Jaroslava Jermanová
Středočeský kraj

Přeskočit na obsah


Program

Středočeský kraj - kraj bez rizik

Středočeský kraj – kraj bez rizik

Vážení spoluobčané,

Středočeský kraj je srdcem naší země. Je to kraj specificky a různorodý zároveň. Jakkoli nemá vlastní krajské město, to mu supluje Praha, jsou v něm stovky obcí a desítky měst, které zasluhují maximální pozornost a péči. Pro mě, jako pro případnou budoucí hejtmanku, je důležitá každá obec, každé město a všichni obyvatele kraje.

V politice jsem od roku 2004, za tu dobu jsem viděla mnoho promarněných příležitostí, jak život ve Středočeském kraji učinit pro jeho obyvatele komfortnější a vůbec lepší. Se vstupem hnutí ANO do politiky, které není zatížené oním klasickým politikařením a snahou urvat co nejvíce z veřejných peněz pro sebe, se nabízí možnost se k mnoha prospěšným věcem vrátit, prosadit je, a přitom zavést i věci nové a potřebné.

První, co náš kraj potřebuje, je transparentní přerozdělování finančních prostředků pro jednotlivé obce i města. Potřebujeme hospodárné a odpovědné nakládání s financemi i majetkem kraje a potřebujeme významně zlepšit i samotné řízení kraje, aby peníze a energie lidí byly nasměrovány tam, kde jsou skutečně zapotřebí. Ne tam, kde z toho má prospěch jenom někdo…

Klíčové jsou pro nás mnohé oblasti. V některých z nich je potřeba dohnat to, co se v minulosti zanedbalo, v jiných je nutné začít od nuly, protože změny ve společnosti si to vyžadují. Bolavým místem pro Středočeský kraj je již tradičně doprava, kvalita silnic a chybějící obchvat hlavního města. Důležité je i fungující a dostupná zdravotní péče, rozvoj cestovního ruchu, bezpečnost obyvatel nebo péče o životní prostředí. Těch oblastí je ale více. Podívejte se proto na náš volební program, dejte nám svůj hlas v krajských volbách a společně pojďme změnit Středočeský kraj k lepšímu.

Vaše kandidátka na hejtmanku Jaroslava Jermanová

Volební program hnutí ANO pro krajské volby 2016 ve Středočeském kraji
· Transparentní financování a efektivní řízení kraje
· Bezpečnost a ochrana majetku obyvatel kraje
· Fungující a úsporné zdravotnictví
· Péče o seniory a podpora rodin
· Podpora a rozvoj vzdělávání, tělovýchovy a sportu
· Rozvoj dopravní infrastruktury
· Podpora kultury
· Podpora turismu a cestovního ruchu
· Podpora podnikání
· Péče o životní prostředí

Transparentní financování a efektivní řízení kraje

Hospodárné a úsporné vynakládání veřejných prostředků považujeme za hlavní předpoklad pro efektivní řízení a rozvoj Středočeského kraje. Cílem není šetřit, ale neplýtvat. Budeme zveřejňovat všechny informace o nákupech a investicích kraje. Srazíme provozní náklady krajského úřadu všude tam, kde to bude možné. Spravedlivě a bez ohledu na stranickou příslušnost vedení obcí a měst budeme přerozdělovat krajské dotace. Obce a města budeme motivovat, aby je čerpaly.
Středočeský kraj potřebuje jasné, transparentní řízení a hospodárné nakládání s veřejnými financemi. Proto je nejdříve nutné stabilizovat veřejný rozpočet. Důraz při tom budeme klást na efektivitu a průhledné veřejného financování. Snížíme náklady na čerpání úvěrů krajem.
Budeme pečlivě kontrolovat dlouhodobou ekonomickou udržitelnost investičních akcí a to vždy s ohledem na veřejný zájem. Tam, kde to půjde, budeme čerpat dotace. Zaměříme se i na flexibilitu a výkonnost úředníků kraje.
V klíčových oblastech budeme hledat možnosti snižování nákladů na jejich provoz. Například ve zdravotnictví jsme svědky mnohdy velmi předražených nákupů. Zavedeme společný nákup zdravotnického materiálu, léků či energií ve všech krajských nemocnicích.
Veřejnost budeme řádně informovat. Zpřehledníme informační portál Středočeského kraje a učiníme ho uživatelsky přívětivějším. To samé uděláme s facebookovou stránkou kraje. Chceme, aby na těchto místech lidé získávali všechny důležité informace a nemuseli je složitě hledat. Naším cílem je informovat i o tom, co se v našem kraji aktuálně děje za kulturní, společenské nebo sportovní akce. To platí i pro akce, které přímo neorganizuje samotný kraj.

