně vynakládané prostředky zejména neziskovému nevládnímu sektoru, bez jasného zhodnocení efektivity těchto vynaložených peněz. 2x jsme rozpočet Úřadu vlády po kritice na Petičním výboru neschválili.

Činnost v Královohradeckém kraji

 • Na úrovni kraje jsem se věnoval zejména oblasti dopravy a zdravotnictví, kromě běžné agendy poslance vůči občanům. Inicioval jsem setkání v Jaroměři vloni na jaře všech starostů a zástupců zainteresovaných institucí stran na téma dostavby dálnice D11.
 • Snažím se pomáhat Trutnovské nemocnici, s ministrem Němečkem jsem domluvil odstranění pojmu ÚPS a LSPP a zavedení pojmu LPS a jasného vymezení od kdy začíná, což nám v krajských nemocnicích působilo potíže.
 • Bojujeme se senátorem Hlavatým proti omezení dostupnosti zdravotní péče v nemocnici ve Dvoře Králové, kde je nejasný osud chirurgického odděleni. Kvůli tomu jsem vystupoval i na krajském zastupitelstvu. 

Ivan Pilný
Předložil návrhů zákonů: 9
Předložil pozměňovacích návrhů: 11
Počet interpelací: 0
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Předsedal jsem Hospodářskému výboru sněmovny
 • Vedl jsem 50 schůzí tohoto výboru a kromě desítek legislativních návrhů jsme se zabývali např. stavem egovernementu, digitální infrastrukturou, překompenzacemi obnovitelných zdrojů, doporučeními pro novelu služebního zákona.
 • V pozici ministra jsem stál u spuštění účtenkové loterie.
 • Jako ministr financní jsem udržel schodek rozpočtu a zasadil se o navýšení mezd pro učitele, sociální pracovníky a další.

Činnost v Hradeckém kraji

 • V Hradci Králové jsem založil projekt digitálního vzdělávání, přijímaný nejen akademickou sférou s nadšením
 • inicioval jsem projekt chytrého města - Hradec Králové
 • Prosadil jsem přijetí alespoň omezeného množství Ukrajinců jako řešení současného nedostatku pracovních sil

David Kasal
Předložil návrhů zákonů: 13
Předložil pozměňovacích návrhů: 19
Počet interpelací: 0
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Jsem hodnocen jako 11. nejaktivnější poslanec ze všech poslanců na stránkách Rekonstrukce státu, a to v prosazování v protikorupčních zákonů.
 • Jsem členem pracovní skupiny pro vzdělávání lékařů při Ministerstvu zdravotnictví, kde jsem připravil a následně prosadil komplexní pozměňující návrh o vzdělávání lékařů doplněného o vlastní pozměňující návrhy vycházející z lékařské praxe. Tento komplex byl následně schválen Sněmovnou.
 • Prosadil jsem novelizaci zákona 48/1997 Sb, kdy byl do systému veřejného zdravotního pojištění nově definován nárok pacientů se vzácným onemocněním na stejnou úroveň léčby, jako u ostatních „častých onemocnění“ (v §11 bod 1 f). Touto legislativní novelou se Česká republika zařadila do skupiny evropských zemí, které mají kodifikovanou péči o skupiny pacientů!
 • Souběžně jsem se zasadil o přípravu vytvoření specializovaných center pro Vzácná onemocnění v ČR – systémové řešení péče o tuto skupinu onemocnění.
 • Prosadil jsem proplácení Kašlacího asistenta – u pacientů s Duchenovu chorobou ze všeobecného zdravotního pojištění.
 • Prosadil jsem hrazení léku Kalydeco – u pacientů se vzácnou formou Cystické fibrózy.
 • Prosadil jsem hrazení léku Hemangiol sir. – k léčbě cévních nádorů

Činnost v Pardubickém kraji

 • Jsem člen správní rady VZP, kde jsem prosadil pomoc dětí s autismem.
 • Prosadil jsem projekt Simple steps, který pomáhá rodinám s dítětem postiženým autismem, který:

         1) navazuje na včasný záchyt výskytu autismu v 18. měsíci věku

         2) podporuje jednotné a systémové řešení tohoto problému v celé republice

         3) výuková platforma je pro 500 rodin zajištěna zdarma 

         4) je to konkrétní prosazení vládního usnesení č. 111 z 2/2016

Martin Kolovratník
Předložil návrhů zákonů: 15
Předložil pozměňovacích návrhů: 29
Počet interpelací: 5
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Po celé volební období vytrvale pracuji na zahájení výstavby vysokorychlostní železnice. Na toto téma jsem sám zorganizoval již tři ročníky železniční konference v Pardubicích a dne 1.3.2017 jsem osobně prosadil průlomové Usnesení Poslanecké sněmovny, které v této věci dává konkrétní úkoly Vládě ČR.
 • Jsem autorem (a zástupcem předkladatelů) poslanecké novely zákona 416/2009 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Díky této novele se konečně odblokovaly výkupy pozemků.
 • Během tohoto volebního období Sněmovna novelizovala všechny normy, které ovlivňují život řidičů, tzv. „dopravní“ zákony. Všechny zákony jsem provedl Sněmovnou v roli zpravodaje. Byl to např. zákon o silničním provozu, zákon o STK, zákon o autoškolách a další. Všechny tyto novely přinesly řadu zjednodušení a ulehčení pro řidiče.

Činnost v Pardubickém kraji

 • Kromě práce v PSP jsem zastupitelem krajského města Pardubice. Na lokální úrovni v Pardubicích mám několik osobních témat, která úspěšně posouvám a realizuji. Nejviditelnější je Spolek pro výstavbu D35 a D43. Spolek funguje více než rok, má sto členů (včetně A. Babiše), předmětem činnosti je aktivní tlak na rychlejší stavbu dvou zmíněných dálnic.

Během celého období průběžně navštěvuji obce v kraji. Vždy se věnuje lokálním problémům v dopravě.
 

Josef Kott
Předložil návrhů zákonů: 12
Předložil pozměňovacích návrhů: 5
Počet interpelací: 3
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Za klíčovou novelu, kterou jsem předložil je Novela zákona o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy. Tato novela umožňuje produkčním rybářům možnost žádat o vyplácení škod způsobených kormorány.
 • Dále jsem předložil pozměňovací návrh, který umožňuje uplatnit zelenou naftu produkčním rybářům.
 • Jak zákonem o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy, tak prosazením Zelené nafty pro rybáře, jsem dosáhl obrovské podpory českému rybářství, které dlouhodobě bylo na okraji zájmu.
 • Dále jsem se spolupodílel na Novele zákona o odpadech, který usnadňuje odpadové hospodářství ve vztahu k ukládání do půdy. Tento PN výrazně pomohl všem firmám podnikajícím v oblasti odpadového hospodářství.

Činnost v kraji Vysočina

Výrazně jsem se zasadil o nenavýšení ochranného pásma kolem vodní nádrže Želivka. Tento případný krok by silně ohrozil využití půdy k pěstování plodin nejen na Vysočině, ale i v Královohradeckém kraji.

Rostislav Vyzula
Předložil návrhů zákonů: 12
Předložil pozměňovacích návrhů: 17
Počet interpelací: 2
Poslanecký profil

 • Jsem lékařem, který se dlouhodobě věnuje onkologii, proto jsem se i úzce podílel na protikuřáckém zákonu a byl jsem spoluautorem novely protikuřáckého zákona.
 • Za klíčové zákony, na kterých jsem se podílel, považuji tyto:

Novela z. o veřejném zdravotním pojištění – EU, Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích – EU, Novela z. o veřejném zdravotním pojištění, Novela z. o veřejném zdravotním pojištění, Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (ochrana pacientů před klamavou reklamou), Novela z. o veřejném zdravotním pojištění, Novela z. o léčivech – EU, Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání – EU a mnoho dalších zákonů.

 • Dále jsem předložil tyto pozměňovací návrhy, za nejdůležitější považuji tyto:

Novela z. o veřejném zdravotním pojištění, Novela z o zdravotnických prostředcích – komplexní PN, Novela z. o daních z příjmů, Novela z. o léčivech, Novela z. o ochraně veřejného zdraví , Novela z. o veřejných zakázkách, Novela školského zákona, Novela z. o regulaci reklamy, Novela z. o veřejném zdravotním pojištění – transparenční novela, Novela z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Karel Rais
Předložil návrhů zákonů: 21
Předložil pozměňovacích návrhů: 34
Počet interpelací: 12
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Byl jsem spoluzakladatel Fóra pro obranu evropských kulturních hodnot, které odmítá divokou migraci a islamizaci ČR.