Bezpečnost a ochrana majetku obyvatel kraje

Bezpečnost a ochrana majetku obyvatel kraje je aktuální výzvou. Nepodceníme nebezpečí plynoucí z migrační krize a rizika spojená s terorismem. Zmodernizujeme systém fungování složek integrovaného záchranného systému a zavedeme do něj nové komunikační a informačních technologie.
Na úrovni kraje a obcí budeme zohledňovat postoje občanů k rozmisťování imigrantů a jejich začleňování. Bez jasných pravidel a finančního zajištění rozmísťování migrantů v našich správních územích kategoricky odmítneme.
Jsou tu však i další témata. Prioritně se budeme věnovat systematickému zajištění kvality pitné vody a vytváření bezpečných a dostatečných zdrojů vody v kraji. Zajistíme postupné zlepšování materiálně-technického zázemí a personálního rozvoje pracovníků všech úrovní Zdravotnické záchranné služby.
Podpoříme obnovu vybavení bezpečnostních a záchranných sborů, které je zejména u hasičských jednotek zastaralé. Samostatnou kapitolou je podpora dobrovolných hasičů v malých obcích, mnohdy nejrychlejší podpory občanů v tísni. Zasadíme se o navýšení jejich akceschopnosti investicemi nejenom do jejich vybavení ale i dovedností.
Finančně podpoříme programy prevence kriminality, zavádění kamerových systémů v krizových lokalitách. Podpoříme zavedení nebo obnovu obecních informačních systémů, například obecních rozhlasů či elektronických komunikačních systémů. Ve spolupráci se zástupci integrovaných záchranných sborů a Armádou ČR podpoříme programy vzdělávání bezpečnostních opatření ve školách.
Podpoříme informovanost a znalost obyvatelstva pro případy krizových situací, zejména pak kombinovaných lokálních nebezpečí. Dopracujeme krizové plány a scénáře na úrovni obcí.

Fungující a úsporné zdravotnictví

Zajistíme dostatek zdravotních sester, zdravotního personálu i lékařů v krajských nemocnicích a zdravotní záchranné službě. Budeme intenzivně podporovat vznik sítě lékařských a zubních pohotovostí. Centralizovat budeme ekonomicko-správní činnosti ve zdravotním systému našeho kraje, nikoli zdravotní péči. Cílem je zamezit plýtvání peněz v našem zdravotním systému.
Doplníme chybějící zdravotní personál v krajských nemocnicích. Navážeme úzkou spolupráci se špičkovými zdravotními pracovišti v Praze, která je nezbytná pro zajištění specializované zdravotní péče kraji. Zprůhledníme nákupy léků a zdravotnického materiálu, zaměříme se i na veřejné zakázky realizované krajskými nemocnicemi. V těchto dvou oblastech lze ušetřit nemalé peníze. Peníze budeme vydávat za kvalitní zdravotní péči pro obyvatele Středočeského kraje, nebudeme je vydávat za předražené zboží a služby farmaceutických firem.
Podpoříme vznik funkční a kvalitní sítě lékařských a zubních pohotovostí ve větších městech a spádových obcích. Finančně motivujeme praktické a dětské lékaře, aby poskytovali zdravotní pohotovostní služby ve svých ordinacích mimo běžné ordinační hodiny, což platí i pro víkendy a svátky. Obyvatelé kraje nebudou muset jezdit do Prahy za pohotovostní službou.
Zdravotnická záchranná služba potřebuje více peněz. Doplníme chybějící zdravotní personál a budeme investovat do modernizace jejího technického vybavení.
Soustředíme se na preventivní zdravotní programy. Ty nabídneme i školám a školkám. Podpoříme bezplatnou preventivní stomatologickou péči ve školních zařízeních. Podpoříme dárcovství krve a kostní dřeně. Soustředit se budeme i na prevenci před nemocemi typu diabetes, obezity či nemocemi oběhové soustavy. Stejně jako je to v západní Evropě, i v našem kraji rozmístíme defibrilátory zachraňující lidské životy.
Centralizací ekonomicko-správních činností krajských nemocnic uspoříme významné finanční prostředky. Potenciál vidíme například ve vyjednávání se zdravotními pojišťovnami, v centrálním nákupu zdravotnického materiálu i služeb a v neposlední řadě i ve veřejných zakázkách realizovanými nemocnicemi. Nutná je i koordinace investičních plánů nemocnic a projektové řízení. Mnohým z nich chybí dlouhodobá koncepce činnosti.
Vytvoříme podmínky pro rozvoj domácí pečovatelské služby. Následná a dlouhodobá zdravotní péče hraje v dnešním světě stále větší roli. Zajistíme intenzivní spolupráci odborníků ve zdravotnické a sociální oblasti. O naše pacienty se budeme starat nejen v našich nemocnicích.

Péče o seniory a podpora rodin

Za klíčová témata považujeme lepší kvalitu péče o naše seniory a podporu rodin v těžké životní situaci. Budeme rozvíjet služby mobilních hospiců a paliativní péče v domácím prostředí. Rozšíříme i síť takzvaných senior pointů. Zaměříme se na pomoc rodinám i rodičům s dětmi, kteří se dostanou do problémů.
Současná síť domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením či zvláštním režimem sice pokrývá základní potřeby Středočeského kraje, zůstává však stále pro mnohé nedostupné. Problematická je i její kvalita.
Zasadíme se o to, aby takzvané senior pointy, tedy místa, kde se senioři potkávají a aktivně tráví volný čas, byly v každém okresním městě. V těchto „pointech“ jim nabídneme pomoc při zvládání praktických problémů, ale i možnosti zájmové činnosti a vzdělávání. Zavedeme takzvané senior pasy, které seniorům nad 55 let nabídnou různé úlevy, výhody a slevy.
Peníze budeme investovat do rozvoje mobilních hospiců a paliativní péče v domácím prostředí. Pro všechny obyvatele kraje zajistíme dobrou návaznost následné zdravotní péče i po propuštění z nemocnice.
Pomůžeme i rodinám a rodičům s dětmi, kteří se dostanou do těžké sociální situace. Podporovat avšak budeme jen smysluplné projekty, jako jsou například „Obědy pro děti“, kdy kraj přispívá na obědy pro děti tam, kde si je rodiče nemohou dovolit platit ve školních jídelnách.
Rodičům usnadníme situaci při hledání a volbě zaměstnání. Podpoříme vznik takzvaných dětských skupin pro děti od šesti měsíců až do tří let věku. Zasadíme se i o vznik dětských družin na základních školách a to pro děti až do pátých tříd prvního stupně. V naprosté většině škol družiny nyní fungují jen pro děti do třetích tříd, což mnoha rodičů komplikuje život.
Podpoříme i takzvané propustné bydlení a azylové domy. Tím předejdeme zvýšení kriminality a zamezíme vzniku sociálně vyloučených lokalit.