Za klíčové návrhy zákonů nebo pozměňovacích návrhů, na kterých jsem se spolupodílel, považuji tyto:

 • Upravil jsem text novely zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 • Dále jsem byl spoluautor komplexního pozměň návrhu, který komplexně měnil text návrhu zákona (spolu s poslanci Pilným, Zlatuškou, Putnovou, Váchou a dalšími). Uvedený zákon a Novela VŠ zákona je klíčová pro další rozvoj brněnské univerzitní aglomerace.
 • Mimořádnou pozornost jsem věnoval úpravám a prosazení Novely zákona o vysokých školách (zákon č.111/1998 Sb.), kde jsem podal 7 pozměňovacích návrhů
 • Dále jsem předložil změnový návrh k tzv. školskému zákonu, kde jsem chtěl posunout platnost tzv. inkluze na pozdější období. K problematice inkluze jsem vystupoval v rozhlase, jednal s mnoha řediteli a učiteli zejména brněnských škol a interpeloval jsem několikrát ministryni školství Valachovou. Dopad inkluze jsem řešil na specializovaném pracovišti pro základní a středoškolské vzdělávání v Brně, Na Kociánce, které se dlouhodobě (desítky let) věnuje vzdělávání handicapovaných dětí.

Činnost v Jihomoravském kraji

 • Na základě jednání s představiteli města Brna jsem podal pozměňovací návrh k návrhu nového stavebního zákona, kde jsem nakonec prosadil (ve spolupráci s koaličními i opozičními poslanci napříč politickým spektrem) výjimku v platnosti do konce roku 2022.
 • Organizoval jsem několik schůzek v Brně s řediteli středních a základních škol zejména jihomoravského kraje (jednou se zúčastnili i zástupci Zlínského a Olomouckého kraje). Cíl –poskytnout zpětnou vazbu o činnosti sněmovny a získat informace ohledně reálného života ředitelů a učitelů středních a základních škol v kraji.

Milan Brázdil
Předložil návrhů zákonů: 15
Předložil pozměňovacích návrhů: 9
Počet interpelací: 0
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Podporuji záměr zřídit státní leteckou záchrannou službu. Chci, aby letecká záchranka měla moderní techniku, do které bude průběžně investovat, stejně jako do výcviku vlastních pilotů a záchranářů. Na Výboru pro zdravotnictví jsem prosadil podporu Výboru vládě ve zřízení státní LZS.
 • Dlouhodobě prosazuji záměr jednotné záchranné služby namísto 14-ti krajských originálů.
 • Navrhl jsem čtyři pozměňovací návrhy zákona o zdravotních službách (327/2011 Sb.). Především bylo mým cílem eliminovat zneužívání zdravotnické záchranné služby pro ohledávání zemřelých mimo zdravotnická zařízení. Záchranář při této administrativní činnosti již není k dispozici pro plnění svého primárního poslání

Činnost v Olomouckém kraji

 • Na úrovni obecní samosprávy (jako zastupitel města) jsem přišel s nápadem projektu značení veřejného osvětlení pro navigaci integrovaného záchranného systému. Zastupitelstvo můj návrh podpořilo a nyní jsou již lampy veřejného osvětlení v Olomouci k tomuto účelu očíslovány.

 Ladislav Okleštěk
Předložil návrhů zákonů: 14
Předložil pozměňovacích návrhů: 22
Počet interpelací: 7
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Za klíčové zákony, na kterých jsem se podílel, považuji tyto:

Novela zákona o občanských průkazech, Novela zákona - stavební zákon, Novela zákona o ochraně ovzduší, Novela zákona o pohřebnictví, Zákon o zadávání veřejných zakázek, Novela zákona o odpadech, Zákon o hranicích vojenských újezdů, EIA - 9 prioritních staveb.