Podpora a rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu

Navážeme úzkou spolupráci středních a vyšších škol s firmami a podniky. Cílem je, aby absolventi našich škol snadněji a rychleji našli solidní zaměstnání. Zaměříme se i na vyšší kvalitu předškolního a základního vzdělávání v obcích. Zavedeme spravedlivý hodnotící systém kvality středních a vyšších škol spadajících pod náš kraj. Budeme rozvíjet a podporovat centra volného času a vůbec sportovní zařízení pro děti a mládež.
Plně si uvědomujeme spoluodpovědnost kraje za vytváření podmínek pro úroveň vzdělávání. Za klíčový prvek ovlivňujícího celkovou kvalitu vzdělávací soustavy a její další rozvoj na území kraje považujeme podporu kvalitních a motivovaných pedagogů. Zapracujeme na zkvalitnění a zefektivnění krajského systému vzdělávání pedagogických pracovníků na všech stupních a druzích škol, protože dobrý učitel je rozhodující pro kvalitu vzdělávání.
Posílíme financování krajských škol a školských zařízení, Odstraníme dlouhodobé podfinancování jejich provozů, údržby a investic, které jim brání v rozvoji. Zasadíme se o to, aby se v našich školách děti, žáci a studenti cítili bezpečně a všichni měli rovné šance v přístupu ke vzdělání. Zmodernizujeme školky a školy.
Prostřednictvím krajských internetových stránek poskytneme obcím metodiku a nástroje pro řízení a hodnocení činnosti škol a školských zařízení jimi zřizovaných. Podpoříme zavedení objektivního systému hodnocení kvality vzdělávání a certifikace včetně systému měření přidané hodnoty ve vzdělávání na školách zřizovaných krajem.
Vytvoříme podmínky pro vyšší zapojení firem do středního a vyššího odborného vzdělávání a prohloubíme spolupráci mezi školami a firmami. Budeme podporovat spolupráci mezi institucemi regionálního školství a institucemi z oblasti kultury na regionální i místní úrovni.
Podpoříme rozvoj mateřských a základních škol zřizovaných obcemi, budování jejich dostatečných kapacit a budeme spolupracovat v oblasti koncepce rozvoje vzdělávání s obcemi i městy. Vytvoříme všechny potřebné podmínky vedoucí k rychlému a trvalému zvyšování kvality vzdělávání a ke zlepšení výsledků maturitních a závěrečných zkoušek na středních školách zřizovaných krajem.
Podpoříme individualizaci vzdělávání, aby každý žák zvládal maximum podle svých schopností. To souvisí se zaváděním moderních hodnotících nástrojů. Vytvoříme prostor pro lepší spolupráci mezi základními a středními školami. Zavedeme systému individuální podpory talentovaných dětí, žáků a studentů na krajských školách. Budeme je motivovat k zapojení do programů na podporu talentů na krajské, národní a mezinárodní úrovni.
Podpoříme i vyváženou integraci a společné vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami bez rizika vyloučení ostatních žáků. Zachováme síť škol se speciálními vzdělávacími programy a v odůvodněných případech podpoříme obce při zřizování speciálních tříd na základních školách. Podpoříme další rozvoj základních uměleckých škol, center volného času a sportovních zařízení i jejich maximální využití jako jedné z nejefektivnějších forem prevence rizikového chování dětí a mládeže.
Podpoříme všechny sportovní aktivity určené veřejnosti pořádané neziskovými subjekty, školami a obcemi. Peníze poskytneme i na organizaci výkonnostního sportu ve sportovních klubech. Ve větší míře než se investovalo dosud, budeme investovat do rozvoje a obnovy hřišť a sportovišť.

Rozvoj dopravní infrastruktury

Výrazně přidáme v rozsahu a rychlosti oprav komunikací. Neprodleně se zasadíme o realizaci regionálně významných dopravních staveb. Zaměříme se na zavádění systémů zajišťujících plynulost dopravy. Zvýšíme objem investic do dopravní infrastruktury. Pohlídáme, aby krajem vydané peníze byly vynaloženy maximálně efektivně.
Zvýšíme objem financí do údržby komunikací a rozvoje veřejné dopravy. Během deseti let chceme mít v současnosti podfinancovanou dopravní infrastrukturu ve vyhovujícím a do budoucna udržitelném stavu.
Zintenzivníme opravy komunikací 2. a 3. třídy. Vypracujeme dlouhodobý plán oprav. To se týká nejen silnic, ale i mostů, které jsou mnohdy na hranici své životnosti. Maximálně využijeme dotace z evropských fondů. Výběrová řízení na regionální veřejnou dopravu budeme ostře kontrolovat a jsme přesvědčeni, že jen tím ušetříme nemalé peníze.
Zaměříme se na maximální bezpečnost provozu na krajských komunikacích. Zapracujeme na bezpečnosti železničních přejezdů. Podpoříme výstavbu cyklostezek na pro to vhodných místech a budeme je i udržovat.
Zasadíme se o okamžité zahájení výstavby pražského obchvatu nezbytného pro uvolnění silnic na Praze – Východ. Zintenzivníme přípravné projektové práce na aglomeračním okruhu Středočeského kraje, což je důležité pro propojení okresních měst. Podpoříme propojení komunikací D8 a D7 kolem Kralup nad Vltavou a výstavbu dálnice D3 od Jesenice.
Budeme prosazovat vedení železničního koridoru tunelem Praha – Beroun. Podpoříme splavnění Vltavy a Labské cesty kvůli rozvoji turistického ruchu v našem kraji. Budeme pokračovat v zavádění jednotné jízdenky Středočeského kraje a hl. města Prahy včetně možnosti bezhotovostní platby jízdného.
Svedeme tranzitní dopravy na silnice I. třídy. Zavedeme mobilní váhy na významných krajských silnicích pro kamiony. Zlepšíme hromadnou regionální dopravu a budeme usilovat o snížení automobilového provozu kolem Prahy.

Podpora kultury

Národní hrdost a národní identita jsou hodnoty, které vyznáváme a chceme rozvíjet. To se bez podpory kultury v tom nejširším slova smyslu neobejde. Podpoříme všechny smysluplné kulturní a společenské aktivity. Soustředit se budeme i na rozvoj umění ve školách.
Obnovíme a budeme podporovat naše kulturní a společenské hodnoty. Do povědomí lidí chceme znovu vrátit aktivní cítění pojmů, jako jsou národní identita, národní hrdost a zdravá sebedůvěra.
Společně se zřizovateli škol podpoříme alespoň jednou za školní docházku návštěvu významných historických památek Středočeského kraje, jako je například Karlštejn, Kutná Hora nebo Příbram.
Podpoříme rozvoj základního uměleckého školství v kraji jako nedílné a tradiční součásti regionálního školství, která umožňuje rozvoj umělecky nadaných dětí a mládeže. Zavedeme bezplatné vstupné pro děti do kulturních zařízení financovaných Středočeským krajem.
Prohloubíme spolupráci mezi krajem a městskými a obecními knihovnami, jejich rozšiřování zejména v malých obcích, propojení knihovního fondu, a jejich elektronizaci.
Podpoříme spolupráci kraje s regionálními divadly a uměleckými spolky. Budeme podporovat pořádání kulturně-společenských aktivit v regionu. Formou spoluúčasti s městy a obcemi podpoříme živé umění v rámci Fondu kultury.

Podpora turismu a cestovního ruchu

Podpoříme propagaci Středočeského kraje a rozvoj kvalitních služeb pro turisty formou Středočeské centrály cestovního ruchu. Podpoříme i vznik interaktivních vědeckých, technických a edukativních zařízení, jež k nám přivedou další návštěvníky.
Vytvoříme ucelenou koncepci cestovního ruchu s cílem podpořit vícedenní turistiku. Zasadíme se o vznik apolitické Středočeské centrály cestovního ruchu a zaměříme se na propagaci Středních Čech v zahraničí.
Dopracujeme stránky Středočeského kraje pro cestovní ruch „middleczech.cz“ do ucelené nabídky turisticky zajímavých cílů ve Středočeském kraji s možností využití dopravních prostředků, parkování, cyklostezek, turisticky značených cest, stravování, přenocování, sportovního či kulturního vyžití včetně interaktivní mapy, mobilní aplikace, slevové karty a cestovatelských her.
Na území Středočeského kraje iniciujeme vznik interaktivního zařízení typu iQLANDIA Liberec, TECHMANIA Plzeň apod. V menších obcích a městech budeme aktivně finančně podporovat kulturně-společenské akce, jako jsou posvícení, masopusty, jarmarky apod.