Radek Vondráček
Předložil návrhů zákonů: 20
Předložil pozměňovacích návrhů: 23
Počet interpelací: 3
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Výrazně jsem se zasadil o prosazení protikorupční legislativy ve spolupráci s iniciativou Rekonstrukce státu.
 • Zejména jsem prosazoval registr smluv, dále financování politických stran, změna volebních zákonů, zákon o střetu zájmů, rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu nebo tzv. „nominační“zákon o jmenování zástupců do orgánů společností vlastněných státem.
 • Rekonstrukce státu mě ocenila v letech 2016 a 2017 jako bojovníka č. 1 proti korupci ze všech 200 poslanců.
 • Jsem spolupředkladatelem novely zákona o odškodnění některých majetkových křivd potomkům českých občanů z Podkarpatské Rusi.
 • Předkládal jsem pozměňovací návrh změny ústavy – omezení imunity poslanců
 • Prosadil jsem v rámci novely zákona o spotřebním úvěru registr dlužníků.
 • I díky mé iniciativě došlo k výraznému posunu postoje Ministerstva dopravy a bylo vyhověno požadavkům celé řady měst a jejich obchvaty přestaly být zpoplatněny v rámci dálniční sítě.

Pavel Volčík
Předložil návrhů zákonů: 9
Předložil pozměňovacích návrhů: 0
Počet interpelací: 0
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Podílel jsem se na několika zákonech, tyto považuji za nejdůležitější:

změna zákona o léčivech - elektronický recept, změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, změna zákona o veřejném zdravotním pojištěni - změna úhrady doplatků na léčiva, změna zákona o nemocenském pojištění.

Činnost ve Zlínském kraji

 • Trvale pomáhám Diakonii a Charitě Vsetín.
 • Dále se snažím o zlepšení podmínek práce v oblasti zdravotního a sociálního pomezí.
 • Aktuálně pomáhám s výstavbou Domova pro seniory s poruchou orientace II. etapa Vsetín. 

Josef Hájek
Předložil návrhů zákonů: 17
Předložil pozměňovacích návrhů: 0
Počet interpelací: 3
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Za klíčové návrhy zákonů, na kterých sem se podílel, považuji: Novela zákona O registru smluv, Novela zákona Na ochranu zvířat proti týrání, Novela Branného zákona a další.
 • Dlouhou dobu jsem působil v hornictví, a to ve společnosti OKD. V Poslanecké sněmovně jsem urputně bojoval o nápravu škod způsobenou nevýhodnou privatizací OKD. Z mé iniciativy byla  zorganizována PETICE za vrácení 44 000 hornických bytů do rukou jejich nájemníků.
 • Často jsem na téma OKD vystupoval na plénu sněmovny a snažil jsem se bránit horníky, kteří jsou stále postiženi privatizací OKD. 

Činnost v Moravskoslezském kraji

 • Jak bývalý horníky jsem považoval za poslání, bránit horníky v Moravskoslezském kraji a usilovat o spravedlnost v privatizaci OKD.

Martin Sedlář
Předložil návrhů zákonů: 13
Předložil pozměňovacích návrhů: 0
Počet interpelací: 1
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Jsem předkladatelem novel tzv. Branného zákona a zákona o aktivních zálohách;
 • Spolupracoval jsem na přípravě zákonů: o vojácích z povolání a dalších v kompetenci Ministerstva obrany ČR
 • Zpracovával jsem a zpravodajoval informace pro zajištění obrany země a chod naší armády (vojenská cvičení, zahraniční mise, přesuny a působení zahraničních partnerských ozbrojených sil na našem území)
 • Dále jsem byl zpravodajem zákona v kompetenci Ministerstva životního prostředí, a to u novely zákona o integrovaném registru znečištění životního prostředí

Činnost v Moravskoslezském kraji

 • Aktivně jsem se podílel na zajištění projektů výstavby dopravní infrastruktury v Moravskoslezském kraji v celkové hodnotě cca 1 mld. Kč
 • Osobně jsem podporoval výstavbu a modernizaci konkrétního zázemí a zařízení Armády ČR v terénu.

Jan Sedláček
Předložil návrhů zákonů: 11
Předložil pozměňovacích návrhů: 2
Počet interpelací: 2
Poslanecký profil

Činnost v Poslanecké sněmovně

 • Aktivně a úspěšně jsem prosazoval protikorupční zákony, mezi kterými jsou mimo jiné zákon o registru smluv či zákon o střetu zájmů.
 • Za tuto aktivitu jsem byl navíc oceněn platformou Rekonstrukce státu jako jeden z pěti poslanců, kteří protikorupční zákony podporovali nejvíce.

 

             

 

 

Přeskočit na menu