Podpora podnikání

Intenzivně budeme podporovat rozvoj kvalitního a bezproblémového podnikatelského prostředí pro stávající i nové podniky na území Středočeského kraje. Zasadíme se o zvýšení investiční atraktivity kraje a pomocnou ruku vždy podáme všem malým a středním podnikům i živnostníkům.
Budeme iniciovat vznik technologických parků a podnikatelských inkubátorů. Spustíme podpůrné aktivity a mechanismy pro vznik firem se silným inovačním potenciálem.
Podnikatelům nabídneme více ploch určených k jejich podnikání. Zasadíme se o obnovu a rekonstrukci v této chvíli chátrajících průmyslových a zemědělských nemovitostí a areálů.
Místním firmám budeme pomáhat se začleňovat do globálních řetězců a podpoříme všechny domácí i zahraniční investice s přidanou hodnotou.
Podporovat budeme i malé a střední podnikání i v hospodářsky slabších oblastech kraje s cílem udržet v nich zaměstnanost a ekonomickou aktivitu obyvatel.

Péče o životní prostředí

Vypracujeme strategickou koncepci, jak udržet vodu v krajině, doplňovat její podzemní stavy a dále využívat dešťovou vodu nebo i splaškovou vodu. Podpoříme dostavbu kanalizací, vodovodních sítí i čistíren odpadních vod v obcích. Budeme prosazovat rekonstrukce a další využívání průmyslových a zemědělských areálů, nikoli jen další zabírání zemědělské půdy pro „obchod“.
Vypracujeme strategickou koncepci hospodaření s vodou. V ní navrhneme postupy a řešení, jak předcházet hrozícím škodám z povodní a eliminovat nepříznivé dopady dlouhotrvajících such. Podpoříme dostavbu vodovodní i kanalizační sítě v obcích. Zároveň budeme podporovat modernizace a výstavbu čistíren odpadních vod.
Ve spolupráci s obcemi, městy a Ministerstvem životního prostředí i správci toků se zaměříme na protipovodňová opatření a zasadíme se o obnovu a vznik vodních ploch, které budou sloužit nejenom jako obrana proti povodním, ale třeba i jako rekreační oblasti.
Budeme podporovat vlastníky lesů tak, aby lesy nejen obnovovali, ale i zachovávali přirozené krajinné prvky důležité pro zachycování vody v krajině, udržovali meze a remízy, jež jsou stěžejní pro udržení biodiverzity.
Budeme podporovat ty obyvatele kraje, kteří budou efektivně a hospodárně nakládat s pitnou, dešťovou i splaškovou vodou.
Začneme hlídat kvalitu ovzduší v kraji. Zatímco znečišťovatele budeme kontrolovat, domácnosti finančně podpoříme při výměně jejich zdrojů teplat za zdroje ekologičtější. Podporovat budeme i moderní technologie vedoucí k nižší energetické náročnosti domů a bytů.
Zasadíme se o zvýšení třídění odpadů a jejich dalšího využívání.
V souladu s rozvojem regionů, jejich obyvatel, turistického ruchu i hospodářský rozvoj podpoříme nově vznikající chráněné oblasti CHKO Brdy a NP Křivoklátsko.
Jako krajský úřad budeme bránit dalším a dalším záborům zemědělské půdy pro její průmyslové využití. Naopak budeme usilovat o nacházení k tomu vhodných ploch například prostřednictvím obnovy chátrajících výrobních areálů. Samostatnou kapitolou je letiště v Milovicích, v jeho případě podporujeme řešení, jež přinese užitek všem obyvatelům kraje.

Přeskočit na menu